ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Maintenance and Service Units

Dział Głównego Informatyka - GI

Zakres prac:

 • nadzór nad procesem informatyzacji w Instytucie;
 • gospodarka oprogramowaniem i sprzętem komputerowym;
 • instalowanie, konfigurowanie i utrzymywanie w sprawności sprzętu i oprogramowania;
 • interweniowanie w przypadku awarii sprzętu lub oprogramowania;
 • administrowanie siecią komputerową Instytutu: monitorowanie wydajności, zarządzanie urządzeniami aktywnymi i pasywnymi sieci, bieżące czynności konfiguracyjne, reakcja na uszkodzenia, kontrola niezgodnego z prawem lub niedopuszczalnego przez Dyrekcję korzystania z Internetu.
 • administrowanie serwerami pracującymi w Instytucie:  serwer poczty, www , dns, dwa serwery księgowe : terminalowy i bazy danych Simple, sześć serwerów Projektowych;
 • administrowanie aplikacjami zainstalowanymi na serwerach;
 • administrowanie sprzętem współpracującym z serwerami Instytutu: kontrola i konfigurowanie macierzy i związanego z nią oprogramowania, kontrola i konfigurowanie UPS i związanego z nimi oprogramowania, zarządzanie biblioteką taśmową
 • zarządzanie legalnością oprogramowania w Instytucie, monitorowanie licencji na komputerach, koordynacja licencji zbiorczych,
 • udział w procedurach przetargowych, pomoc w przygotowaniu specyfikacji przetargowej, sprawdzanie ofert i otrzymanego sprzętu i oprogramowania;
 • współpraca z innymi działami w sprawach informatycznych np.: z księgowością – obsługa programu Płatnik i innych
 • tworzenie i modyfikacja strony Internetowej Instytutu
 • tworzenie i modyfikacja strony Projektów i innych nowych stron Instytutu;

Pracownicy Działu

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Centrala w Falentach: 22 720 05 31
mgr inż. Małgorzata Przybyła
Kierownik Działu
bezp. 22 735 75 83
583 Pn-34
mgr Danuta Kryńska
Główny specjalista - informatyk
bezp. 22 507 98 23
823 Pn-PN2
Miłosz Wierzbicki
Sam. specj. admin. - techn.
bezp. 22 735 75 25
525  

 

Kierownik Działu
mgr inż. Małgorzata Przybyła
Falenty
tel. 22 735 75 83