Dominika Bar-Michalczyk - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
mgr inż. Dominika Bar-Michalczyk
Zakład Technologiczny
Informacje

Mgr inż. Dominika Bar-Michalczyk
Asystent, Z-ca Dyrektora o. Kraków
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
ul. Ułanów 21B
31-450 Kraków
e-mail: d.michalczyk@ip.edu.pl
Wykształcenie

 • doktorantka, AGH wKrakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska
 • mgr inż.,AGH w Krakowie, Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiskakierunek górnictwo i geologia, specjalność hydrogeologia i geologia inżynierska. Praca inżynierska:Metody poprawy właściwości gruntów słabonośnych. Praca magisterska: Ocena możliwości zasobowych wód podziemnych w widłach Nysy Kłodzkiej i Bystrzycy Dusznickiej
 
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Hydrogeologia, hydrologia, modelowanie migracji i transportu biogenów, modele hydrologiczne, modele hydrolgeologiczne,SWAT, ArcGIS, HYPE, NLES, MODDFLOW, adaptacja rolnictwa do zmian klimatu, gospodarka przestrzenna, retencja glebowa, retencja krajobrazowa, long-life learning, sustainableremediation, GAEC (Good Agricultural and EnviromentalConditions), gospodarstwa demonstracyjne, gospodarstwa opiekuńcze, promocja dobrych praktyk rolniczych, procesy decyzyjne, zarządzanie procesami,
Wybrane publikacje

 • Nitrateleachinglosses from twoBaltic Sea catchmentsunderscenarios of changes in land use, land management and climate/ Jørgen E. Olesen, [et al.], D. Bar-Michalczyk, [etal.]//Ambio; ISSN 0044-7447. - 2019 vol. 48 iss. 11 spec. iss., s. 1252–1263.; afiliacja: Institute of Technology and Life Sciences, Raszyn. - tekst: https://link-1springer-1com-1nyztljr900bc.wbg2.bg.agh.edu.pl/content/pdf/10.1007%2Fs13280-019-01254-2.pdf; DOI: 10.1007/s13280-019-01254-2
 • Możliwość modelowego odtworzenia historii zanieczyszczeń wód podziemnychazotanami wwybranej zlewni w obrębie północnej części GZWP 326 - Częstochowa E — [Possibility of modelbasedreconstruction of nitratecontamination in anexemplarycatchment in the north part ofMGWB no. 326 - Częstochowa E] / D. Bar-Michalczyk,Jarosław KANIA, Anna J. ŻUREK // W: Bezpieczeństwo zbiorowego zaopatrzenia w wodę naterenach objętych antropopresją: monografia / red. nauk. G. Malina; PZiTS, 2018
 • Evaluating the HYPE model for estimatinggroundwaterrecharge in a groundwaterdominatedcatchment in Poland/ D. Bar-Michalczyk [et al.]// Geology, Geophysics& Environment/ AGH; ISSN 2299-8004. ISSN0138-0974. - 2017 vol. 43 no. 3, s. 171–180, 2017
 • Nic o nas bez nas - udział interesariuszy w realizacji celów projektu BONUS-SOILS2SEA -Nothingaboutuswithoutus – stakeholdersparticipation in the BONUS-SOILS2SEA project /D. Bar-Michalczyk[et al.]// W: Remediacja, rekultywacja i rewitalizacja =Remediation, reclamation andrevitalization / red. G.Malina.,- ISBN: 978-83-64959-50-9. - S. 11-25, 2017
 • Wpływ naturalnych i sztucznych spiętrzeń wody na redukcję stężeń azotu w ciekach powierzchniowych na przykładzie zlewni Kocinki (Wyżyna Wieluńska) — The impact of naturaland artificial water reservoirs on reduction of nitrogen in streams; a casestudy of the Kocinkacatchment (Wieluńska Upland)/ T. Michalczyk, D. Bar-Michalczyk,D.Zięba// Przegląd Geologiczny; ISSN 0033-2151. -2017 vol. 65 nr 11/2,s. 1339–1343, https://goo.gl/4gm6mV; 2017
 • Możliwości wykorzystania modelu HYPE do oceny wielkości zasilania wód podziemnych w obszarach bilansowych opartych o zlewnie rzek - [Using possibility of HYPE model in the assessment of groundwater recharge in the areas of balancesheetbased on riverbasins] /D. Bar-Michalczyk, [et al.]//W: Praktyczne metody modelowania przepływu wód podziemnych / pod red. nauk. S. Witczaka, A. Żurek. - Kraków: [AGH], 2016
 • Wyznaczanie punktów monitoringu badawczego wód podziemnych na podstawie czasu wymiany wódw zlewniach objętych badaniami modelowymi - Determination of investigative groundwater monitoring sitesbased on the time of exchange of water in catchment scale numerical models/ T. Michalczyk, D.Bar-Michalczyk// Przegląd Geologiczny; ISSN0033-2151. - 2015 t. 63 nr 10/2, s. 931–934WPH 2015:XVII Sympozjum Współczesne Problemy Hydrogeologii, 2015
             
