ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > ITP Laboratory > Accredited Laboratories

LABORATORIUM BADAWCZE CIĄGNIKÓW I MASZYN ROLNICZYCH

20 września 2013 r. Minister Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej wyznaczył Instytut Technologiczno-Przyrodniczy jako jednostkę uprawnioną:

 1. w zakresie homologacji do:
  • przeprowadzania badań homologacyjnych typu WE pojazdu albo typu pojazdu dla kategorii pojazdów: C, R i T,
  • przeprowadzania badań homologacyjnych typu przedmiotu wyposażenia lub części dla kategorii pojazdów: M, N, O, C, R i T,
  • przeprowadzania:
   • kontroli zgodności produkcji pojazdu dla pojazdów kategorii: C, R i T,
   • kontroli zgodności produkcji przedmiotu wyposażenia lub części dla pojazdów kategorii: M, N, O, C, R i T;
 2. w zakresie dopuszczenia jednostkowego pojazdu do przeprowadzania badań potwierdzających spełnienie odpowiednich warunków lub wymagań technicznych danego pojazdu, w celu dopuszczenia jednostkowego pojazdu dla kategorii pojazdów: C, R i T.

Ponadto Laboratorium wykonuje badania:

 • Bezpieczeństwa użytkowania przyczep rolniczych, maszyn rolniczych, leśnych i ogrodniczych;
 • Mocy silnika na WOM i zużycia paliwa w ciągnikach rolniczych i leśnych;
 • Wytrzymałości konstrukcji ochronnych wg. metodyk OECD: kody 4, 6, 7, 8 i 10

W ramach Programu Wieloletniego, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. "Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich", prowadzimy "Bank informacji homologacyjnej ciągników i przyczep rolniczych".

Bank informacji homologacyjnej ciągników i przyczep rolniczych

Posiadamy akredytację Polskiego Centrum Akredytacji - certyfikat akredytacji nr AB 116 w systemie zapewnienia jakości zgodnym z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2001.

Jesteśmy członkiem
Polskiego Klubu Laboratoriów Badawczych - POLLAB
oraz członkiem stowarzyszonym
European Network for Testing of Agricultural Machines - ENTAM.

Kontakt:
inż. Sebastian Dorociński - Kierownik Laboratorium
tel. (+48 22) 724 07 04 lub 0-607-567-497; e-mail: s.dorocinski@itp.edu.pl
Władysław Deliś - Z-ca Kierownika Laboratorium ; tel. (+ 48 22) 724 07 04; e-mail: wdelis@wp.pl

 

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO KORZYSTANIA Z USŁUG NASZEGO LABORATORIUM

 


Wyświetl większą mapę

Zakres działania:

 • badania podstawowe mające na celu unowocześnienie metod badawczych;
 • opracowywanie i adaptacja metodyk do nowego sprzętu, nowych wymagań w miarę rozszerzania zakresu akredytacji na nowe wyroby;
 • stałe podnoszenie kompetencji personelu laboratoriów przez wymianę międzynarodową i uczestniczenie w krajowych i międzynarodowych porozumieniach i stowarzyszeniach laboratoriów badawczych;
 • adaptacja nowych technik pomiarowych i badawczych do potrzeb prowadzonych badań;
 • badania bezpieczeństwa i zgodności z aktami normatywnymi ciągników i maszyn rolniczych wg zatwierdzonego przez PCA zakresu akredytacji;
 • badania do homologacji ciągników i przyczep rolniczych wg upoważnienia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej;
 • doskonalenie metod badawczych i ich stałe dostosowywanie do zmieniających się Dyrektyw UE i innych aktów prawnych, obowiązujących w zakresie akredytacji;
 • podnoszenie kompetencji personalnych oraz doskonalenie i unowocześnianie wyposażenia laboratorium;
 • współpraca z krajowymi i zagranicznymi laboratoriami, w tym badania międzylaboratoryjne;
 • normalizacja w zakresie posiadanych uprawnień;
 • śledzenie postępu w doskonaleniu metod badawczych i wyposażeniu analogicznych laboratoriów i wykorzystanie go w utrzymaniu standardu badań na wymaganym poziomie
 • udział w pracach legislacyjnych Komisji Europejskiej.

Pracownicy Laboratorium

Nazwisko - Stanowisko Telefon e-mail
Sebastian Dorociński
Kierownik
22 724 07 04
Władysław Deliś
Z-ca kier. - kier. ds. jakości
22 724 07 04
Andrzej Paszkowski
Kierownik techn. - z-ca pełnomocnika Dyr. ds. jakości
 
Wiesław Nosecki
Z-ca kier. techn. - z-ca kier. ds. jakości
 
Andrzej Wiśniewski
Sam. technik
 
Mirosław Cyngot
St. technik
   
Wojciech Omieciński
Robotnik
   

 

Kierownik Jednostki
inż. Sebastian Dorociński
Kłudzienko
tel. 22 724 07 04