Obrony - Biuletyn Informacji Publicznej ITP-PIB

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Obrony prac doktorskich 2024
31 stycznia
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Patryka Hary pt.: "Prognozowanie plonu i zawartości białka w nasionach grochu siewnego (Pisum sativum L.)  z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych oraz regresji wielorakiej w oparciu o wyniki doświadczeń odmianowych".
Obrony prac doktorskich 2023
15 listopada
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Ilony Biedroń pt.: "Hierarchizacja obszarów narażonych na skutki suszy i działania łagodzące w regionach wodnych Górnej Odry i Małej Wisły".

14 listopada
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Marka Helisa pt.: "Wykorzystanie erozjogennych wskaźników degradacji gleb do kształtowania optymalnej struktury użytków rolnych na przykładzie zlewni Bystrzycy Dusznickiej”.

8 listopada
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr  inż. Magdaleny Bagińskiej pt.: "Skuteczność funkcjonowania złoża glebowo-roślinnego w oczyszczalniach ścieków”.

7 listopada
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Tymoteusza Bolewskiego pt.: " Emisja CO2 z powierzchni gleb w warunkach zróżnicowanej technologii uprawy roli pod buraki cukrowe”.
Obrony prac doktorskich 2022
14 listopada
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Bartosza Spychalskiego pt.: "Ocena reakcji rzepaku ozimego na wybrane stymulatory wzrostu”.
Obrony prac doktorskich 2021
24 września
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Mileny Piątek pt.: "Wybrane metody obróbki wstępnej w celu przyśpieszenia uzysku biogazu z materiałów lignocelulozowych”.

23 września
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Wojciecha Matogi pt.: "Skuteczność stosowania ekstensywnego wypasu owiec w aspekcie ochrony górskich użytków zielonych”.

08 lipca
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Jakuba Szymona Łozowickiego pt.:  "Efektywność usuwania wybranych pestycydów ze ścieków z wykorzystaniem złóż hydrofitowych”.
Obrony prac doktorskich 2020
07 października
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr Grzegorza Kaliszewskiego pt.: „Alternatywne formy użytkowania muraw bliźniczkowych w celu zachowania i odbudowania ich bioróżnorodności florystycznej i zajmowanej powierzchni”.

09 września
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr Dawida Kozackiego pt.: „Nicienie glebowe jako organizmy wskaźnikowe przemian zachodzących w glebie z obszaru kolonii lęgowych ptaków wodno-błotnych”.

16 czerwca
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Magdaleny Piekutowskiej pt.: "Zastosowanie liniowych i nieliniowych metod modelowania do prognozowania plonu na podstawie wyników doświadczeń odmianowych".

29 stycznia
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Dominiki Juszkowskiej pt.: "Zmiany zawartości azotu mineralnego w glebach użytków zielonych w zależności od temperatury powietrza i opadów atmosferycznych".

Obrony prac doktorskich 2019
31 maja
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Adama Adamskiego pt.: "Opracowanie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem szklarniowym bazującym na LED".

31 maja
W  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach  odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Adama Ławickiego pt.: "Opracowanie inteligentnego, mobilnego systemu do analizy obrazu roślin w środowisku szklarniowym".
24 kwietnia
W Oddziale Instytutu w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 32 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr Łukasza Kujdy pt.: "Wielokryterialna ocena prac maszynowych na trwałych użytkach zielonych".
 
24 kwietnia
W Oddziale Instytutu w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 32 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  Pani mgr inż. Agnieszki Graczyk-Pawlak  pt.: "Wydajność biogazowni rolniczych w zależności od parametrów fizycznych i chemicznych substratów wysokoenergetycznych".

03 kwietnia
W  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr inż. Arkadiusza Matysiaka pt.: "Wpływ parametrów procesu ekstruzji na jakość produktów".
 
01 kwietnia
W Oddziale Instytutu w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 32 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Weroniki Gracz pt.: "Emisja gazów spalinowych i sprawność  energetyczna wielopaliwowego agregatu kogeneracyjnego w biogazowniach do  40 kW".
 
29 marca
W  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach  odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Nikodema Szymańskiego pt.: "Wydajność aparatu fotosyntetycznego glonów jako bioindykatora stanu  troficznego wód na obszarze rolniczym".
 
08 stycznia
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Wawrzyniak pt.: "Systemy środowiskowej oceny technologii rolniczych i dobór działań wspierających ich rozwój".
Obrony prac doktorskich 2018
06 grudnia
W Oddziale Instytutu w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 32 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Edyty Wrzesińskiej-Jędrusiak pt.: "Mieszanie substratów w reaktorach fermentacyjnych biogazowni".

05 grudnia
W Oddziale Instytutu w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 32 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Konrada Piechowicza pt.: "Określenie wpływu zastosowania wybranych spoiw na wzmacnianie gruntów".

20 listopada
W Oddziale Instytutu w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 32 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż.Łukasza Aleszczyka pt.: "Usuwanie siarkowodoru podczas zmiennego przepływu biogazu przez filtr z rudą darniową".

07 listopada
W Oddziale Instytutu w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 32 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Jolanty Puczel pt.: "Oddziaływanie sposobu siewu nasion na wzrost kukurydzy i wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne zbioru ziarna".

17 października
W Oddziale Instytutu w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 32 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Bronisława Puczela pt.: "Wpływ techniki siewu i zbioru na wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne uprawy kukurydzy na kiszonkę".

16 października
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Zbigniewa Świerkota pt.: "Efektywność przydomowej oczyszczalni ścieków z rozsączaniem podpowierzchniowym".

19 września
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Agnieszki Rajmund pt.: "Wpływ nawożenia gleby lekkiej osadem ściekowym i kompostem na przenikanie zanieczyszczeń do wód gruntowych".

06 września
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Tomasza Horaczka pt.: "Reakcja aparatu fotosyntetycznego roślin miskanta olbrzymiego (Miscanthus x gigantheus Andress.) rosnących w warunkach niedoboru wybranych makroskładników w podłożu".

03 września
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Henryka Kociela pt.: "Przydatność podłoża strukturalnego dla rozwoju drzew na terenach zurbanizowanych".

31 sierpnia
W Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Jacka Mojskiego pt.: "Produktywność fotosyntetyczna roślin ozdobnych z zasobów wiejskich ogródków przydomowych zastosowanych w warunkach ogrodu wertykalnego".

8 marca
W Oddziale Instytutu w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 32 odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Hanny Wojtkowskiej-Długozimy pt.: "Wpływ techniki siewu zbóż na wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne zabiegu".
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Wróć do spisu treści