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

Kierownik/ Lider:
 • Zadania z MRiRW pt. „Kreowanie zrównoważonego rozwoju rolnictwa na obszarach górskich i podgórskich, uwzględniając monitoring uwarunkowań produkcji zwierzęcej na terenach górskich oraz opracowanie metod jej optymalizacji”, MRiRW,2021
 • Zlecenia na realizację badania „Rainfallexperiment for a joint researchproject” dla projektu SAVE 2 pt. “Gypsum as a waterprotectionmeasure for agriculture”, University of Helsinki, 2020-2021
 • Zespołu realizującego opracowania merytoryczne dla inicjatywy MRiRW „Lokalne partnerstwo ds. wody”  program pilotażowy w woj. małopolskim, MODR w Karniowicach, 2020
 • Grantu z Visegrad Fund (nr 21910319) „Water and natural environment of Małe Pieniny. Sharedvalues. Joint educationaction”, NCBiR,2019
 • Grantu dziekańskiego „Źródła w zlewni Kocinki” AGH w Krakowie, 2015-2017
 • Grantu rektorskiego „Wyznaczenie obszarów perspektywicznych do poboru wody pitnej dla sołectw Kłodne i Męcina w gminie Limanowa” , AGH w Krakowie, 2013
           
Ekspert w zadaniach Programu Wieloletniego na lata 2016-2020:
 • PW 2 „Możliwości redukcji gazów cieplarnianych oraz gazów wpływających na jakość powietrza generowanych przez sektor rolny – technologiczne uwarunkowania i ekonomiczne oceny”
 • PW 3 „Monitoring efektów przyrodniczych wybranych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej wdrażanych w latach 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”
 • PW 4 „Utworzenie i prowadzenie bazy obiektów małej retencji oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Melioracyjnych”
 • PW 5 „Informacyjne wspomaganie przygotowania, realizacji i odbioru robót w zakresie utrzymywania urządzeń melioracji wodnych”
       
Współwykonawca:
 • Usługi wykonania badań w celu stwierdzenia stanu wyjściowego środowiska wodno-glebowego i stanu po rewitalizacji, w ramach projektu Interreg pt. "Wspólne działania na rzecz przywrócenia i utrzymania różnorodności biologicznej karpackich ekosystemów górskich" PL-SK.01.01.00-00-0096/17, UR, 2021
 • Grantu z Visegrad Fund (nr 22020204) „Zawartość azotanów i azotynów w warzywach pochodzących z różnych rodzajów rolnictwa”, 2021, NCBiR
 • Ekspertyzy„Zrównoważone gospodarowanie na gruntach rolnych sprzyjające ochronie gleb, wód oraz powietrza i przyczyniające się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej”, 2019, MRiRW
 • Ewaluacji „Ocena rezultatów wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 w latach 2014 - 2018”, Zadanie II – środowisko klimat, 2019, MRiRW
 • Wykonawca w projekcie międzynarodowym BONUS-Soils2Sea (AGH w Krakowie, Wydz. Fizyki i Informatyki Stosowanej (http:/www.soils2sea.eu))
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści