Nadawanie stopni - Biuletyn Informacji Publicznej ITP-PIB

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Nadawanie stopni naukowych 2023 r.
22 listopada
W dniu 7 listopada 2023 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym -  Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Tymoteusza Bolewskiego pt.: " Emisja CO2 z powierzchni gleb w warunkach zróżnicowanej technologii uprawy roli pod buraki cukrowe”. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2023 roku nadała mgr. inż. Tymoteuszowi Bolewskiemu stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

22 listopada
W dniu 8 listopada 2023 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym -  Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Magdaleny Bagińskiej pt.: "Skuteczność funkcjonowania złoża glebowo-roślinnego w oczyszczalniach ścieków”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk, promotorem pomocniczym dr inż. Tomasz Warężak. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2023 roku nadała mgr inż. Magdalenie Bagińskiej stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka. Rozprawa doktorska została wyróżniona.

22 listopada
W dniu 14  listopada 2023 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym -  Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Marka Helisa pt.: "Wykorzystanie erozjogennych wskaźników degradacji gleb do kształtowania optymalnej struktury użytków rolnych na przykładzie zlewni Bystrzycy Dusznickiej”. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Marek Kopacz, promotorem pomocniczym dr inż. Agnieszka Kowalczyk. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2023 roku nadała mgr. Markowi Helisowi stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

22 listopada
W dniu 15  listopada 2023 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym -  Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Ilony Biedroń pt.: "Hierarchizacja obszarów narażonych na skutki suszy i działania łagodzące w regionach wodnych Górnej Odry i Małej Wisły". Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Marek Kopacz, promotorem pomocniczym dr inż. Mateusz Jakubiak. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 22 listopada 2023 roku nadała mgr inż. Ilonie Biedroń stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.

10 listopada
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego  nadała dr. inż. Zbigniewowi Skibce stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych, w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka.


Nadawanie stopni naukowych 2022 r.
23 lutego
W dniu 14 listopada 2022 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym -  Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana  mgr. inż. Bartosza Spychalskiego pt.: „Ocena reakcji rzepaku ozimego na wybrane stymulatory wzrostu”. Promotorem rozprawy była dr hab. inż. Barbara Wróbel, promotorem pomocniczym dr Wacław Strobel. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 23 lutego 2023 roku nadała mgr. inż. Bartoszowi Spychalskiemu stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.


Nadawanie stopni naukowych 2021 r.
14  października
W dniu 24 września 2021 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Mileny Piątek pt.: „Wybrane metody obróbki wstępnej w celu przyśpieszenia uzysku biogazu z materiałów lignocelulozowych”. Promotorem rozprawy była dr hab. inż. Anna Bartkowiak, promotorem pomocniczym dr inż. Krystian Butlewski. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 14 października 20201 roku nadała mgr inż. Milenie Piątek stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwa i energetyka.

14 października
W dniu 23 września 2021 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Wojciecha Matogi pt.: „Skuteczność stosowania ekstensywnego wypasu owiec w aspekcie ochrony górskich użytków zielonych”.Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 14 października 2021 roku nadała mgr. inż. Wojciechowi Matodze stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

14 października
W dniu 8 lipca 2021 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym - Państwowym Instytucie Badawczym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Jakuba Szymona Łozowickiego pt.: „Efektywność usuwania wybranych pestycydów ze ścieków z wykorzystaniem złóż hydrofitowych”.Promotorem rozprawy była prof. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz, promotorem pomocniczym dr inż. Monika Puchlik. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 14 października 2021 roku nadała mgr. inż. Jakubowi Szymonowi Łozowickiemu stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwa i energetyka.


Nadawanie stopni naukowych 2020 r.
22 października
W dniu 7 października 2020 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Grzegorza Kaliszewskiego pt.: „Alternatywne formy użytkowania muraw bliźniczkowych w celu zachowania i odbudowania ich bioróżnorodności florystycznej i zajmowanej powierzchni”. Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Jerzy Barszczewski, promotorem pomocniczym dr Hubert Piórkowski. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 roku nadała mgr. Grzegorzowi Kaliszewskiemu stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

22 października
W dniu 9 września 2020 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Dawida Kozackiego pt.: „Nicienie glebowe jako organizmy wskaźnikowe przemian zachodzących w glebie z obszaru kolonii lęgowych ptaków wodno-błotnych”. Promotorem rozprawy był prof. dr hab. Grzegorza Makulec, promotorem pomocniczym dr hab. Krassimira Ilieva-Makulec. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 22 października 2020 roku nadała mgr. Dawidowi Kozackiemu  stopień naukowy doktora nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria środowiska, górnictwa i energetyka.

