Biuletyn Informacji Publicznej ITP-PIB

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści

Biuletyn Informacji Publicznej

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy
jest jednostką badawczo-rozwojową nadzorowaną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Siedziba Centrali Instytutu znajduje się w Falentach, gmina Raszyn, powiat Pruszków, województwo mazowieckie.
Adres: Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
mail: itp@itp.edu.pl  tel.: +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02,
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy (ITP - PIB) został utworzony w dniu 1 stycznia 2010 roku, na mocy Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi poprzez połączenie: Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa (IBMER - rok założenia 1948) oraz Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych (IMUZ - rok założenia 1953).
Podstawą prawną działania Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - PIB, zwanego dalej "Instytutem" są:
  1. Ustawa z dnia 30 kwietnia 2010 roku o instytutach badawczych (Dz. U. 2020 r., poz. 1383),
  2. Ustawa z dnia 3 lipca 2018 roku - Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 r.,poz. 1669),
  3. Ustawa z dnia 20 lipca 2018 roku - Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz.U. 2020 r., poz. 85),
  4. Statut InstytutuTechnologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego  z dnia 20 lipca 2021 roku.
Instytut ma osobowość prawną i został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym − Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer - 0000346302. Siedzibą Instytutu są Falenty, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021, poz. 162) w zakresie wymienionym w Statucie.
IInstytut ma uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora i doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie: rolnictwo i ogrodnictwo oraz nauk  inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie: inżynieria środowiska, górnictwo i energetykana zasadach określonych w przepisach Ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce  (Dz. U. 2020 r., poz. 85).
Nadzór nad działalnością Instytutu sprawuje minister właściwy do spraw rolnictwa.

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Wróć do spisu treści