ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Support Units

Dział Projektów

Zakres prac:

 • przygotowanie części merytorycznej wniosku do MNiSW na finansowanie działalności statutowej Instytutu,
 • kontrola poprawności sporządzania kart zadań badawczych działalności statutowej,
 • dokonywanie uzgodnień dotyczących realizacji zadań badawczych działalności statutowej w określonych przez kierownika zadania warunkach, przygotowywanie aneksów,
 • współudział w organizacji seminariów sprawozdawczych dotyczących oceny realizacji zadań badawczych działalności statutowej, kończących się w danym roku,
 • przygotowanie informacji dla Rady Naukowej Instytutu podsumowującej odbiory prac badawczych w ramach działalności statutowej,
 • koordynacja w zakresie sporządzania sprawozdania z działalności Instytutu,
 • współdziałanie w opracowaniu odpowiednich zarządzeń dotyczących koordynacji działalności statutowej,
 • informowanie zakładów naukowych o aktualnych możliwościach pozyskiwania środków finansowych,
 • koordynacja od strony formalnej przygotowywania wniosków o dofinansowanie prac badawczych i rozwojowych z różnych źródeł krajowych (np. MNiSW, MRiRW, NCBiR, FAPA, MSZ, NFOŚiGW itd.) oraz zagranicznych (np. Programy Operacyjne UE, Horizon 2020, NMF itd.),
 • prowadzenie scentralizowanego systemu elektronicznego składania przez zakłady naukowe wniosków o (do)finansowanie projektów kierowanych m.in. do MNiSW, NCBiR,
 • pomoc w przygotowaniu części merytorycznej dotyczącej informacji nt. Instytutu, w ramach wniosków o (do)finansowanie m.in. projektów badawczych MNiSW, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka,
 • pomoc od strony formalnej w rozliczaniu projektów międzynarodowych i krajowych, tworzeniu aneksów do umów o pracę, raportów, sprawozdań,
 • współpraca międzynarodowa (przygotowanie dokumentów do zawarcia umowy, przechowywanie dokumentów, aktualizacja danych).

Pracownicy Działu:

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail
Pokój
Ewelina Kadej
St. specjalista ds. projektów
22 243 52 79 224 36
mgr Sylwia Piotrowska
St. specjalista ds. projektów
22 243 53 96 266 36
Patryk Kozioł
Specjalista ds. projektów
222 243 55 62 320 36

Kierownik Działu

Falenty