ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Regional Research Centers

Małopolski Ośrodek Badawczy w Krakowie - MOB

31-450 Kraków,
ul. Ułanów 21B
tel. 12 411 81 46
tel/fax. 12 412 84 59

Małopolski Ośrodek Badawczy prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową na obszarach urzeźbionych południowej Polski, a w szczególności w regionie Karpat w zakresie:

 • kształtowanie struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego;
 • ochrona przyrody, różnorodność biologiczna i krajobrazowa obszarów górskich (Karpaty) i pogórskich;
 • gospodarka na trwałych użytkach zielonych na terenach pogórskich i górskich, zagrożenia i ochrona siedlisk łąkowych, gleb i wód;
 • gospodarowanie wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich, potrzeby nawodnień i odwodnień, deficyt wody;
 • inżynieria i technologie sanitacji wsi oraz stan sanitarno-higieniczny wsi, utylizacja osadów ściekowych, odpadów komunalnych i pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • zanieczyszczenie i ochrona jakości wód.

Kierunki badań:

 • identyfikacja i ocena wpływu gospodarowania ziemią na wybrane zasoby i walory środowiska przyrodniczego;
 • rozpoznanie rolniczych i pozarolniczych czynników degradujących środowisko glebowo-wodne w komunalnych oraz rolniczo-turystycznych małych i średnich zlewniach górskich;
 • kształtowanie i ochrona krajobrazu rolniczego obszarów urzeźbionych pod kątem harmonizacji ich funkcji społeczno-gospodarczych;
 • restrukturyzacja i doskonalenie zasad zarządzania przestrzenią użytkową obszarów urzeźbionych z uwzględnieniem równowagi ekologicznej, społecznej, ekonomicznej oraz produkcyjnej i pozaprodukcyjnej funkcji użytków zielonych;
 • gospodarowanie rolnicze na obszarach ustawowo chronionych;
 • zmiany hydrologiczne i klimatyczne oraz bilans wodny;
 • badania i rozwój w zakresie:
  • nowoczesnych technologii i technik zbioru oraz konserwacji pasz z górskich użytków rolniczych, a także utrzymanie i pielęgnacja górskich krajobrazów,
  • prośrodowiskowych metod zagospodarowania nawozów naturalnych i organicznych, przyjaznego środowisku wykorzystania urządzeń i maszyn do ich magazynowania i uzdatniania, a także ich aplikacji na górskie użytki rolnicze,
  • wysokoefektywnych i energooszczędnych metod i środków ochrony górskich zasobów wodnych, w tym: oczyszczania i utylizacji ścieków bytowych i wód zanieczyszczonych w procesach filtracji w quasi naturalnych instalacjach gruntowo-roślinnych na terenach rolniczych z uwzględnieniem terenów przyrodniczo cennych,
  • technologicznych projektów modernizacyjno-rozwojowych w górskich gospodarstwach rolniczych z uwzględnieniem obowiązujących wymogów ekologicznych,
  • gospodarowania w warunkach niskonakładowej działalności - gospodarstwa ekologiczne , agroturystyczne i rolno-leśne,
  • gospodarowania w otulinach parków krajobrazowych i narodowych,
  • gospodarowania w warunkach intensywnego, sezonowego napływu turystów, wczasowiczów i innych osób korzystających z walorów przyrodoleczniczych.

Zakres prac:

 • rozpoznawanie i hierarchizacja funkcji obszarów wyżynnych, pogórskich i górskich, zwłaszcza obszarów karpackich;
 • identyfikacja i alokacja odnawialnych i nieodnawialnych przyrodniczych zasobów dyspozycyjnych;
 • katalogowanie ekosystemów polowych, darniowych i leśnych ze szczególnym uwzględnieniem szaty roślinnej;
 • kwantyfikacja zasobów przyrodniczych wraz z opracowaniem zasad ich racjonalnego użytkowania, odtwarzania i ochrony;
 • rozpoznanie zdolności retencyjnych zlewni wraz z ilościowo-jakościowym bilansem wód;
 • rozpoznanie relacji między sposobem użytkowania terenu a procesami erozji wodnej;
 • opracowywanie modyfikacji użytkowania zlewni zbiorników retencyjnych, występujących na większych rzekach górskich;
 • ocena wpływu stale i okresowo przebywającej ludności na zmiany zachodzące w środowisku przyrodniczym;
 • realizacja prac studialnych i ekspertyzowych;
 • realizacja analiz, ocen, opracowywanie wytycznych, wskazówek, założeń itp.;
 • realizacja prac koncepcyjno-rozpoznawczych syntetyzujących aktualny stan, prawidłowość założeń, zamierzenia oraz kierunki przeobrażeń;
 • świadczenie usług laboratoryjnych;
 • świadczenie usług szkoleniowych z zakresu ochrony środowiska i relacji zachodzących między zanieczyszczeniem a działalnością człowieka;
 • monitoring zanieczyszczeń wód (zwłaszcza powierzchniowych);
 • doradztwo technologiczne, konsulting oraz działalność edukacyjno-szkolenio­wa z zakresu ekonomii i techniki rolniczej, infrastruktury technicznej oraz ochrony środowiska na górskich terenach rolniczych w oparciu o własną bazę i środki szkoleniowo-prezentacyjne;
 • usługi projektowe i nadzory autorskie w zakresie technologicznym oraz wdrażenia wyników prac rozwojowych (obiektów wdrożeniowych w pełnej skali technicznej) w górskich gospodarstwach rolniczych;
 • organizacja konferencji, seminariów, spotkań naukowych, warsztatów badawczych.

AKTUALNOŚCI

Rok 2017

 • 22.03.br. spotkanie pracowników MOB Kraków z Profesorem Jerzym Janem Nizińskim w związku z możliwościami poszerzenia polsko-francuskiej współpracy naukowo-badawczej.
 • 24.03.br. spotkanie pracowników MOB Kraków z dr hab. inż. Wojciechem Szewczykiem, prof. UR w sprawie wspólnego aplikowania w programie INTERREG Polska-Słowacja.
 • 29.03.br udział Prof. dr hab. Stanisława Twardego w walnym zgromadzeniu członków Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych NOT w Krakowie.
 • 12.02.br. MOB Kraków złożył wraz z partnerami z Włoch, Słowacji i Czech wniosek aplikacyjny w programie Horyzont 2020 pt.: „Eco-environmental functions of permanent grasslands in the mountains in terms of achieving sustainable system of achieving sustainable system of management”.
 • 21.02.br. mgr inż. Maciej Wierzbicki uczestniczył w spotkaniu informacyjnym dot. konkursu UWERTURA oraz konkursów międzynarodowych organizowanych przez NCN we współpracy z partnerami z zagranicy organizowanym przez Centrum Transferu Technologii na Politechnice Krakowskiej.
 • 28.02.br. MOB Kraków złożył razem z Partnerem ze Słowacji aplikację do konkursu „Standard Grants” w ramach Funduszu Wyszehradzkiego pt.: „Human pressure’s impacts on water environment in the Orava Reservoir basin of the cross-border areas”.
 • w lutym ukazała się też monografia z zakończonego w styczniu projektu FINEGRASS finansowana ze środków Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie pt.: „Wykorzystanie przestrzeni rolno-leśnej w Małych Pieninach w aspekcie przeobrażeń strukturalnych i środowiskowych oraz prognozowanych zmian klimatycznych (na przykładzie zlewni potoku Grajcarek)”.
 • 20.01.br. w kościele p.w. św. Jana Chrzciciela na Białym Prądniku w Krakowie pożegnaliśmy ś.p. Prof. dr hab. Ryszarda KOSTUCHA, wieloletniego pracownika Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, Oddział w Krakowie.
 • 24.01.br. dr inż. Robert Kurnicki i dr hab. Marek Kopacz, prof. nadzw. ITP, uczestniczyli w spotkaniu na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w związku z poszukiwaniem partnerów celem złożenia wniosku aplikacyjnego w programie Horyzont 2020.

