Doktoraty - Biuletyn Informacji Publicznej ITP-PIB

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Doktoraty 2024 r.
14 marca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 14 marca 2024 roku wszczęła postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Jakubowi Dobrzyńskiemu oraz wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej  kandydata pt.: „Występowanie względnie beztlenowych, przetrwalnikujących bakterii celulolitycznych w glebie różnie użytkowanej rolniczo" (Promotor: dr hab. inż. Ewa Beata Górska;  promotor pomocniczy: dr hab. inż. Barbara Wróbel).
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Rozprawa doktorska  
Recenzja (dr hab. inż. Katarzyna Gleń-Karolczyk)
Recenzja (dr hab. inż. Krzysztof Pakuła)
Recenzja (dr hab. Agnieszka Wolna-Maruwka)

14 marca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 14 marca 2024 roku wszczęła postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgr inż. Magdalenie Tymińskiej oraz wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej  kandydatki pt.: „Wpływ jakości i struktury substratu pofermentacyjnego z rolniczych instalacji biogazowych na efekty produkcji rolniczej”  (Promotor: dr hab. inż. Andrzej Borusiewicz;  promotor pomocniczy: dr hab. inż. Zbigniew Skibko).
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Rozprawa doktorska  
Recenzja (dr hab. inż. Adam Koniuszy)
Recenzja (dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko)
Recenzja (dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła)

14 marca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 14 marca 2024 roku wszczęła postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgr. Stanisławowi Derehajle oraz wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej  kandydata pt.: „Efekty energetyczne i ekologiczne rolniczych instalacji biogazowych i ich wpływ na środowisko " (Promotor: prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk;  promotor pomocniczy: dr hab. inż. Grzegorz Wałowski).
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Rozprawa doktorska
Recenzja (dr hab. inż. Marek Gaworski)
Recenzja (dr hab. inż. Adam Koniuszy)
Recenzja (dr hab. inż. Alina Kowalczyk-Juśko)
Doktoraty 2023 r.
20 listopada
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego w dniu 22 listopada 2023 roku wszczęła postępowanie w sprawie nadania stopnia doktora mgr. inż. Patrykowi Harze oraz wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej  kandydata pt.: „Prognozowanie plonu i zawartości białka w nasionach grochu siewnego (Pisum sativum L.) z zastosowaniem sztucznych sieci neuronowych oraz regresji wielorakiej w oparciu o wyniki doświadczeń odmianowych" (Promotor: prof. dr hab. inż. Gniewko Niedbała;  promotor pomocniczy: dr inż. Magdalena Piekutowska).
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Rozprawa doktorska  
Recenzja (prof. dr. hab. inż. Józef Gorzelany)
Recenzja (dr. hab. inż. Wojciech Golimowski)
Recenzja (dr hab. inż. Katarzyna Pentoś)

28 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach w dniu 28 czerwca 2023 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Bagińskiej pt.: „Skuteczność funkcjonowania złoża glebowo-roślinnego w oczyszczalniach ścieków". (Promotor: prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk; promotor pomocniczy: dr inż. Tomasz Warężak).
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (prof.dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz)
Recenzja (dr hab. inż. Urszula Malaga-Toboła)

28 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach w dniu 28 czerwca 2023 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Ilony Biedroń pt.: „Hierarchizacja obszarów narażonych na skutki suszy i działania łagodzące w regionach górnej Odry i małej Wisły”. (Promotor: dr hab. inż. Marek Kopacz; promotor pomocniczy: dr inż. Mateusz Jakubiak)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (dr hab. inż. Tamara Tokarczyk)
Recenzja (dr hab. inż. Andrzej Wałęga)

28 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach w dniu 28 czerwca 2023 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tymoteusza Bolewskiego pt.: „Emisja CO2 z powierzchni gleb w warunkach zróżnicowanej technologii uprawy roli pod buraki cukrowe”. (Promotor: dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (prof. dr hab. inż. Mirosław Kobierski)
Recenzja (dr hab. inż. Marek Urbaniak)

28 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach w dniu 28 czerwca 2023 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Marka Helisa pt.: „Wykorzystanie erozjogennych wskaźników degradacji gleb do kształtowania optymalnej struktury użytków rolnych na przykładzie zlewni Bystrzycy Dusznickiej”. (Promotor: dr hab. inż. Marek Kopacz; promotor pomocniczy: dr inż. Agnieszka Kowalczyk)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (prof. dr hab. inż. Stanisław Gruszczyński)
Recenzja (dr hab. inż. Grzegorz Pęczkowski)

Doktoraty 2022 r.
30 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach w dniu 30 czerwca 2022 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bartosza Spychalskiego  pt.: „Ocena reakcji rzepaku ozimego na wybrane stymulatory wzrostu”. (Promotor:  dr hab. inż. Barbara Wróbel; promotor pomocniczy: dr Wacław Strobel)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (prof. dr hab. Alicja Pecio)
Recenzja (dr hab. inż. Piotr Dąbrowski)