25 czerwca
W dniu 16 czerwca 2020 roku  w  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Magdaleny Piekutowskiej pt.: "Zastosowanie liniowych i nieliniowych metod modelowania do prognozowania plonu na podstawie wyników doświadczeń odmianowych". Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Gniewko Niedbała. Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 25 czerwca  2020 roku nadała mgr  inż. Magdalenie Piekutowskiej  stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo (z wyróżnieniem).

19 lutego
W dniu 29 stycznia 2020 roku  w  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Dominiki Juszkowskiej pt.: "Zmiany zawartości azotu mineralnego w glebach użytków zielonych w zależności od temperatury powietrza i opadów atmosferycznych".
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Stefan Pietrzak.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 19 lutego 2020 roku nadała mgr  inż. Dominice Juszkowskiej stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.


Nadawanie stopni naukowych 2019 r.
6 czerwca
W dniu 31 maja w  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Adama Adamskiego pt.: „Opracowanie systemu inteligentnego sterowania oświetleniem szklarniowym bazującym na LED”.
Promotorem rozprawy był dr hab. Hazem Mohamed Kalaji promotorem pomocniczym dr Wacław Strobel.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019  roku nadała mgr. inż. Adamowi Adamskiemu stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

6 czerwca
W dniu w 31 maja Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż. Adama Ławickiego pt.: „Opracowanie inteligentnego, mobilnego systemu do analizy obrazu roślin w środowisku szklarniowym”.
Promotorem rozprawy był dr hab. Hazem Mohamed Kalaji,  promotorem pomocniczym dr Wacław Strobel.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2019  roku nadała mgr. inż. Adamowi Ławickiemu stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo.

25 kwietnia
Rada Naukowa ITP podjęła Uchwałę w sprawie nadania stopnia doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska dr Aleksandrowi Kołosowi.

25 kwietnia
W dniu 24 kwietnia w  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. Łukasza Kujdy pt.: "Wielokryterialna ocena    prac maszynowych  na trwałych użytkach zielonych".
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Jan Radosław Kamiński.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019  roku nadała mgr. inż. Łukaszowi Kujdzie  stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

25 kwietnia
W dniu 24 kwietnia w  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym odbyła się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Agnieszki Graczyk-Pawlak  pt.: "Wydajność biogazowni rolniczych w zależności od parametrów fizycznych i chemicznych substratów wysokoenergetycznych".
Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk,  promotorem pomocniczym dr Renata Myczko.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 25 kwietnia 2019  roku nadała mgr inż. Agnieszcze Graczyk-Pawlak  stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza (z wyróżnieniem).

04 kwietnia
W dniu 3 kwietnia w  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach  odbyła się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr. inż.  Arkadiusza Matysiaka pt.: "Wpływ parametrów procesu ekstruzji na jakość  produktów".
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk, promotorem  pomocniczym dr inż. Maciej Combrzyński.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019  roku nadała mgr. inż. Arkadiuszowi Matysiakowi stopień naukowy doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie inżynieria rolnicza (z wyróżnieniem).

04  kwietnia
W dniu 1 kwietnia 2019 roku Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w  Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej  Pani mgr  inż. Weroniki Gracz pt.: "Emisja gazów spalinowych i sprawność  energetyczna wielopaliwowego agregatu kogeneracyjnego w biogazowniach  do  40 kW".
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Wojciech Golimowski, promotorem  pomocniczym dr Damian Marcinkowski.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia  2019  roku nadała mgr inż. Weronice Gracz  stopień naukowy doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie inżynieria rolnicza (z wyróżnieniem).

04 kwietnia
W dniu 29 marca 2019 roku w  Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w  Falentach odbyła się publiczna  obrona rozprawy doktorskiej Pana mgr.  inż. Nikodema Szymańskiego pt.:   "Wydajność aparatu fotosyntetycznego  glonów jako bioindykatora stanu  troficznego wód na obszarze rolniczym".
Promotorem rozprawy była dr hab. inż. Irena Burzyńska, promotorem  pomocniczym dr inż. Grażyna Mastalerczuk.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019  roku nadała mgr. inż. Nikodemowi Szymańskiemu stopień naukowy doktora nauk rolniczych w  dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

24 stycznia
W dniu 8 stycznia 2019 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr Agnieszki Wawrzyniak pt.: „Systemy środowiskowej oceny technologii rolniczych i dobór działań wspierających ich rozwój”.
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Piotr Pasyniuk, promotorem pomocniczym dr inż. Aleksander Muzalewski.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019  roku nadała mgr Agnieszce Wawrzyniak  stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza (z wyróżnieniem).