Rok 2016

 • 15.12.br. mgr M. Wierzbicki i mgr M. Dziepak złożyli wnioski aplikacyjne w konkursie PRELUDIUM do Narodowego Centrum Nauki.
 • 15.12.br. prof. dr hab. Stanisław Twardy, dr hab. Marek Kopacz, prof. nadzw. ITP oraz dr inż. Robert Kurnicki zostali zaproszeni na posiedzenie Komisji Gospodarki Wodnej Polskiej Akademii Nauk, Oddział w Krakowie i uczestniczyli w dyskusji dot. Nowego Prawa Wodnego.
 • 07.11.br. pracownicy MOB Kraków pożegnali na cmentarzu Rakowickim Ś.P. Prof. dr hab. Jacka Pawlika-Dobrowolskiego, wieloletniego pracownika Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, a w latach 1995-1997 Dyrektora Naukowego IMUZ.
 • 8-9.11.br. prof. dr hab. Stanisław Twardy, dr hab. inż. Marek Kopacz, prof. nadzw. ITP, oraz dr inż. Robert Kurnicki uczestniczyli w rozmowach z przedstawicielami Słowackiego Instytutu Rolniczego oraz Lasów Państwowych Polski i Słowacji dot. złożenia wspólnej transgranicznej aplikacji w programie INTERREG Karpaty PL-SK.
 • 30.11.br. MOB Kraków złożył razem z partnerem ze Słowacji aplikację do Funduszu Wyszehradzkiego w ramach Standard Grants pt.: "Identification and assessment of threats to aquatic environment in cross-border area of Pieniny Mts."
 • 07.10.br. MOB Kraków złożył aplikację w programie BIOSTRATEG do Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie.
 • 11-12.10.br. dr hab. inż. Marek Kopacz, prof. nadzw. ITP, dr inż. Agnieszka Kowalczyk oraz dr inż. Robert Kurnicki prezentowali wyniki badań realizowanych projektów MOB podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich Pol-Eco-System w Poznaniu.
 • 12.10.br. dr inż. Sylwester Smoroń uczestniczył w Wojewódzkiej Konferencji organizowanej przez MODR w Karniowicach pt. „ABC chowu i hodowli bydła mięsnego”.
 • 17.10.br. dr hab. Marek Kopacz, prof. ITP wygłosił godzinny wykład pt. „Ochrona zasobów wodnych, szanse i zagrożenia” podczas otwartego seminarium naukowego zorganizowanego przez Instytut Techniki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.
 • 18.10.br. dr inż. Agnieszka Kowalczyk oraz dr inż. Robert Kurnicki uczestniczyli w szkoleniu pt.: „Horyzont 2020 – możliwości udziału w programie ramowym KE” organizowanym przez Centrum Transferu Technologii na Politechnice Krakowskiej.
 • 25.10.br.  w Instytucie Geodezji i Kartografii w Warszawie, Panowie: prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy, dr hab. Marek Kopacz, prof. ITP, dr inż. Robert Kurnicki oraz mgr inż. Maciej Wierzbicki uczestniczyli w naradzie omawiającej efekty projektu badawczego FINEGRASS.
 • 26-27.10.br. Panowie: prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy, dr hab. Marek Kopacz, prof. ITP, dr inż. Robert Kurnicki oraz mgr inż. Maciej Wierzbicki uczestniczyli w Konferencji podsumowującej projekty realizowane w ramach programu polsko-norweskiej współpracy badawczej NCBIR pt. „Impact of climate change and pollution on vegetation distribution and condition in the temperate, boreal, alpinie and polar zones” na Uniwersytecie Warszawskim. Zsyntetyzowane wyniki projektu przedstawiała Pani prof. dr hab. Katarzyna Dąbrowska-Zielińska – Koordynator projektu FINEGRASS, a szczegółowe elementy prezentowali pracownicy MOB w trakcie sesji posterowej.
 • 08.09.br. prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy udzielił wywiadu dla Instytucji Fraunhofer z Lipska (Niemcy) nt. możliwości współpracy polsko-niemieckiej w zakresie zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich na terenach urzeźbionych w związku z badaniami realizowanymi w Małopolskim Ośrodku Badawczym ITP w Krakowie
 • 15-16.09.br. prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy, jako członek Rady Programowej Konferencji, oraz dr hab. Marek Kopacz uczestniczyli w VIII Konferencji „Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój” Akademii Górniczno-Hutniczej w Krakowie
