ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

OFERTA

CERTYFIKACJA

JEDNOSTKA NOTYFIKOWANA KOMISJI EUROPEJSKIEJ
I KRAJOM UNII EUROPEJSKIEJ
NR IDENTYFIKACYJNY JEDNOSTKI: 1459

TOWARZYSTWO
UBEZPIECZEŃ
WZAJEMNYCH
Polisa
Nr OG0509572

Zgłoszenia kierować na adres:

Jednostka Ceryfikująca Wyroby ITP Oddział w Warszawie
02-532 Warszawa ul. Rakowiecka 32
tel. 22 542 11 64, fax 22 542 11 84
Kierownik mgr inż. Eugeniusz Szajba,
e-mail: e.szajba@itp.edu.pl

Polityka bezstronności ITP wydanie z dnia 17.10.2012 r

System Certyfikacji Wyrobów - stan na 15.01.2013 r.

Program certyfikacji zgodności wyrobów. PR-1, System 3, Warszawa, listopad 2012 r.

Program certyfikacji wyrobów na certyfikat zgodności PNB-1 System 3, Warszawa, czerwiec 2012 r.

Zakres akredytacji AC 006 wydanie nr 11 z dnia 3 grudnia 2013 r.

ZAKRES NOTYFIKACJI  NB 1459

Druki dla Klientów dotyczące Certyfikacji Zgodności

Certyfikacja zgodności ciągników, pojazdów, maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i przemyśle spożywczym. Informator
Wydanie 29 z 3 stycznia 2014 r.
Certification of tractors, agricultural machines and equipment for food processing industry. INFORMATOR
Edition 29, Warsaw, January 2014
ZGŁOSZENIE wyrobu/ów do certyfikacji zgodności
Wniosek o przeprowadzenie certyfikacji zgodności wyrobu
WNIOSEK o przeprowadzenie certyfikacji zgodności wyrobu w celu uzyskania uprawnienia do stosowania: Certyfikatu Badania Typu EC-TYP
WNIOSEK o przeprowadzenie certyfikacji zgodności wyrobu w w zakresie zgodności z wymaganiami Dyrektywy 2000/14/WE ze zmianami
Kwestionariusz oceny zakładu dostawcy - Importera
KWESTIONARIUSZ DO OCENY ZAKŁADU DOSTAWCY-PRODUCENTA

Jednostka Certyfikująca Wyroby ITP (zwana JCW) jest osobą prawną działającą od 1960 roku (w dawnym IBMER) w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa maszyn i urządzeń stosowanych w rolnictwie i przemyśle spożywczym, tworzącą postęp techniczny w budowie i eksploatacji tych maszyn i urządzeń.
Głównym zadaniem JCW jest certyfikacja zgodności maszyn w fazach projektowania, wytwarzania i eksploatacji.
JCW jest organizacją niezależną zarówno pod względem finansowym, jak i w obszarze działalności technicznej.
JCW współpracuje z krajowymi i zagranicznymi jednostkami certyfikującymi i badawczymi oraz z producentami i importerami maszyn rolniczych i spożywczych.

Akredytacje, autoryzacje i notyfikacje

Organizacja pracy, zarządzanie oraz kompetencje JCW są nadzorowane przez Polskie Centrum Akredytacji. Historia doskonalenia systemu zarządzania jakością certyfikacji zgodności i kompetencjami Jednostki Certyfikującej przedstawia się następująco:

1993 Akredytacja Jednostki Certyfikującej Wyroby przez Centralne Biuro Jakości Wyrobów zgodnie z PN-EN 45011 i Przewodnikiem ISO/IEC 28. Przyznany został numer akredytacji: 6/C-07/93/1.
1999 Akredytacja Jednostki Certyfikującej Wyroby przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji zgodnie z PN-EN 45011 i Przewodnikiem ISO/IEC 28. Przyznany został numer akredytacji: 06/Cw-07/4/99.
2001 Akredytacja Jednostki Certyfikującej Wyroby przez Polskie Centrum Akredytacji zgodnie z wymaganiami PN-EN 45011:2000 i Przewodnikiem ISO/IEC 65. Przyznany został numer akredytacji: AC 006.
2004 Autoryzacja i notyfikacja Jednostki Certyfikującej przez Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, jako jednostki notyfikowanej, o numerze identyfikacyjnym 1459, przyznanym przez Komisję Europejską. Zakres działania naszej jednostki notyfikowanej obejmuje ocenę zgodności i certyfikację zgodności z zasadniczymi wymaganiami Dyrektyw Nowego Podejścia - 98/37/EC dot. maszyn i elementów bezpieczeństwa, - 73/23/EEC dot. sprzętu elektrycznego, - 2000/14/EC dot. emisji hałasu do środowiska.
2010 Notyfikacja Jednostki Certyfikującej przez Ministra Gospodarki, jako jednostki notyfikowanej, o numerze identyfikacyjnym 1459, przyznanym przez Komisję Europejską. Zakres działania naszej jednostki notyfikowanej obejmuje ocenę zgodności i certyfikację zgodności z zasadniczymi wymaganiami Dyrektyw Nowego Podejścia – 2006/42/WE dot. maszyn; -2006/95/WE dot. sprzętu elektrycznego; - 2000/14/WE dot. emisji hałasu do środowiska ze zmianami.

