Ogłoszenie nr 510102191-N-2019 z dnia 23-05-2019 r.

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy: Dostawa pasz dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia:
obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy:
zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
nie
Zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:
tak
Numer ogłoszenia: 502723-N-2019
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych:
nie

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Krajowy numer identyfikacyjny 14217334800000, ul. Falenty, Al. Hrabska  3, 05-090  Raszyn, woj. mazowieckie, państwo Polska, tel. 22 628 37 63, e-mail j.kazimierczak@itp.edu.pl, faks 22 628 37 63.
Adres strony internetowej (url): www.itp.edu.pl
I.2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:
Inny: Instytut Naukowy
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:
Dostawa pasz dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy
II.2) Rodzaj zamówienia:
Dostawy
II.3) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:
Dostawa pasz dla bydła do Zakładu Doświadczalnego ITP w Biebrzy
II.4) Informacja o częściach zamówienia:
Zamówienie było podzielone na części:
tak
II.5) Główny Kod CPV: 15710000-8

SEKCJA III: PROCEDURA
III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
Przetarg nieograniczony
III.2) Ogłoszenie dotyczy zakończenia dynamicznego systemu zakupów
nie
III.3) Informacje dodatkowe:
SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA
CZĘŚĆ NR: 1   
NAZWA: Tłuszcz chroniony
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 28000
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.U. Kazimierz Florczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Polna 16
Kod pocztowy: 18-500
Miejscowość: Kolno
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 28620
Oferta z najniższą ceną/kosztem 28620
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 28620
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 2   
NAZWA: Śruta sojowa NON GMO
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia

CZĘŚĆ NR: 3   
NAZWA: Mieszanka uzupełniająca (drożdże) dla krów mlecznych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na brak złożonych ofert

CZĘŚĆ NR: 4   
NAZWA: Preparat mineralno-witaminowy dla krów mlecznych
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 5   
NAZWA: Preparat mineralno-witaminowy dla krów zasuszonych 2 etap zasuszenia
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu.

CZĘŚĆ NR: 6   
NAZWA: Preparat mineralno-witaminowy dla młodzieży
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na brak ofert niepodlegających odrzuceniu

CZĘŚĆ NR: 7   
NAZWA: Tlenek magnezu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na brak złożonych ofert

CZĘŚĆ NR: 8   
NAZWA: Sól kamienna
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia

CZĘŚĆ NR: 9   
NAZWA: Kreda pastewna
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 2100
Waluta
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P.H.I. Kazimierz Florczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Polna 16
Kod pocztowy: 18-500
Miejscowość: kolno
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2154.60
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2154.60
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2154.60
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 10   
NAZWA: Kwaśny węglan sodu
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia

CZĘŚĆ NR: 11   
NAZWA: Lizawki z selenem
IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 18/03/2019
IV.2) Całkowita wartość zamówienia
Wartość bez VAT 1700
Waluta PLN
IV.3) INFORMACJE O OFERTACH
Liczba otrzymanych ofert:  1
w tym:
liczba otrzymanych ofert od małych i średnich przedsiębiorstw:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z innych państw członkowskich Unii Europejskiej:  0
liczba otrzymanych ofert od wykonawców z państw niebędących członkami Unii Europejskiej:  0
liczba ofert otrzymanych drogą elektroniczną:  0
IV.4) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0
IV.5) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA
Zamówienie zostało udzielone wykonawcom wspólnie ubiegającym się o udzielenie:
nie

Nazwa wykonawcy: P. H. U. Kazimierz Florczyk
Email wykonawcy:
Adres pocztowy: ul. Polna 16
Kod pocztowy: 18-500
Miejscowość: Kolno
Kraj/woj.: podlaskie

Wykonawca jest małym/średnim przedsiębiorcą:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej:
nie
Wykonawca pochodzi z innego państwa nie będącego członkiem Unii Europejskiej:
nie
IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY/ WARTOŚCI ZAWARTEJ UMOWY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ/KOSZTEM
Cena wybranej oferty/wartość umowy 2091.00
Oferta z najniższą ceną/kosztem 2091.00
Oferta z najwyższą ceną/kosztem 2091.00
Waluta: zł
IV.7) Informacje na temat podwykonawstwa
Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania części zamówienia podwykonawcy/podwykonawcom
nie

Wartość lub procentowa część zamówienia, jaka zostanie powierzona podwykonawcy lub podwykonawcom:
IV.8) Informacje dodatkowe:

CZĘŚĆ NR: 12   
NAZWA: Drink (pójło) dla krów po wycieleniu 1kg
Postępowanie / część zostało unieważnione
tak
Należy podać podstawę i przyczynę unieważnienia postępowania:
Unieważniono postępowanie na podstawie art. 93 ust.1 pkt. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych ze względu na to, że cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę która Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie tej części zamówienia

IV.9) UZASADNIENIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA W TRYBIE NEGOCJACJI BEZ OGŁOSZENIA, ZAMÓWIENIA Z WOLNEJ RĘKI ALBO ZAPYTANIA O CENĘ

IV.9.1) Podstawa prawna
Postępowanie prowadzone jest w trybie   na podstawie art.  ustawy Pzp.
IV.9.2) Uzasadnienie wyboru trybu
Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z przepisami.