ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Support Units

Dział Informacji i Transferu Wiedzy - ITW

Zakres prac:

 • prowadzenie informacji naukowej poprzez tworzenie i utrzymywanie bazy danych SYNABA, SIBROL;
 • przygotowywanie dokumentacji dotyczącej publikacji pracowników ITP na potrzeby oceny parametrycznej jednostki;
 • przygotowywanie informacji o osiągnieciach naukowych i organizacyjnych pracowników ITP na potrzeby okresowej oceny pracowników wg regulaminu opracowanego przez RN i zatwierdzonego przez Dyrektora ITP.;
 • obsługa Rady Naukowej, a w szczególności przygotowywanie i protokółowanie posiedzeń Rady;
 • organizacja toku spraw, dotyczących posiedzeń komisji ds. doktoratów, egzaminów doktorskich, protokołowanie publicznej obrony prac doktorskich oraz kolokwiów habilitacyjnych;
 • prowadzenie dokumentacji, dotyczącej przewodów doktorskich i habilitacyjnych oraz postępowania w sprawach o nadanie tytułu naukowego;
 • prowadzenie sekretariatu studiów doktoranckich;
 • obsługa biblioteki i archiwum;
 • przyjmowanie uporządkowanych akt z jednostek organizacyjnych Instytutu oraz właściwe ich przechowywanie;
 • przechowywanie i upowszechnianie wewnętrznych aktów normatywnych;
 • prowadzenie rejestru i upowszechnianie zarządzeń Dyrektora Instytutu;
 • organizacja konferencji, seminariów w pionie Agro-środowiskowym;
 • organizacja / współorganizacja szkoleń, warsztatów, seminariów, kursów, innych przedsięwzięć szkoleniowych i edukacyjnych;
 • organizacja / współorganizacja studiów podyplomowych;
 • udział w organizowaniu współpracy i wymiany naukowej w pionie Agro-środowiskowym z krajowymi i zagranicznymi jednostkami naukowymi;
 • redakcja strony internetowej jednostki, koordynowanie prac Zespołu Redakcyjnego strony internetowej ITP.

Pracownicy Działu:

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Centrala w Falentach: 22 720 05 31
dr inż. Izabela Lubbe
Kierownik Działu
22 735 75 89 589 P-29
mgr Jadwiga Antos
Z-ca Kierownika Działu,
Sam. specjalista ds. informacji naukowej i bibliotekarstwa
22 735 75 97 597 P-16
mgr Sylwia Piotrowska
Starszy specjalista admin.-techn.
22 735 75 90 590 koperta P-30
Bełła Rogala
Starszy specjalista ds. archiwizacji
22 735 75 98 598 P.o-4
mgr inż. Ewa Szymczak
Sam. specjalista admin. - techn.
22 735 75 90 590 P-30
Anna Tarnachowicz
Starszy specjalista ds. Rady Naukowej
22 735 75 99 599 Pn-12
Justyna Włodarczyk
Starszy specjalista ds. inf. nauk. i bibliotekarstwa
22 735 75 97 597 P-16
Oddział w Warszawie
Maria Leszkiewicz
Specjalista admin.-techn.
22 542 11 34 22 542 11 34   Biblioteka
Agnieszka Straszewska-Popowska
Specjalista admin.- techn.
22 542 11 34 22 542 11 34 Biblioteka
Oddział w Poznaniu
mgr Maria Zerbin
Starszy specjalista admin.- techn.
61 820 33 31 w. 225   Biblioteka

Kierownik Działu
dr inż. Izabela Lubbe
Falenty
tel. 22 22 735 75 89