ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > ITP Laboratory > Accredited Laboratories

Laboratorium Badawcze Bezpieczeństwa Maszyn do Produkcji Zwierzęcej - LBMPZ

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO – PRZYRODNICZY W FALENTACH
ODDZIAŁ W POZNANIU
UL. BISKUPIŃSKA 67
60-463 POZNAŃ
Znak CE

Laboratorium akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji
pod numerem rejestracyjnym AB 116

Przedmiot działalności

 • Badania maszyn, narzędzi i urządzeń do produkcji zwierzęcej;
 • Badania bezpieczeństwa przeciwporażeniowego w maszynach i urządzeniach do produkcji zwierzęcej;
 • Badania maszyn i urządzeń dla przemysłu rolno-spożywczego.

Pomoc w przygotowaniu dokumentacji maszyny, koniecznej do oznaczenia jej znakiem CE (badania na zgodność z normami, analiza zagrożeń, deklaracja zgodności).

 

Polityka jakości laboratorium

Laboratorium działa w strukturze Instytutu Technologiczno – Przyrodniczego, do 1 stycznia 2010 w strukturze Instytutu Budownictwa Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa. Pierwszą akredytację przez PCBC Laboratorium uzyskało w roku 1995. Aktualny certyfikat akredytacji PCA o numerze AB 116 jest ważny do roku 2015.

Laboratorium Badawcze Bezpieczeństwa Maszyn do Produkcji Zwierzęcej:

 • działając jako podmiot systemu oceny zgodności;
 • dbając o zapewnienie własnej wiarygodności;
 • działając zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN EN ISO/IEC 17025.

stawia sobie następujące cele:

 • utrzymanie systemu jakości i działań Laboratorium na poziomie umożliwiającym zapewnienie wysokiego, stopnia kompetencji akredytowanej jednostki przez PCA;
 • wprowadzenie Laboratorium do sieci światowego systemu oceny zgodności (uzyskanie notyfikacji);
 • ciągłe doskonalenie kompetencji LBMPZ, rozszerzanie akredytacji na nowe obszary w związku z rozwojem światowego, a w ślad za nim krajowego, systemu oceny zgodności.

Laboratorium wykonuje badania maszyn i urządzeń zarówno o niewielkich rozmiarach, np.: podgrzewane poidła dla zwierząt, przenośniki, gniotowniki, rozdrabniacze, jak i o dużych gabarytach: mieszalnie pasz, dojarnie karuzelowe, klatkowe systemy utrzymania drobiu, silosy. Badania laboratoryjne są uzupełniane oceną bezpieczeństwa użytkowania urządzeń na obiektach, na terenie całego kraju.

Znak CE

Oferujemy pomoc w przygotowaniu dokumentacji produkowanej lub sprowadzanej przez Państwa maszyny, wymaganej dla oznaczenia jej znakiem CE, łącznie z deklaracją zgodności.

Badania prowadzimy wg norm zharmonizowanych przywołanych odpowiednimi Dyrektywami:

 • "niskonapięciową" 2006/95/WE;
 • "maszynową" 2006/42/WE;
 • "hałasową" 2000/14/WE.

oraz odpowiednimi rozporządzeniami i specyfikacjami technicznymi.
Przeprowadzamy również analizy zagrożeń, jakie mogą wyniknąć w trakcie użytkowania maszyn.

Pomiary stężenia gazów szkodliwych (poza akredytacją)

Laboratorium pracuje w oparciu o szereg własnych metodyk prowadzenia badań w pomieszczeniach np. inwentarskich jak również w otoczeniu fermy.

Laboratorium posiada kilka rodzajów komór i tuneli pomiarowych, mobilnych i stacjonarnych z wymuszonym obiegiem powietrza czystego pozwalają wykonywać doświadczenia, których celem jest ocena stężenia i emisji gazów z różnych rozwiązań technicznych i technologicznych produkcji zwierzęcej.

Badamy zanieczyszczenia powietrza gazami: amoniakiem, podtlenkiem azotu, metanem, dwutlenkiem węgla za pomocą Multi Gas Monitora model 1312, firmy Innova, który jest wysokiej klasy spektrometrem fotoakustycznym

Wyposażenie dodatkowe Multipoint Sampler model 1303 pozwala na pobieranie próbek powietrza równocześnie z sześciu miejsc oddalonych o około 50 metrów.

Pomiary stężenia pyłu zawieszonego (poza akredytacją)

wykonujemy za pomocą automatycznego analizatora pyłu zawieszonego TEOM 1400a.

Przyrząd zapewnia ciągły, automatyczny pomiar stężenia pyłu zawieszonego PM10 i działa na zasadzie rzeczywistego pomiaru masy pyłu. Bardzo wysoka czułość przyrządu pozwala na bezproblemowy pomiar frakcji PM-2,5 oraz PM-1 poprzez dołożenie do głowicy separującej odpowiednich cyklonów.
Ciągły pomiar stężenia pyłu pozwala na śledzenie zmian i trendów zapylenia w bardzo krótkich przedziałach czasu (np. 5 minut). Wbudowany datalogger umożliwia rejestrację zarówno chwilowych wyników pomiarów jak również średnich 30 minutowych, 1-, 8- i 24-godzinnych, jak również istotnych parametrów pomiarów (przepływ, temperatura, ciśnienie) przez okres ponad 2 miesięcy. Datalogger mieści kilka tysięcy rekordów pomiarowych.

