ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Support Units

Centrum Transferu Technologii - CTT

Centrum Transferu Technologii inicjuje i wspiera komercjalizację uzyskanych w IBMER i IMUZ wyników prac rozwojowych oraz inicjuje i wspiera rozwój w ITP badań przemysłowych i prac rozwojowych, ukierunkowanych na:

 • tworzenie przeznaczonych do komercjalizacji nowych technologii, produktów, procesów, organizacji, działań marketingowych;
 • tworzenie nowatorskich procedur, których wprowadzenie będzie potwierdzane przez właściwe organizacje krajowe lub międzynarodowe, międzynarodowe towarzystwa naukowe lub odpowiednie ministerstwa.

Zakres prac:

 • badanie potrzeb i preferencji odbiorców innowacyjnych technologii w kraju i zagranicą;
 • zgłaszanie propozycji, inicjowanie i wspieranie programowania badań przemysłowych i prac rozwojowych, ukierunkowanych na wyniki do komercjalizacji;
 • inicjowanie i wspieranie szkoleń, ukierunkowanych na podnoszenie umiejętności w zakresie zarządzania badaniami naukowymi i pracami rozwojowymi, komercjalizacji rezultatów prac badawczych oraz ochrony własności intelektualnej i przemysłowej;
 • wstępne opiniowanie proponowanych i zgłaszanych do realizacji projektów badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • opiniowanie planów finansowo-zadaniowych, dotyczących prac badawczych oraz wniosków na działalność statutową Instytutu pod kątem komercyjnej użyteczności wyników proponowanych badań;
 • ocena wyników zakończonych badań przemysłowych i prac rozwojowych pod kątem możliwości ich komercjalizacji;
 • opiniowanie sprawozdań z badań przemysłowych i prac rozwojowych;
 • ocena celowości wprowadzania i utrzymywania ochrony własności intelektualnej na wzór użytkowy lub ochrony patentowej;
 • ocena możliwości i form wprowadzania na rynek wyników badań przemysłowych (sprzedaż licencji, know how, powołanie mikroprzedsiębiorstwa – jednoosobowej spółki Instytutu).

Do zadań CTT należy również prowadzenie działalności mającej na celu ochro-nę własności przemysłowej i intelektualnej Instytutu w ramach uprawnień wynikających z prawa autorskiego, prawa wynalazczego, kodeksu cywilnego i przepisów pokrewnych, w tym:

 • prowadzenie ewidencji zgłaszanych w Instytucie przedmiotów ochrony własności przemysłowej oraz prowadzenie ewidencji dokonanych zgłoszeń do Urzędu Patentowego RP i zagranicznych urzędów patentowych;
 • obsługa dokumentacji zgłoszeniowej wynalazków i wzorów użytkowych lub przemysłowych przez wybranych rzeczników patentowych;
 • dozorowanie terminów i wnoszenie opłat do Urzędu Patentowego RP za zgłoszenie i/lub ochronę przedmiotów własności przemysłowej oraz sprawdzanie celowości przedłużenia ochrony;
 • obsługa zagranicznych kancelarii patentowych w zakresie zgłoszonych przez Instytut za granicą wynalazków i wzorów przemysłowych;
 • sporządzanie i rejestrowanie umów dotyczących przedmiotów ochrony własności przemysłowej;
 • prowadzenie wszystkich spraw, dotyczących współpracy z Urzędem Patentowym RP i zagranicznymi urzędami patentowymi, w tym obsługa otrzymywanej korespondencji w j. polskim i w j. angielskim;
 • sporządzanie sprawozdań dotyczących przedmiotów ochrony własności przemysłowej, wymaganych przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Główny Urząd Statystyczny;
 • udzielanie pracownikom Instytutu porad oraz pomocy techniczno-prawnej w zakresie przedmiotów ochrony własności przemysłowej;
 • udział w opracowywaniu umów wdrożeniowych i licencyjnych dotyczących praktycznego zastosowania opracowanych w Instytucie rozwiązań technicznych i technologicznych;
 • rozpowszechnianie informacji o najnowszych rozwiązaniach technologicznych Instytutu poprzez przygotowywanie wspólnie z autorami materiałów promocyjnych o rozwiązaniach gotowych do działań aplikacyjnych.