 • 15.09.br. dr hab. Marek Kopacz, prof. ITP wygłosił referat podczas sesji plenarnej VIII Konferencji „Ochrona i inżynieria środowiska – zrównoważony rozwój” pt.: „Wpływ opadów atmosferycznych na ilość i jakość wód migrujących przez profil glebowy w warunkach zróżnicowanego użytkowania runi łąkowej - na podstawie badań lizymetrycznych”
 • 19.09.br. odbyła się kontrola NCBiR projektu w ramach współpracy polsko-niemieckiej o akronimie SaLMaR, która przebiegła pozytywnie
 • 29.09.br. prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy, jako członek Rady Naukowej Konferencji, uczestniczył w VIII Konferencji Naukowej Geochemia i Geologia Środowiska Terenów Uprzemysłowionych w Gliwicach.
 • 12.08.br. MOB ITP w Krakowie zgłosił do Pana Wicemarszałka Wojciecha Kozaka gotowość do podjęcia działań wykonawczych oraz badawczo-poznawczych w zakresie „Poprawy retencji wodnej gleb w północnej części woj. Małopolskiego”.
 • 20.08.br. zmarł nasz wieloletni pracownik, członek Rady Naukowej ITP kadencji 2012-2015, ŚP. Pan dr hab. inż. Antoni KUŹNIARprof. nadzwyczajny ITP. Uroczystości pogrzebowe odbyły się na cmentarzu Rakowickim w Krakowie w dn. 26.08.br.
 • 24.08.br. Koordynator projektu o akronimie Smart-Landscape, Pani Liviana Leita, poinformowała nas, że wspólnie złożony w konkursie INTERREG CENTRAL EUROPE projekt, przeszedł pozytywną ocenę formalną. Decyzja o otrzymaniu dofinansowania spodziewana jest w marcu 2017 roku.
 • 25.08.br. otrzymaliśmy pozytywną decyzję z NCBiR o zmianach w budżecie projektu FINEGRASS w ramach realizowanej współpracy Polsko-Norweskiej oraz o jego przedłużeniu do 14.01.2017 roku.
 • 30.08.br. otrzymaliśmy informację z Wydawnictwa Sigma-Not o wydrukowaniu publikacji w czasopiśmie Przemysł Chemiczny (15 pkt) pt.: „Wpływ opadów atmosferycznych na ilość i jakość wód migrujących przez profil glebowy w warunkach zróżnicowanego użytkowania runi łąkowej” autorstwa S.Twardy i M.Kopacz.
 • 30.08.br. otrzymaliśmy informację o ukazaniu się 2 publikacji internetowych we współautorstwie S.Twardy w czasopismach wysokopunktowanych:
  Publikacja 1 pt.: „Key challenges and priorities for modelling European grasslands under climate change” w czasopiśmie Science of the Total Environment (40 pkt).
  Publikacja 2 pt.: „Challenges and priorities for modelling livestock health and pathogens in the context of climate change” w czasopiśmie Environmental Research (45 pkt).
 • 04.07.br. prof. dr hab. Stanisław Twardy uczestniczył na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w pracach Komisji ds. rozpatrzenia wniosku o nadanie stopnia doktora habilitowanego Panu dr inż. Andrzejowi Bogdanowi.
 • 05.07.br. prof. dr hab. Stanisław Twardy uczestniczył w posiedzeniu Rady Naukowej ITP w Warszawie.
 • 15.07.br. pracownicy MOB pożegnali na cmentarzu Rakowickim w Krakowie wieloletniego, emerytowanego pracownika naszego Instytutu, Panią Janinę Rudnicką.
 • 19.07.br. dr hab. inż. Marek Kopacz spotkał się na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie z Prezesem Małopolskiego Stowarzyszenia Doradztwa Rolniczego. Omawiano sposób przygotowania wspólnego wniosku do NCBiR w III etapie programu BIOSTRATEG.
 • 27-31.07.br. Światowe Dni Młodzieży w Krakowie
 • 1-3.06.br. prof. dr hab. Stanisław Twardy i dr hab. inż. Marek Kopacz aktywnie uczestniczyli w międzynarodowej konferencji łąkarskiej pt. „Ekosystemy trawiaste w kształtowaniu i ochronie środowiska” w Urszulinie.
 • 06 oraz 08.06.2016 r. odbyło się spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim, w którym uczestniczyli prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy i dr hab. Marek Kopacz, prof. ITP z Marszałkiem Województwa W. Kozakiem oraz Dyrektorami Zarządów Melioracji Wodnych dot. omówienia założeń zwiększenia retencji wodnej na terenie województwa małopolskiego.
 • 13.06.br. dr hab. inż. Marek Kopacz oraz dr inż. Sylwester Smoroń uczestniczyli w spotkaniu w MGGP S.A. współpartnera planowego projektu BIOSTRATEG. Spotkanie dotyczyło formy opracowania przeprowadzonej ankietyzacji wśród polskich rolników.
