Og這szenie nr 510010526-N-2020 z dnia 19-01-2020 r.
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy: Dostawa s這my do Zak豉du Do鈍iadczalnego ITP w Biebrzy

OGΜSZENIE O UDZIELENIU ZAM紟IENIA - Dostawy
Zamieszczanie og這szenia:
obowi您kowe
Og這szenie dotyczy:
zam闚ienia publicznego
Zam闚ienie dotyczy projektu lub programu wsp馧finansowanego ze 鈔odk闚 Unii Europejskiej
nie
Zam闚ienie by這 przedmiotem og這szenia w Biuletynie Zam闚ie Publicznych:
tak
Numer og這szenia: 565449-N-2019
Og這szenie o zmianie og這szenia zosta這 zamieszczone w Biuletynie Zam闚ie Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJ。Y

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Krajowy numer identyfikacyjny 14217334800000, ul. Falenty, Al. Hrabska  3, 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, pa雟two Polska, tel. 22 628 37 63, e-mail j.kazimierczak@itp.edu.pl, faks 22 628 37 63.
Adres strony internetowej (url): www.itp.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJ。EGO:
Inny: Instytut Naukowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAM紟IENIA
II.1) Nazwa nadana zam闚ieniu przez zamawiaj帷ego:
Dostawa s這my do Zak豉du Do鈍iadczalnego ITP w Biebrzy
II.2) Rodzaj zam闚ienia:
Dostawy
II.3) Kr鏒ki opis przedmiotu zam闚ienia (wielko嗆, zakres, rodzaj i ilo嗆 dostaw, us逝g lub rob鏒 budowlanych lub okre郵enie zapotrzebowania i wymaga ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - okre郵enie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, us逝g lub roboty budowlane:
Dostawa s這my do Zak豉du Do鈍iadczalnego ITP w Biebrzy
II.4) Informacja o cz窷ciach zam闚ienia:
Zam闚ienie by這 podzielone na cz窷ci:
nie
II.5) G堯wny Kod CPV: 03114100-4

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAM紟IENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Og這szenie dotyczy zako鎍zenia dynamicznego systemu zakup闚
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAM紟IENIA
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAM紟IENIA: 12/07/2019
IV.2) Ca趾owita warto嗆 zam闚ienia
Warto嗆 bez VAT 300000
Waluta z
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od ma造ch i 鈔ednich przedsi瑿iorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z innych pa雟tw cz這nkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawc闚 z pa雟tw nieb璠帷ych cz這nkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KT紑EMU UDZIELONO ZAM紟IENIA
Zam闚ienie zosta這 udzielone wykonawcom wsp鏊nie ubiegaj帷ym si o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: "Radam" Zbiór i Transport S這my Adam Czarnecki
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: Wilkasy 1
Kod pocztowy: 19-404
Miejscowo嗆: Wieliczki
Kraj/woj.: warmi雟ko - mazurskie

Wykonawca jest ma造m/鈔ednim przedsi瑿iorc:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa cz這nkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego pa雟twa nie b璠帷ego cz這nkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTO列I ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNI特Z I NAJWY特Z CEN/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/warto嗆 umowy 291600
Oferta z najni窺z cen/kosztem 291600
Oferta z najwy窺z cen/kosztem 291600
Waluta: z
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania cz窷ci zam闚ienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Warto嗆 lub procentowa cz窷 zam闚ienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAM紟IENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGΜSZENIA, ZAM紟IENIA Z WOLNEJ R艼I ALBO ZAPYTANIA O CEN

IV.9.1) Podstawa prawna
Post瘼owanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Nale篡 poda uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyja郾i, dlaczego udzielenie zam闚ienia jest zgodne z przepisami.