Edyta Wrzesińska-Jędrusiak - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr inż. Edyta Wrzesińska-Jędrusiak
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr inż. Edyta Wrzesińska-Jędrusiak
Zakład Odnawialnych Źródeł Energii,Adiunkt
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Poznaniu
ul. Biskupińska 67
60-463 Poznan
tel. 692 379 751
e-mail: e.jedrusiak@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach; stopień naukowy – doktor w dyscyplinie inżynieria rolnicza, w specjalności techniczna infrastruktura wsi.; Tytuł pracy doktorskiej:„Mieszanie substratów w reaktorach fermentacyjnych biogazowni”.
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska; na kierunku Inżynieria Środowiska, w specjalności Inżynieria Kształtowania i Ochrony Środowiska; stopień naukowy – magister.
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu, Wydział Melioracji i Inżynierii Środowiska w specjalności Inżynieria Środowiska w zakresie inżynierii wodnej i sanitarnej wsi; stopień zawodowy  – inżynier.
         
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Energia odnawialna, fermentacja metanowa, techniki wytwarzania, wzbogacania i zagospodarowania biogazu,zagospodarowanie biomasy z produkcji rolniczej, instalacje membranowe, analizy środowiskowe, LCA (analiza cyklu życia)
Wybrane publikacje

 • Myczko A., Sawiński R., Wrzesińska-Jędrusiak E., Aleszczyk Ł, Barbara Łaska-Zieja. 2019. „Prosumenckie instalacje biogazowe do sanitacji gnojowicy oraz pozostałości poprodukcyjnych z przetwórstwa rolniczego. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. ISSN 1642-8145.2019 T. 19. Z. 1 (65) s. 19-36.
 • Wrzesińska-Jędrusiak E., Myczko A., Klimek K., Najda A., Piekarski W., 2019, Wpływ częstości mieszania na skład i produkcję biogazu w fermentatorze”, Przemysł Chemiczny, 98(10) s. 1562-1565, DOI: 10.15199/62.2019.10.6.
 • Wrzesińska-Jędrusiak E., Klimek K., Najda A., Barbara Łaska-Zieja, Artur Olesienkiewicz. 2020. Badania potencjału produkcji biogazu z odpadów zielarskich. Przemysł Chemiczny 99(2) s.224-227; DOI: 10.15199/62.2020.2.7.
 • Herkowiak M., Wrzesińska-Jędrusiak E., Łaska-Zieja B., Waliszewska B., Myczko A.. 2020. Energetyczne wykorzystanie pofermentu z biogazowania gnojowicy świńskiej. Przemysł Chemiczny. DOI: 10.15199/62.2020.6.3.
 • Łaska-Zieja B., Herkowiak M., Wrzesińska-Jędrusiak E., Andrzej Myczko. 2020. „Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego przez biogazownię monosubstratową z innowacyjnym systemem mieszania.”, Przemysł Chemiczny. DOI: 10.15199/62.2020.8.8.
 • Wrzesińska-Jędrusiak E., Łaska-Zieja B., Herkowiak M., Myczko A., Klimek K., 2020. „Analiza gnojowicy świńskiej jako substratu do monosubstratowej instalacji biogazowej.” Przemysł Chemiczny. DOI: 10.15199/62.2020.11.12.
 • Postawa K., Szczygieł J., Wrzesińska-Jędrusiak E., Klimek K., Kułażyński M.,2021, „The pump-mixedanaerobicdigestion of pigslurry: newtechnology and mathematicalmodelling”, Waste Management, Vol 123., p.111-119, doi.org/10.1016/j.wasman.2021.01.016.
 • Herkowiak, M.; Łaska-Zieja, B.; Myczko, A.; Wrzesińska-Jędrusiak, E. Problems of Hydrogen Doping in the Methane Fermentation Process and of Energetic Use of the Gas Mixture. Appl. Sci.2021, 11, 6374. https://doi.org/10.3390/app11146374.
 • Herkowiak M., Łaska-Zieja B., Wrzesińska-Jędrusiak E., Myczko A. 2021. Doskonalenie technik wytwarzania, wzbogacania i zagospodarowywania biogazu. Rynek Biogazu. (Magazyn Biomasa).
               
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Fermentator monosubstratowy do metanowej fermentacji gnojowicy. Pat. 237482, decyzja o udzieleniu prawa wyłącznego 2020-12-09.
Projekty, granty

 • Ekspert w projekcie„Interdyscyplinarne badania nad poprawą efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa”, akronim BIOGAZiEE, realizowany w programie  BIOSTRATEG 1 w latach 2015-2019
 • Koordynator w projekcie„Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej”, akronim KompUtyl, realizowany w programie BIOSTRATEG 2 w latach 2016-2019.
 • Ekspert w projkecie„ Opracowanie innowacyjnej metody oczyszczania powietrza w suszarniach ziarna zbóż i nasion wraz z ograniczeniem emisji zanieczyszczeń”, akronim EkoDryer,  realizowany w programie BIOSTRATEG 3 w latach 2018-2021
 • Ekspert ds. OZE i gospodarki biomasą w  projekcie pt.: „Opracowanie technologii racjonalnego zagospodarowania strużyn z przetwórstwa skór”,akronim MIZDRA 2.0. Realizowany w latach 2021-2023. Umowa nr POIR.04.01.04-00-0071/20-00 z dnia 28.01.2021 r. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne", realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/4.1.4/2020 - Projekty aplikacyjne.
 • Opinie i ekspertyzy dla Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
             
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści