ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

 

About the Institute > Structure and Scope of work

Jednostka Certyfikująca Wyroby - JCW

JCW jest jednostką akredytowaną przez Polskie Centrum Akredytacji, (Akredytacja Nr AC 006) oraz notyfikowaną w Unii Europejskiej (nr identyfikacyjny 1459). Jednostka prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie wymagań   norm i przepisów prawnych odnoszących się do:

 • przydatności użytkowej ciągników i maszyn rolniczych;
 • bezpieczeństwa maszyn rolniczych.

Kierunki badań:

 • badania jakości projektowej typu maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie i przemyśle spożywczym;
 • opracowywanie sposobów szybkiego i poprawnego informowania zainteresowanych stron, dotyczącego wymagań norm i przepisów prawnych w odniesieniu do systemu oceny zgodności przed wprowadzeniem wyrobów na rynek i/lub do użytkowania.

Zakres prac:

 • dostosowywanie systemów zarządzania certyfikacją zgodności wyrobów technicznych stosowanych w rolnictwie i przemyśle spożywczym z wymaganiami norm, dyrektyw Unii Europejskiej oraz innych dokumentów normatywnych, specyfikacji technicznych i przepisów prawnych;
 • dokonywanie ocen jakościowych, u dostawców i użytkowników maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i przemyśle spożywczym;
 • opracowywanie nowych i aktualizacja istniejących specyfikacji technicznych dotyczących ciągników, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i przemyśle spożywczym, zgłaszanych przez dostawców do certyfikacji zgodności;
 • certyfikacja zgodności wyrobów z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami dyrektyw UE, rozporządzeń właściwych ministrów, norm i innych dokumentów normatywnych w ramach posiadanej akredytacji i notyfikacji;
 • certyfikacja zgodności maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i przemyśle spożywczym z wymaganiami norm i przepisów prawnych;
 • dobrowolna certyfikacja zgodności na oznaczanie wyrobów wspólnym znakiem towarowym gwarancyjnym "B";
 • dobrowolna certyfikacja zgodności części i elementów roboczych maszyn rolniczych;
 • nadzór nad certyfikatami wydanymi przez JCW;
 • oceny i opinie normalizacyjne w zakresie maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i przemyśle spożywczym;
 • wykonywanie ocen zgodności wyrobów z wymaganiami Unii Europejskiej na rzecz producentów z krajów trzecich, umożliwiających wprowadzenie tych wyrobów do obrotu i użytkowania na obszarze Unii Europejskiej;
 • współpraca jednostki notyfikowanej z Ministerstwem Gospodarki w zakresie opiniowania zmian w dyrektywach nowego podejścia, norm zharmonizowanych z dyrektywami;
 • wdrażanie do stosowania w procesach certyfikacji zgodności klauzul ochronnych wprowadzanych przez Komisję Europejską;
 • współpraca z jednostkami wyspecjalizowanymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (Państwowa Inspekcja Pracy, Inspekcja Handlowa, Inspekcja Ochrony Środowiska), w zakresie opiniowania poprawności wykonania wyrobów pobranych z rynku przez wymienione jednostki, z wymaganiami dyrektyw i norm;
 • współpraca z Europejskim Forum Konsultacyjnym w zakresie Dyrektywy 2000/14/EC i 2005/88/EC dot. emisji hałasu do środowiska;
 • współpraca z Centrum Bezpieczeństwa Technicznego w ramach krajowych forów konsultacyjnych dotyczących prawa Unii Europejskiej z zakresu:
 • maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dyrektywa 2006/42/WE),
 • sprzętu elektrycznego (Dyrektywa 2006/95/WE),
 • urządzeń ciśnieniowych (Dyrektywa 97/23/EC i 87/404/EEC),
 • emisji hałasu do środowiska (2000/14/EC i 2005/88/EC),
 • minimalnych wymagań bezpieczeństwa (Dyrektywa 89/655/EEC);
 • uczestnictwo w posiedzeniach grupy wsparcia LVD oraz uczestnictwo i współpraca w opiniowaniu omawianych na posiedzeniach aktów prawnych i innych decyzji UE;
 • uczestnictwo w posiedzeniach Komitetu Technicznego PKN Nr 16 ds. Maszyn i Nr 267 ds. Elektrycznego Sprzętu Rolniczego oraz Elektrycznego Sprzętu dla Zakładów Zbiorowego Żywienia;
 • udział w wybranych targach i wystawach maszyn rolniczych w celu informowania i promowania postanowień norm i przepisów prawnych, poprawiających bezpieczeństwo użytkowania;
 • udział w konferencjach i seminariach, w których są poruszane zagadnienia, dotyczące zgodności maszyn i urządzeń rolniczych z zasadniczymi wymaganiami bezpieczeństwa;
 • współpraca z ośrodkami doradztwa rolniczego i izbami rolniczymi w zakresie szkolenia użytkowników maszyn i urządzeń rolniczych w odniesieniu do wymagań norm i przepisów prawnych dot. bezpieczeństwa obsługi i użytkowania;
 • współpraca z KRUS w celu wzajemnego informowania się o zaistniałych wypadkach, występujących w środowisku wiejskim.

Rada ds. Certyfikacji Wyrobów - RCW

Rada jest organem opiniodawczo-doradczym Dyrektora Instytutu w sprawie opiniowania zasad i prowadzenia polityki, dotyczącej certyfikacji i systemów zarządzania jakością certyfikacji wyrobów.
Rada jest powoływana przez Dyrektora Instytutu i pełni funkcje na podstawie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji AC 006 i notyfikacji NB 1459.
W skład Rady wchodzi Komitet Odwoławczy.

Pracownicy Jednostki:

Nazwisko - stanowisko Telefon e-mail Pokój
Oddział w Warszawie
mgr inż. Eugeniusz Szajba
Kierownik
22 542 11 64  
Janina Marzec
Spec. admin.- techn.
22 542 11 63  
mgr inż. Ryszard Osiejuk
St. spec. inż.-techn.
22 542 11 61  

Certyfikacja

 

Kierownik Jednostki
mgr inż. Eugeniusz Szajba
Warszawa
tel. 22 542 11 64 w. 164