 • 15.06.br. prof. dr hab. Stanisław Twardy uczestniczył w inauguracyjnym posiedzeniu Rady Naukowej ITP kadencji 2016-2020 w Warszawie.
 • 15.06.br. dr hab. inż. Marek Kopacz spotkał się w IGiKu z Koordynatorem projektu FINEGRASS. Omawiano sposób przygotowania wyników na jesienną konferencję w Norwegii i podsumowującą, która planowana jest w październiku w Warszawie.
 • 16.06.br. prof. dr hab. Stanisław Twardy i dr hab. inż. Marek Kopacz uczestniczyli, jako członkowie Komisji Dyrekcyjnej, w seminarium doktorskim mgr inż. Marka Helisa.
 • 21.06.br. ITP MOB Kraków - jako współpartner Konsorcjum, przesłał aplikację do konkursu INTERREG CE, która została złożona „on-line” przez włoskiego Koordynatora firmę CREA w tym samym dniu. Projekt posiada akronim Smart-Landscape.
 • 23.06.br. odbyło się spotkanie prof. dr hab. Stanisława Twardego i dr hab. inż. Marka Kopacza na Uniwersytecie Rolniczym dot. omówienia zarysu projektu pt.: „Opracowanie zintegrowanego o zrównoważonego zarządzania zlewnią górską ze zbiornikiem wodnym”.
 • 29.06.br. prof. dr hab. Stanisław Twardy spotkał się w IGiKu w Warszawie z Koordynatorem projektu FINEGRASS, w celu omówienia bieżących zadań w projekcie, a także możliwości dalszej współpracy w tworzeniu aplikacji do programu HORYZONT 2020.
 • 30.06.br. prof. dr hab. Stanisław Twardy i dr hab. inż. Marek Kopacz przekazali do Urzędu Marszałkowskiego wykonanie opracowania pn. „Opracowanie założeń zwiększenia retencji wodnej na terenie województwa małopolskiego z przeznaczeniem na cele rolnicze poprzez wskazanie zintegrowanych, nowatorskich rozwiązań w tym zakresie”.
 • 05.05.br. dr hab. inż. Antoni Kuźniar uczestniczył w szkoleniu pt.: „Skorzystaj z rad doświadczonego eksperta i napisz dobry wniosek do programu Horyzont2020” organizowanego przez Centrum Transferu Technologii Politechniki Krakowskiej.
 • 09.05.br. dr hab. inż. Antoni Kuźniar uczestniczył w Konferencji Naukowo-Technicznej w ramach 56. Tygodnia Hydrotechnika, Melioranta i Łąkarza organizowanej przez NOT, SITWM Oddz. w Krakowie
 • 09.05.br. prof. dr hab. Stanisław Twardy, dr hab. inż. Marek Kopacz oraz dr inż. Robert Kurnicki uczestniczyli w spotkaniu z Dyrektorem MODR w Karniowicach, którego celem było omówienie przystąpienia do wspólnego projektu w ramach programu INTERREG CE jako partnerzy
 • 16.05.br. prof. dr hab. Stanisław Twardy został powołany przez CK ds. Stopni i Tytułów na członka Komisji habilitacyjnej w postępowaniu habilitacyjnym Pana dr inż. Andrzeja Bogdała
 • 17.05.br. prof. dr hab. Stanisław Twardy, dr hab. inż. Marek Kopacz oraz dr inż. Agnieszka Kowalczyk uczestniczyli w konferencji Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy pt. „Ochrona przyrody i zrównoważone funkcjonowanie ekosystemów”
 • 23.05.br. spotkanie na Uniwersytecie Rolniczym dot. omówienia zarysu projektu pt.: „Opracowanie zintegrowanego o zrównoważonego zarządzania zlewnią górską ze zbiornikiem wodnym”
 • 25.05.2016 r. spotkanie w Urzędzie Marszałkowskim prof. dr hab. inż. Stanisława Twardego i dr hab. Marka Kopacza z Dyrektorem Departamentu Rolnictwa i Geodezji UM dot. opracowania pn. „Opracowanie założeń zwiększenia retencji wodnej na terenie województwa małopolskiego z przeznaczeniem na cele rolnicze poprzez wskazanie zintegrowanych, nowatorskich rozwiązań w tym zakresie”.
 • 04.04.br. prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy i dr hab. Marek Kopacz uczestniczyli w spotkaniu w MODR w Karniowicach i podpisali bezterminowe porozumienie o współpracy pomiędzy ITP MOB Kraków a MODR Karniowice dot. Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich (SIR).
 • Złożenie wniosku w ramach POIG do działania 2.4 PO IiŚ 2014-2020 (5c - Edukacja społeczności obszarów chronionych) do NFOiGW w Warszawie
 • 02.03. i 08.03.2016 r. w MOB ITP Kraków odbyło się robocze spotkanie z Radnym Województwa Małopolskiego, Przewodniczącym Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku Panem Jackiem Soską w sprawie programu gospodarki wodnej pn. „Sadzawka”