24 stycznia
W dniu 6 grudnia 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Edyty Wrzesińskiej-Jędrusiak pt.: "Mieszanie substratów w reaktorach fermentacyjnych biogazowni".
Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko,  promotorem pomocniczym dr inż. Kamila Klimek.  
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019  roku nadała mgr inż. Edycie Wrzesińskiej-Jędrusiak stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

24 stycznia
W dniu 5 grudnia 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Konrada Piechowicza pt.: "Określenie wpływu zastosowania wybranych spoiw na wzmacnianie gruntów".
Promotorem rozprawy był  dr hab. inż. Andrzej Eymontt.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019  roku nadała mgr. inż. Konradowi Piechowiczowi stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.
 
24 stycznia
W dniu 20 listopada 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się
publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Łukasza Aleszczyka pt.: "Usuwanie siarkowodoru podczas zmiennego przepływu biogazu przez filtr z rudą darniową".
Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko, promotorem pomocniczym dr Barbara Łaska-Zieja.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019  roku nadała mgr. inż. Łukaszowi Aleszczykowi stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

24 stycznia
W dniu 7 listopada  2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pani mgr inż. Jolanty Puczel pt.: "Oddziaływanie sposobu siewu nasion na wzrost kukurydzy i wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne zbioru ziarna".
Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Jan Radosław Kamiński, promotorem pomocniczym dr inż. Andrzej Borusiewicz.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019  roku nadała mgr. inż. Jolancie Puczel stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza (z wyróżnieniem).

24 stycznia
W dniu 17 października 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Bronisława Puczela  pt.: "Wpływ techniki siewu i zbioru na wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne uprawy kukurydzy na kiszonkę".
Promotorem rozprawy był Promotorem rozprawy był dr hab. inż. Jan Radosław Kamiński, promotorem pomocniczym dr inż. Andrzej Borusiewicz.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019  roku nadała mgr. inż. Bronisławowi Puczelowi  stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza.

24 stycznia
W dniu 16 października 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się się publiczna obrona rozprawy doktorskiej Pana mgra inż. Zbigniewa Świerkota pt.: "Efektywność przydomowej oczyszczalni ścieków z rozsączaniem podpowierzchniowym".
Promotorem rozprawy był prof. dr hab. inż. Franciszek Czyżyk, promotorem pomocniczym dr inż. Anna Paszkiewicz-Jasińska.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019  roku nadała mgr. inż. Zbigniewowi Świerkotowi stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.
Nadawanie stopni naukowych 2018 r.
20 września
19 września 2018 roku odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Rajmund pt.: "Wpływ nawożenia gleby lekkiej osadem ściekowym i kompostem na przenikanie zanieczyszczeń do wód gruntowych". Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Franciszek Czyżyk, promotorem pomocniczym Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 roku nadała mgr. inż. Agnieszce Rajmund stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska.

20 września
6 września 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Tomasza Horaczka pt.: "Reakcja aparatu fotosyntetycznego roślin miskanta olbrzymiego (Miscanthus x gigantheus Andress.) rosnących w warunkach niedoboru wybranych makroskładników w podłożu". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Hazem Mohamed Kalaji, promotorem pomocniczym dr inż. Piotr Dąbrowski.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 roku nadała mgr. inż. Tomaszowi Horaczkowi stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

20 września
3 września 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Henryka Kociela pt.: "Przydatność podłoża strukturalnego dla rozwoju drzew na terenach zurbanizowanych". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Hazem Mohamed Kalaji, promotorem pomocniczym dr Marzena Suchocka.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 roku nadała mgr. inż. Henrykowi Kocielowi stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

20 września
31 sierpnia 2018 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach, odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Jacka Mojskiego pt.: "Produktywność fotosyntetyczna roślin ozdobnych z zasobów wiejskich ogródków przydomowych zastosowanych w warunkach ogrodu wertykalnego". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Hazem Mohamed Kalaji, promotorem pomocniczym dr Tatiana Swoczyna.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 roku nadała mgr. inż. Jackowi Mojskiemu stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia.

11 kwietnia
8 marca 2018 roku Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Hanny Wojtkowskiej-Długozimy. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ techniki siewu zbóż na wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne zabiegu". Promotorem rozprawy doktorskiej był prof. dr hab. Maciej Kuboń.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 roku nadała mgr inż. Hannie Wojtkowskiej-Długozimej stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie Inżynieria rolnicza.

11 kwietnia
23 listopada 2017 w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr inż. Katarzyny Krężałek. Tytuł rozprawy doktorskiej: "Wpływ urbanizacji zlewni rolniczej na kształtowanie wezbrań opadowych na przykładzie górnej Mławki". Promotorem rozprawy doktorskiej był dr hab. Tomasz Szymczak, prof. nadzw.
Rada Naukowa na posiedzeniu w dniu 11 kwietnia 2018 roku nadała mgr Katarzynie Krężałek stopień naukowy doktora nauk rolniczych w dyscyplinie Ochrona i kształtowanie środowiska.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Wróć do spisu treści