ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Regional Research Centers

Dolnośląski Ośrodek Badawczy we Wrocławiu - DOB

51-209 Wrocław,
ul. Zygmunta Berlinga 7
tel/fax. 71 367 80 92

Dolnośląski Ośrodek Badawczy prowadzi, w szczególności na potrzeby Dolnego Śląska oraz rejonu Sudetów, badania naukowe i prace rozwojowe oraz działalność wdrożeniową, upowszechnieniową, doradczą, edukacyjną, szkoleniową, promocyjną, wynalazczą i monitoringową w zakresie :

 • inżynieria i technologia sanitacji wsi oraz stan sanitarno-higieniczny wsi, utylizacja osadów ściekowych, odpadów komunalnych i pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • kształtowanie struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego oraz ładu ekologiczno-krajobrazowego obszarów górskich (Sudety) i pogórskich;
 • ochrona przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów górskich i pogórskich;
 • gospodarka na trwałych użytkach zielonych na terenach pogórskich i górskich (Sudety), zagrożenie i ochrona siedlisk łąkowych, gleb i wód;
 • zanieczyszczenia i ochrona jakości wód oraz gospodarka wodno-ściekowa
  i odpadowa w zagrodzie.

Kierunki badań:

Sanitacja wsi (badania o charakterze ponadregionalnym):

 • gospodarka wodno-ściekowa na wsi i w gminach wiejskich (oczyszczanie ścieków wiejskich, oczyszczalnie i utylizacja ścieków przetwórstwa rolno-spożywczego), ochrona wód i ujęć wodnych na obszarach wiejskich;
 • ekologiczne metody unieszkodliwiania oraz zagospodarowania osadów ściekowych, odpadów rolniczych i nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego.

Gospodarka górska:

 • urządzanie przestrzeni rolniczej pod kątem wielofunkcyjnego zagospodarowania obszarów wiejskich z uwzględnieniem ochrony zasobów wodnych oraz produkcyjnej i pozaprodukcyjnej funkcji użytków zielonych;
 • numeryczne metody i systemy gromadzenia danych o czynnikach przyrodniczych i organizacyjnych terenów górskich;
 • podstawy legislacyjne gospodarki rolnej w terenach górskich.

Zakres prac:

Sanitacja wsi:

 • określanie zagrożeń środowiska na obszarach wiejskich oraz sposobów ograniczania i likwidacji tych zagrożeń z uwzględnieniem ochrony wód i ujęć wodnych oraz gospodarki wodno-ściekowej;
 • doskonalenie metod zagospodarowania gnojowicy, gnojówki, soku kiszonkowego zgodnie z wymaganiami ochrony środowiska;
 • doskonalenie metod oczyszczanie i utylizacja ścieków przemysłu rolno-spożywczego, osadów ściekowych i odpadów;
 • dostosowywanie technologii unieszkodliwiania i utylizacji ścieków wiejskich, przemysłu i przetwórstwa rolno-spożywczego, nawozów organicznych pochodzenia zwierzęcego i roślinnego oraz odpadów i osadów ściekowych do wymagań przepisów Unii Europejskiej;
 • świadczenie usług laboratoryjnych w zakresie badań wody, ścieków, osadów ściekowych i odpadów rolniczych oraz gleby i materiału roślinnego;
 • wykonywanie ekspertyz, opinii i ocen oddziaływania na środowisko z zakresu gospodarki wodno-ściekowej na wsi i w zakładach przetwórstwa rolno-spożywczego oraz zagospodarowania osadów ściekowych i odpadów organicznych, na potrzeby jednostek gospodarczych oraz władz administracyjnych, państwowych i samorządowych;
 • informowanie oraz prowadzenie doradztwa i szkoleń w zakresie ekologicznych metod unieszkodliwiania i utylizacji ścieków, osadów i odpadów rolniczych oraz w zakresie ochrony środowiska obszarów wiejskich.

Gospodarka górska:

 • opracowywanie metod wydzielania typów i form użytkowania ziemi, kierunków produkcji rolniczej oraz kształtowania granicy rolno-leśnej i darniowo-polowej w terenach górskich;
 • doskonalenie metod oceny bioróżnorodności, klasyfikacji i waloryzacji użytków zielonych oraz organizacji gospodarki pastwiskowej w Sudetach;
 • doskonalenie numerycznych modeli terenu i ich zastosowań do gospodarki przestrzennej i wodnej w Sudetach;
 • opracowywanie ekspertyz i opinii dla jednostek gospodarczych oraz administracji państwowej i samorządowej w zakresie gospodarki górskiej, uwarunkowań przyrodniczych rozwoju ziem górskich oraz gospodarki łąkowo-pas­twiskowej w Sudetach;
 • opracowywanie planów urządzeniowych i zabiegów przeciwerozyjnych;
 • opracowywanie i generowanie map czynników przyrodniczych i topograficznych - hipsometrii, nachyleń, ekspozycji, nasłonecznienia oraz tematycznych map glebowych i geologicznych;
 • wyznaczanie na mapach zweryfikowanych granic rolno-leśnej i darniowo-polowej dla gmin górskich w Sudetach oraz sporządzanie zestawień liczbowych powierzchni przekwalifikowanych do zalesienia i zadrzewienia.

Pracownicy Ośrodka:

 

Nazwisko - Stanowisko Telefon e-mail
dr hab. inż. Maria Strzelczyk
Dyrektor Ośrodka
71 367 80 92 w. 2
prof. dr hab. inż. Franciszek Czyżyk
Profesor
71 367 80 92 w. 4
dr Joanna Godzwon
Gł. Specj. inż. Techn.
71 367 80 92 w. 3
dr inż. Anna Paszkiewicz-Jasińska
Adiunkt / Samodzielny specj. adm.-tech.
ds. administracyjnych i pracowniczych
71 367 80 92
dr inż. Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska
Adiunkt
71 367 80 92
mgr Marek Helis
Asystent
71 344 35 92 w. 15
mgr inż. Agnieszka Rajmund
Asystent
71 367 80 92
Julianna Książek
St. Specj. Admin.- techn.
71 367 80 92 w. 3  
dr Paulina Majewska
St. specj. inż.- adm.
71 367 80 92 w. 3  
Stacja Badawcza DOB
inż. Józef Puchala
St. Specj. Admin.- techn.
71 346 60 91  
Mirosław Jaguś
St. Specj. Admin.- techn.
71 346 60 91  

 

Dyrektor Ośrodka
dr hab. inż. Maria Strzelczyk
Wrocław
tel. 71 367 80 92 w. 2