ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Maintenance and Service Units

Dział Finansowo-Księgowy - FK

Podstawami prawnymi działalności finansowo-księgowej Instytutu są: rozporządzenie Ministra Nauki z dnia 12 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu gospodarki finansowej jednostek badawczo-rozwojowych (Dz.U. z 2001 r. nr 153 poz. 1764 z późn. zm.), ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. nr 76, poz. 694 z późn. zm.), ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2005 r. nr 54, poz. 535 z pózn. zm.), ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 z pózn. zm.)

Zakres prac:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych Instytutu;
  • sporządzanie sprawozdań finansowych;
  • prowadzenie rozliczeń podatkowych z urzędami skarbowymi z tytułu VAT i CIT;
  • sprawozdawczość zewnętrzna w zakresie finansowo-księgowym;
  • dokonywanie operacji finansowych, kasowych, bankowych, likwidatura dokumentów, prowadzenie rozrachunków;
  • ewidencja majątku trwałego i materiałów oraz pozabilansowa ewidencja wyposażenia i aparatury naukowo-badawczej;
  • rozliczanie działalności finansowo wyodrębnionej (Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych);
  • wykonywanie wewnętrznych analiz i zestawień, niezbędnych do zarządzania finansami jednostki;
  • kontrola zgodności wydatków z planem finansowym;
  • nadzór finansowy nad realizowanymi projektami, grantami itp.

 

Pracownicy Działu

Nazwisko Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Centrala w Falentach: 22 720 05 31
mgr Artur Zieliński
Gł. Księgowy
22 507 98 16 816 32
Małgorzata Chilczuk
Kierownik Działu
22 507 98 13 813 31
Dominik Drzewowski
Księgowy
22 507 98 10 810 24
Alicja Durniewicz
Samodzielna księgowa
22 735 75 09 509 28
Jadwiga Flak
Księgowa
22 735 75 15 515   30
Angelika Grodzka
Księgowa
22 507 98 07 807 32A
Regina Kaźmierska
Starsza Księgowa
22 735 75 09 509 28
Regina Krasowska
Z-ca Głównego Księgowego
22 507 98 06 806   33
Elżbieta Kuran
Starsza Księgowa
22 735 75 17 517 29
mgr Kamila Kuskowska
Specjalista ds. finansowo - księgowych
22 507 98 06 806 33
Kwolek Krzysztof
Specjalista ds. finansowo - księgowych
22 507 98 10 810 24
Elżbieta Raczek
Starsza Księgowa
22 735 75 17 517 29
Dorota Woźniak
Samodzielna księgowa
22 735 75 15 515 30
Małgorzata Zajączkowska
Samodzielna księgowa
22 735 75 13 513 27
Małgorzata Szlązek
Młodsza księgowa
22 507 98 07 807 32A
Danuta Kapuściak
Starsza księgowa w Kłudzienku
22 724 07 03
w. 127
     

Kierownik Działu
Małgorzata Chilczuk
Falenty
tel. 22 507 98 13
22 735 75 29