 • 04, 18, 24 i 31.03.2016 r. prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy i dr hab. Marek Kopacz aktywnie uczestniczyli w spotkaniach na zaproszenie Pana Marszałka Województwa Wojciecha Kozaka w Małopolskim Urzędzie Marszałkowskim. Dotyczyły one programu gospodarki wodnej pn. „Sadzawka”. W spotkaniu brali udział przedstawiciele Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, Małopolskiego Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krakowie, Departamentu Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego.
 • Pan dr hab. Marek Kopacz przygotował i złożył wniosek do NCBiR / NCN pod nazwą „TANGO”
 • 03.02.2016 r. prof. Stanisław Twardy i dr hab. Marek Kopacz uczestniczyli na Uniwersytecie Śląskim w spotkaniu dot. przygotowania wniosku do planowanego III konkursu BIOSTRATEG. W trakcie spotkania z przedstawicielami Uniwersytetu Śląskiego, Instytutu Ekologii Terenów Uprzemysłowionych, Instytutu Ochrony Środowiska oraz przedsiębiorców (m.in. firmy MGGP S.A.) przedyskutowano także możliwości poszukiwania potencjalnych partnerów polskich i zagranicznych - do projektu HORYZONT 2020.
 • 15.02.2016 r. MOB Kraków złożył wniosek na szkolenia w konkursie ogłoszonym przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska w Krakowie pt. Edukacja ekologiczna
 • 25.02.2016 r. na zaproszenie Pana Jacka Soski, Radnego Województwa Małopolskiego, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich Sejmiku, prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy uczestniczył w posiedzeniu tej Komisji w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Woj. Małopolskiego. Głównym tematem obrad był pilotażowy innowacyjny program gospodarki wodnej pn. Sadzawka, ściśle związany z tzw. małą retencją. Program ten został przegłosowany i będzie uwzględniony w budżecie Województwa. Stworzyły się zatem duże szanse, że ITP MOB Kraków będzie współrealizatorem tego projektu w powiatach miechowskim i olkuskim.
 • Przygotowano i złożono do Koordynatora raport okresowy z realizacji projektu FINEGRASS za 2015 rok
 • Przygotowano i złożono do NCBiR raport końcowy z realizacji projektu SaLMaR pt. Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych, który zakończył się 31.12.2015 r.
 • W lutym 2016 roku wydrukowano publikację autorstwa A. Kowalczyk, M. Gałczyńska i A. Kuźniar pt.: Wieloletnia analiza wpływu przedsiębiorstwa górniczo-chemicznego Siarka w Jaworowie (Ukraina) na stężenia siarczanów(VI) i chlorków w wodzie transgranicznej rzeki Szkło w miesięczniku Przemysł Chemiczny nr 95/2(2016), Wydawnictwo SIGMA-NOT Sp. z o.o., s. 310-313, który jest umieszczony na liście filadelfijskiej.
 • We współpracy z Firmą Marxam Projekt (Sylwester Smoroń i Marcin Bauer) wykonano prototypy wzorów użytkowych: 1. Próbnik gleb rolniczych; 2. Wybierak gleby z próbnika.
 • Otrzymaliśmy informację z NCBiR, że Raport końcowy z projektu FACCE pt. Modelowanie Europejskiego Rolnictwa ze Zmianami Klimatu dla Bezpieczeństwa Żywności /Szczegółowa ocena ryzyka restytucji gospodarki pasterskiej w Karpatach w aspekcie bezpieczeństwa żywnościowego (Koordynator S. Twardy), został przyjęty i rozliczony bez zastrzeżeń.
 • Na zaproszenie Pana Jacka Soski, Radnego Województwa Małopolskiego, Przewodniczącego Komisji Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich, prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy w dniu 12.01.2016 r. wziął udział w posiedzeniu Komisji i przedstawił problemy małej retencji w woj. małopolskim oraz przygotował zarys programu dot. rozbudowy małych obiektów wodnych w zlewni rzeki Szreniawa.
 • W dniu 19.01.2016 r. 3-osobowa grupa pracowników z MOB Kraków uczestniczyła w spotkaniu informacyjnym dotyczącym utworzenia i zasad funkcjonowania Regionalnych Agend Naukowo-Badawczych w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Małopolskiego.
 • Zakończony został projekt SaLMaR pt. Zrównoważone użytkowanie zlewni zbiorników wodnych. Obecnie czekamy na druk dwóch monografii, których okładki przedstawiamy.

