ITP


INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn

tel. +48 22 720 05 31, +48 22 628 37 63, fax +48 22 735 75 06

Start Polish Version BIP Mapa
serwisu

About the Institute > Structure and Scope of work > Maintenance and Service Units

Dział Administracyjno-Techniczny - AT

Zakres prac:

  • administrowanie majątkiem trwałym i ruchomym Instytutu, prowadzenie gospodarki odzieżą roboczą i sprzętem ochronnym, opakowaniami zwrotnymi i surowcami wtórnymi, należyte zabezpieczanie i przechowywanie oraz zabezpieczanie dokumentów administracyjnych i majątkowych;
  • utrzymywanie porządku w pomieszczeniach i na terenie przyległym do obiektów Instytutu;
  • zapewnienie łączności telefonicznej oraz konserwacja i naprawy sprzętu biurowego, zabezpieczenie mienia Instytutu przed kradzieżą, zabezpieczenie pod względem bhp i p.poż., organizowanie usług pralniczych, rozliczanie opłat za wodę, energię, telefony, naliczanie czynszu i opłat c.o., obsługa administracyjno-gospodarcza konferencji, zjazdów, posiedzeń Rady Naukowej organizowanych w Instytucie, udział w odbiorach robót remontowych i inwestycyjnych, zapewnienie odpowiedniej temperatury w pomieszczeniach Instytutu;
  • prowadzenie całokształtu spraw transportowych i samochodowych Instytutu dotyczących zwłaszcza obsługi prac badawczych i innych potrzeb ogólnych, gospodarki samochodowej i paliwowej wg obowiązujących przepisów, zapewnienia sprawności technicznej pojazdów samochodowych, sprawozdawczości;
  • zaopatrzenie materiałowo-techniczne jednostek organizacyjnych Instytutu, a w szczególności zakupy sprzętu biurowego, laboratoryjnego, obuwia i odzieży roboczej, sprzętu ochronnego, środków czystości, przewożenie do naprawy sprzętu laboratoryjnego i gospodarczego;
  • prowadzenie sekretariatu Dyrektora, kancelarii Instytutu oraz ewidencji korespondencji przychodzącej i wychodzącej, a także skarg i zażaleń, przekazywanie korespondencji jednostkom organizacyjnym Instytutu, odwożenie i przywożenie poczty, obsługa faxu i kserokopiarki, współudział w technicznej obsłudze konferencji, zjazdów, posiedzeń Rady Naukowej, komitetów redakcyjnych i seminariów organizowanych w Instytucie;
  • prowadzenie całokształtu spraw, związanych z realizacją zamówień publicznych;
  • prowadzenie sprawozdawczości zewnętrznej w zakresie użytkowania gruntów, stanu upraw, zasobów mieszkaniowych;
  • sporządzanie deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego;
  • prowadzenie całokształtu spraw związanych z ubezpieczeniem majątku Instytutu.

Pracownicy Działu

 

Centrala w Falentach - Dział Administracyjno-Techniczny

Nazwisko - Stanowisko Telefon Wewn. e-mail Pokój
Centrala w Falentach: 22 720 05 31
mgr inż. Jacek Kazimierczak
Kierownik Działu
22 720 09 42 522 Pałac-11
Joanna Płońska
Sekretarka
22 735 75 05 502 i 505   Sekretariat
Pałac-15
Wiesława Sadowska
Specjalista admin.-techn.
22 735 75 21 521 Kancelaria
Pałac-8
Franciszek Jędrzejczyk
St. specjalista admin.-tech.
22 735 75 24 524   Transport
Małgorzata Kołodziejak  
Specjalista admin.- techn.
22 720 05 30 520   Pałac-12
Renata Kuran
Specjalista admin.- techn.
22 720 05 30 520 Pałac-12
Jerzy Krajewski
Kierowca samoch. osob.
22 735 75 24 524   Transport
Andrzej Kuligowski
Kierosam. osobowego
22 735 75 24 524   Transport
Edward Czerwiński
Rzemieślnik
22 735 75 23 523   Kotłownia
Józef Morawski
Rzemieślnik
22 735 75 24 524   Transport
Stanisław Snochowski
Rzemieślnik - Dozorca
22 735 75 21/24 521/524   Portiernia/
Transport
Marian Pękala
Dozorca
22 735 75 21 521   Portiernia
Grzegorz Zawadzki
Dozorca
22 735 75 21 521   Portiernia
Andrzej Maciak
Dozorca
22 735 75 21 521   Portiernia
Włodzimierz Rosłon
Dozorca
22 735 75 21 521   Portiernia
Anna Jędrzejczyk  
Sprzątaczka
22 720 05 30 520    
Halina Jędrzejczyk
Sprzątaczka
22 720 05 30 520    
Alicja Krawczyk
Sprzątaczka
22 720 05 30 520    

 

Oddział w Poznaniu - Dział Administracyjno-Gospodarczy - tel. centrala: 61 820 33 31

Nazwisko - Stanowisko Wewn. e-mail
Leszek Białas
Kierownik Działu
 
mgr inż. Maciej Waliński
spec. adm. techn.
218
mgr Marta Krzywobłocka
spec. adm. techn.
   
inż. Irena Draber
Sam. spec. adm. techn.
228
Zbigniew Bagiński
rzemieślnik
245  
Teresa Dubas
robotnik
   
Alfred Flak
sam. technik
   
Grzegorz Gorgoń
rzemieślnik
   
Teresa Janecka
st. księgowa.
208  
Marek Nowak
rzemieślnik
   
Jadwiga Przybylak
robotnik
   
Łukasz Ratajczak
traktorzysta, operator sprzętu
   
Władysław Szczygieł
rzemieślnik
   
Piotr Tomczak
traktorzysta.op.sprzętu
   
Henryk Zapłata
traktorzysta, operator sprzętu
   
Bernadetta Zmyślona
sekretarka
   

Kierownik Działu
mgr inż. Jacek Kazimierczak
Falenty
Al. Hrabska 3
05-090 Raszyn
tel. 22 720 05 31 w. 22
bezp. 22 720 09 42