Działalność - Biuletyn Informacji Publicznej ITP-PIB

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści

Przedmiot działalności

Informacje ogólne
Instytut prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach:
 • ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosys­temów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich;
 • innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych;
 • bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.
Przedmiotem działania Instytutu jest prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych oraz działalności wdrożeniowej, upowszechnieniowej, wydawniczej, doradczej, edukacyjnej, szkoleniowej, promocyjnej, wynalazczej i monitoringowej, dotyczącej :
 • inżynierii rolniczej i rozwiązań technicznych w zastosowaniu do produkcji roślinnej i zwierzęcej;
 • agroenergetyki, z uwzględnieniem bioenergetyki i innych odnawialnych źródeł energii;
 • inżynierii wodno-melioracyjnej, melioracji rolnych i wodnych, konstrukcji budowli i urządzeń wodnych oraz obiektów ochrony przeciwpowodziowej;
 • budownictwa wiejskiego i dróg rolniczych;
 • inżynierii materiałowej i eksploatacji urządzeń technicznych w rolnictwie;
 • inżynierii i technologii sanitacji wsi oraz stanu sanitarno-higienicznego wsi wraz z utylizacją osadów ściekowych, odpadów komunalnych i pochodzących z przetwórstwa rolno-spożywczego;
 • kształtowania struktury użytkowania powierzchni i ładu przestrzennego, infrastruktury rolniczej i wiejskiej, układów infrastruktury technicznej i technologiczno-przyrodniczej oraz ładu ekologiczno-krajobrazowego;
 • ochrony przyrody, różnorodności biologicznej i krajobrazowej obszarów wiejskich;
 • gospodarki na trwałych użytkach zielonych na terenach nizinnych, wyżynnych, pogórskich i górskich, technologii produkcji pasz, stanu zagrożeń
  i ochrony siedlisk łąkowych, gleb i wód;
 • gospodarowania wodą w rolnictwie i na obszarach wiejskich, potrzeb nawodnień i odwodnień, deficytu wody, podtopień i powodzi oraz bilansów wodnych;
 • zanieczyszczenia i ochrony jakości wód oraz gospodarki wodno-ściekowej i odpadowej w zagrodzie i na obszarach wiejskich;
 • kształtowania warunków środowiskowych w obiektach rolniczych i ograniczania emisji gazów, odorów i pyłów ze źródeł rolniczych;
 • przydatności użytkowej i bezpieczeństwa maszyn rolniczych;
 • ekonomiki, organizacji mechanizacji i energetyzacji rolnictwa oraz programów rozwoju wsi i rolnictwa.
Instytut realizuje zadania normalizacyjne, aprobacyjne, kontrolno-weryfi­kacyjne, certyfikacyjne  i homologacyjne, wraz z utrzymaniem laboratoriów akredytowanych, jednostki certyfikacyjnej i jednostki notyfikowanej.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Wróć do spisu treści