JCW dysponuje wysoce wykwalifikowanym personelem, gwarantującym solidność i wysoką jakość świadczonych usług.

Nasz zakres działania obejmuje ocenę zgodności i certyfikację zgodności z zasadniczymi wymaganiami powyższych dyrektyw:

  • maszyn rolniczych
  • urządzeń przemysłu spożywczego
  • sprzętu gospodarstwa domowego,
  • kolektorów słonecznych
  • nadzór nad prawidłowym stosowaniem wydanych przez jednostkę certyfikatów zgodności.

Naszym klientom służymy wszechstronną pomocą w zakresie oceny zgodności i certyfikacji zgodności oraz wystawianiu stosownych dokumentów, jak również wychodzimy naprzeciw ich merytorycznym problemom związanym z oceną zgodności.

  • W dniu 8.05.2012 Jednostka Certyfikująca Wyroby ITP zawarła umowę z International Accreditation Forum (IAF) poprzez PCA sygnatariusza tego porozumienia w zakresie zgodności z wymaganiami IAF MLA zawartymi w tresci umowy.
  • JCW prowadzi także certyfikację wyrobów na dobrowolny, wspólny znak towarowy gwarancyjny "B" w ramach porozumienia Jednostek Certyfikujących Wyroby zrzeszonych w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Badań Technicznych i Atestacji. Logo z numerem naszej jednostki: "B11"
  • Od 1996 r. do 31.12.2009 r. JCW prowadziła, według zatwierdzonych procedur w IBMER, certyfikację części maszyn rolniczych ( m.in. noże do kosiarek rotacyjnych, elementy robocze maszyn do uprawy gleby, łańcuchy, liny, itp.) uprawniającą do oznaczania wyrobów znakiem IBMER, tzw. "ATEST IBMER". Certyfikacja była prowadzona w trybie dobrowolnym poza akredytacją PCA.

Zestawienie umów o wzajemnym uznawaniu wynikow badań i certyfikatów zawartych przez Jednostkę Certyfikujęcą Wyroby Warszawa z zagranicznymi jednostkami certyfikujacymi i laboratoriami badawczymi:

15.10.1996 Państwowy Instytut Badawczy Maszyn Rolniczych Przetwórczych i Leśnych Repy k/Pragi Czechy (skrót czeski SZZPLS). SZZPLS jest Jednostką Notyfikowaną UE, numer notyfikacji 1016.
13.06.1997 TŰV ZETOM- TŰV BERLIN-BRANDENBURG POLAND-GERMANY UL. KONSTRUKTORSKA 4; 02-673 WARSZAWA POLAND MAGIRUSSTR 5; 12103 BERLIN GERMANY nr jednostki 197
27.06.1997 LANDESGEWERBEANSTALT BAYERN (LGA) TILLYSTRASSE 2 ; D-90431 NEUNBERG GERMANY nr jednostki 125 11.02.2000INTERTEK TESTING SERVICE ETL SEMKO BOX 1103 SE-16422 KISTA SWEDEN nr jednostki 413.
31.08.2001 DEUTSCHE LANDWIRTSCHAFTS-GESELLSCHAFT E.V./DPLF KASSEL MAX EYTH-WEG 1 D-64823 GROSS UMSTADT GERMANY nr jednostki 363
28.02.2003 VDE PRŰV-UND ZERTIFIZIERUNGINSTITUT MARIANSTRASSE 22 D-63069 OFFENBACH GERMANY nr jednostki 366
19.01.2005 BIAŁORUSKI PAŃSTWOWY INSTYTUT METROLOGII (Bieł-GIM) STAROWILEŃSKI TRAKT 93 220053 MIŃSK BELARUS REPUBLIC
21.06.2007 Ukraiński Naukowo-Badawczy Instytut Prognozowania Techniki i Technologii dla Rolnictwa imienia Leonida Pogorełego (Ukr NIIPIT). Doslidnitskoje, ul Inżyniernoja 5, Wasilkowskij rejon, Kijowskie województwo, 08654 Ukraina
19.04.2010 GU Białoruska Stacja Badawcza Maszyn Rolniczych 223062 Republika Białoruś Minskij rajon, pos. Priwolnyj ul. Mira 14
27.08.2010 FORSCHUNGS- und TESTZENTRUM fur SOLARANLAGEN am INSTITUT fur THERMODYNAMIK und WARMETECHNIK der UNIVERSITAT STUTTGART, Pfaffenwaldring 6 70550 Stuttgart, laboratorium badawcze, akredytowane przez DAP Deutsches Akkreditierungssystem Prufwesen GmbH, wg ISO/IEC 17025:2005, DAR rejestracja Nr DAP-PL-3518.00.
28.08.2010 Technicky Skusebny Ustav Piestany s.p. Krajinska cesta 2929/9 92101 Piestany (dot. kolektorów słonecznych)

Dotyczy umowy z BelGIM

Wykaz certyfikatów wydanych przez JCW WARSZAWA

Wykaz certyfikatów unieważnionych przez JCW WARSZAWA