ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Support Units

Dział Wydawnictw - DW

Zakres prac:

Organizacja i prowadzenie działalności wydawniczej Instytutu w ramach komitetów redakcyjnych wydawnictw, jak również w ramach usług (wewnętrznych i zewnętrznych), świadczonych odpłatnie, a zwłaszcza:

 • opracowywanie planów i sprawozdań wydawniczych Instytutu;
 • obsługa komitetów redakcyjnych i rad programowych wydawnictw Instytutu (sekretariat): prowadzenie dokumentacji, korespondencji, organizowanie i przygotowywanie posiedzeń, protokołowanie, przygotowywanie i aktualizacja informacji, realizacja postanowień;
 • współpraca z redaktorami działowymi, recenzentami i autorami;
 • opracowywanie redakcyjne (językowe, techniczne) i edytorskie prac do druku i powielenia, uzgadnianie zmian tekstu z autorami;
 • współpraca z tłumaczami, uzupełnianie oprac tłumaczeniami;
 • skład i łamanie komputerowe tekstów, wykonywanie korekt i nanoszenie poprawek po korektach, sczytywanie po przepisaniu i poprawkach;
 • przygotowywanie i zapis gotowych prac do druku w formacie PDF lub wydruk matryc gotowych prac do przekazania drukarni, makietowanie, czuwanie nad przebiegiem druku;
 • realizacja zobowiązań finansowych wydawnictwa, rozliczanie opłat z autorami oraz honorariów recenzentom, członkom komitetów, zawieranie umów, wystawianie zleceń;
 • współpraca z Krajowym Biurem ISBN (International Standard Book Number);
 • przygotowywanie i przekazywanie informacji, dotyczących wydawanych czasopism, do baz danych SIGŻ, AGRIS (CBR), AGRO-LIBREX, AGRO-AGEN (Poznań), CABI (W. Brytania), BazTech, PSJC, EPNP, Index Copernicus, Aqualine, ASFA, Oceanic Abstracts, Water Resources Abstracts, Versita;
 • przygotowywanie i przekazywanie treści całych prac/streszczeń lub spisów treści oraz aktualizacja informacji o zasobach i dostępności wydawanych książek i czasopism na stronę internetową Instytutu;
 • śledzenie zm ian i nowości z zakresu języka, edytorstwa i merytorycznej działalności Instytutu (udział w seminariach i spotkaniach);
 • kolportaż: prenumerata, wysyłka egzemplarzy autorskich i obowiązkowych, realizacja zamówień indywidualnych - wszystkich wydawnictw Instytutu, zarówno naukowych, jak i popularno-naukowych oraz upowszechnieniowo-wdrożeniowych, a także obsługa stoisk z wydawnictwami i ich sprzedaż podczas konferencji i seminariów instytutowych;
 • pomoc w zakresie promocji wydawanych prac, opracowywanie aktualnych ofert wydawniczych i ich rozpowszechnianie w możliwie najszerszym kręgu zainteresowanych/potencjalnych nabywców.

Pracownicy Działu:

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Centrala w Falentach: 22 243 54 56
mgr inż. Elżbieta Golubiewska
Samodzielny specjalista ds. wydawnictw
22 243 54 15 277 Pn-PN5
mgr inż. Izabela Miszta
Samodzielny specjalista ds. wydawnictw
22 243 54 11 276   Pn-PN6
inż. Grażyna Pucek
Starszy redaktor
22 243 54 56 285 Pn-PN3Falenty