Pomiary poziomu hałasu i pomiary konieczne do obliczania mocy akustycznej

Pomiary poziomu hałasu i pomiary konieczne do obliczania mocy akustycznej wykonujemy metodą techniczną zgodnie z PN-EN ISO 3744:1999 lub orientacyjną zgodnie z PN-EN ISO 3746:1999.

Do pomiarów poziomu hałasu wykorzystywany jest modułowy precyzyjny analizator dźwięku typu 2260 produkcji Brüel & Kjaer spełniający wymagania IEC 651 Typ 0.

Laboratorium Odorymetryczne LBMPZ

Zapachy pochodzenia rolniczego - odory mogą być mieszaniną prawie 200. związków chemicznych.
Metoda olfaktometryczna stosowana w naszym laboratorium, umożliwia pomiar uciążliwości zapachowej, podając wynik w tzw. Europejskich Jednostkach Odorowych (OUE).
Metoda pomiaru stężenia zapachowego w powietrzu metodą olfaktometrii dynamicznej jest stosowana w państwach UE. Opisana jest ona w normie europejskiej EN 13725:2003, która od maja 2005 roku ma status Polskiej Normy.
Metodyka badań określa, w zależności od rodzaju obiektu, miejsca i sposoby poboru próbek oraz ich ilość.

Pomiar stężenia odorów polega na:

 • pobraniu próbek powietrza zanieczyszczonego odorami do specjalnych worków z folii o wysokiej jakości niereagującej z badanymi gazami, przy pomocy specjalistycznego sprzętu - przenośnego próbnika,
 • transporcie próbek powietrza do Laboratorium Odorymetrycznego zlokalizowanego w IBMER Oddział w Poznaniu,
 • ocenie stężenia odorów olfaktometrem przez zespół oceniający złożony z co najmniej czterech osób, o sprawności węchowej potwierdzonej specjalistycznymi testami,
 • opracowaniu wyników badań.

Podstawowe dane techniczne olfaktometru T08:

wymiary: 65cm x 65cm x 47cm
masa 15,8kg
obsługa - minimum: 5 osób
czas jednego pomiaru: 6 - 8min
zużycie powietrza: 80dm3/min
rozcieńczenie próbki 1 – 64.000

W skład wyposażenia olfaktometru T08 wchodzą:

 • kompresor z systemem filtracyjnym do uzyskania powietrza bezolejowego,
 • próbnik do poboru prób w 30 minutowym przepływie ciągłym,
 • pokrywa do poboru prób z powierzchni 1m2,
 • pokrywa z nawiewem.

Przy pomocy olfaktometru można określić stężenie próbek zapachowych, intensywność zapachu oraz jego hedoniczność.
Aparatura umożliwia pobieranie próbek zanieczyszczonego powietrza w pomieszczeniach dla zwierząt oraz wokół obiektów inwentarskich, w miejscach składowania odchodów zwierzęcych itp. Dalszym etapem jest przygotowanie próbek oraz określenie poziomu odorów w jednostkach zapachowych.


Oprócz wymienionej działalności Laboratorium prowadzi badania biogazodochodowości materiałów organicznych w celu:

 • wykorzystania biomasy z produkcji rolniczej w biogazowniach;
 • utylizowania bezpiecznych odpadów organicznych z rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego.

Nasze Laboratorium jako jedyne w Polsce posiada akredytację na badania stężenia odorów metodą olfaktometrii dynamicznej wg normy
PN-EN 13725:2007.

Poza akredytacją wykonujemy badania środowiskowe gazów szkodliwych, hałasu i pyłów.

Kontakt

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO - PRZYRODNICZY W FALENTACH ODDZIAŁ W POZNANIU
ul. Biskupińska 67, 60-463 Poznań

LABORATORIUM BADAWCZE BEZPIECZEŃSTWA MASZYN
DO PRODUKCJI ZWIERZĘCEJ

Kierownik Laboratorium
dr inż. Tomasz Kołodziejczyk
tomkol@man.poznan.pl
telefon: 61 820 33 31 w. 254
fax: 61 820 83 81

  Konsultacje (bez opłat)
mgr inż. Mariusz Piotrkowski
m. piotrkowski@itp.edu.pl
telefon: 61 820 33 31 w. 252

Pracownicy Laboratorium:

Nazwisko - Stanowisko e-mail Tel. wewn.
Oddział w Poznaniu: 61 820 33 31
dr inż. Tomasz Kołodziejczyk
Kierownik - kierownik techn.
254
dr Marek Doga
Z-ca kierownika - kierownik. ds. jakości
252
mgr inż. Agnies Graczyk-Pawlak
St. specj. inż.- techn.
  255
Marek Krych
Sam. technik
252
dr Renata Myczko
Gł. specj. inż.- techn.
255
mgr inż. Mariusz Piotrkowski
Z-ca kierownika techn. - z-ca kierownika ds. jakości
252
Renata Musiał
St. technik
   

Kierownik Jednostki
dr inż. Tomasz Kołodziejczyk
Poznań
tel. 61 820 33 31 w. 254