Przypominamy też, że w ramach tego projektu niedawno ukazała się monografia pt. Charakterystyka glebowo-rolnicza regionu wodnego górnej Wisły, w aspekcie zagrożeń niedoborem wody w produkcji roślinnej.

W MOB Kraków przygotowano 4 zadania badawcze dotyczące wybranych zagadnień z zakresu zrównoważonego rozwoju obszarów górskich i pogórskich. Z niecierpliwością będziemy czekać na ich pozytywne zaopiniowanie.

Spotkanie realizatorów projektu SaLMaR z interesariuszami działającymi w zlewni zbiorników wodnych Czorsztyn - Niedzica - Sromowce Wyżne
CZORSZTYN - MANIOWY, 28.05.2013 R.

Tytuł projektu:
ZRÓWNOWAŻONE UŻYTKOWANIE ZLEWNI ZBIORNIKÓW WODNYCH (SALMAR)

Okres realizacji: 36 miesięcy
Termin rozpoczęcia: 01.09.2012
Termin zakończenia: 31.12.2015
Wykonawcy: KONSORCJUM POLSKO-NIEMIECKIE

Strona niemiecka (koordynator krajowy: prof. dr hab. Wolfgang Flügel)

 • Uniwersytet w Jenie (FSU-Jena)
 • Codematix GmbH
 • Centrum Badań nad Środowiskiem Helmholtza (UFZ)
 • GDS GmbH

Strona polska (koordynator krajowy: prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy)

 • AGH - prof. dr hab. inż. Beata Hejmanowska
 • GIG - mgr inż. Jan Bondaruk
 • ProGeaConsulting - dr inż. Piotr Wężyk
 • IT-P MOB Kraków - dr hab. inż. Marek Kopacz

więcej ...

Pracownicy Ośrodka:

Nazwisko - Stanowisko Telefon e-mail
dr inż. Robert Kurnicki
Gł. specjalista inż.-techn., Dyrektor MOB
12 412 52 08 w. 11  
prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy
Profesor zwyczajny
12 412 52 08 w. 10
dr hab. inż. Marek Kopacz
Profesor nadzwyczajny
12 412 52 08 w. 21
dr inż. Agnieszka Kowalczyk
Adiunkt
12 412 52 08 w. 16
dr inż. Sylwester Smoroń
Adiunkt
12 412 52 08 w. 18
mgr inż. Marek Kostuch
St. specjalista inż.-techn.
12 412 52 08 w. 14
mgr Karolina Mikołajczyk
St. specjalista adm.-techn.
12 412 52 08 w. 14 
mgr inż. Maciej Wierzbicki
Specjalista adm.-techn.
112 412 52 08 w. 14  
Monika Kopacz
St. specjalista ds administracyjnych i pracowniczych
12 412 52 08
mgr inż. Władysława Bobak
Główny specjalista adm.-techn.
18 262 21 97
mgr inż. Małgorzata Dziepak
Inżynier
18 262 21 97
Józefa Kasprzak
Robotnik
18 262 21 97  
Tadeusz Nieć
Rzemieślnik, Obserwator
18 262 21 97  

Dyrektor Ośrodka
Dr eng. Robert Kurnicki
Kraków
tel. 12 412 52 08 w. 11