Doktoraty 2021 r.
22 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach w dniu 22 czerwca 2021 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Wojciecha Matogi pt.: „Skuteczność stosowania ekstensywnego wypasu owiec w aspekcie ochrony  górskich użytków zielonych”. (Promotor: prof. dr hab. Stanisław Twardy)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (dr hab. inż.Halina Lipińska)
Recenzja (dr hab. inż. Wojciech Szewczyk)

13 maja
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 13 maja 2021 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jakuba Szymona Łozowickiego pt.: „Efektywność usuwania wybranych pestycydów ze ścieków z wykorzystaniem złóż hydrofitowych". (Promotor: prof. dr hab. inż. Katarzyna Ignatowicz; promotor pomocniczy: dr Monika Puchlik)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (prof. dr hab. Mariusz Dudziak)
Recenzja (dr hab. inż. Jacek Piekarski)

13 maja
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 13 maja 2021 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Mileny Piątek pt.: „Wybrane metody obróbki wstępnej w celu przyśpieszenia uzysku biogazu z materiałów lignocelulozowych". (Promotor: dr hab. inż. Anna Bartkowiak; promotor pomocniczy: dr inż. Krystian Butlewski)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (dr hab. inż. Wojciech Golimowski)
Recenzja (dr hab. inż. Grzegorz Maj)


Doktoraty 2020 r.
25 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 25 czerwca 2020 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Grzegorza Kaliszewskiego pt.: „Alternatywne formy użytkowania muraw bliźniczkowych w celu zachowania i odbudowania ich bioróżnorodności florystycznej oraz zajmowanej przez nie powierzchni". (Promotor: dr hab. inż Jerzy Barszczewski)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (dr hab. inż. Jacek Sosnowski)
Recenzja (dr hab. inż. Bogumiła Pawluśkiewicz)


Doktoraty 2019 r.
27 listopada
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 listopada 2019 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. Dawida Kozackiego pt.: „Nicienie glebowe jako organizmy wskaźnikowe przemian zachodzących w glebie z obszaru kolonii lęgowych ptaków wodno-błotnych”. (Promotor: dr hab. Grzegorz Makulec prof. UKSW).
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (prof. dr hab. Joanna Kostecka)
Recenzja (dr hab. Jerzy Romanowski)

4 kwietnia
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Magdaleny Piekutowskiej pt.: ”Zastosowanie metod liniowych i nieliniowych do prognozowania plonu”. (Promotor: dr hab. inż. Tomasz Piskier).
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (prof. dr hab. Antoni Bombik)
Recenzja (dr hab. inż. Piotr Sołowiej)

4 kwietnia
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Dominiki Juszkowskiej pt.: „Zmiany zawartości azotu mineralnego w glebach użytków zielonych w zależności od temperatury powietrza i opadów atmosferycznych”. (Promotor: dr hab. inż. Stefan Pietrzak).
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (prof. dr hab. Wojciech Lipiński)
Recenzja (prof. dr hab. Piotr Stypiński)

4 kwietnia
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż.Adama Adamskiego pt.: „Opracowanie sytemu inteligentnego sterowania oświetleniem szklarniowym bazującym na LED”. (Promotor: dr hab. Hazem Mohamed Kalaji).
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja  (dr hab. inż. Piotr Dąbrowski)
Recenzja (dr hab. inż. Krzysztof Koszela)

4 kwietnia
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Adama Ławickiego pt.: "Opracowanie inteligentnego, mobilnego systemu do analizy obrazu roślin w środowisku szklarniowym”. (Promotor: dr hab. Hazem Mohamed Kalaji).
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja  (dr hab. inż. Piotr Dąbrowski)
Recenzja (dr hab. inż. Krzysztof Koszela)

4 kwietnia
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na  posiedzeniu w dniu 4 kwietnia 2019 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy  doktorskiej mgr inż. Agnieszki Graczyk-Pawlak pt. "Wydajność  biogazowni rolniczych w zależności od parametrów fizycznych i  chemicznych substratów wysokoenergetycznych ”. (Promotor: prof. dr hab.  inż. Wacław Romaniuk).
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (prof. dr hab. inż. Józef Szlachta)
Recenzja (dr hab. inż. Andrzej Karbowy)

24 stycznia
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Arkadiusza Matysiaka  pt. "Wpływ parametrów procesu ekstruzji na jakość produktów”.  (Promotor dr hab. inż. Tomasz Oniszczuk).
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (dr hab. inż. Anna Kocira)
Recenzja (dr hab. inż. Robert Rusinek)

24 stycznia
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Weroniki Gracz  pt. "Emisja gazów spalinowych i sprawność energetyczna wielopaliwowego agregatu kogeneracyjnego w biogazowniach do 40 kW ". (Promotor dr hab. inż. Wojciech Golimowski).
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (dr hab. inż. Hanna Pińkowska)
Recenzja (dr hab. inż. Adam Koniuszy)

24 stycznia
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Kujdy  pt. „Wielokryterialna ocena technologii prac maszynowych na trwałych użytkach zielonych”. (Promotor dr hab. inż. Jan Radosław Kamiński).
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (dr hab. inż. arch. Piotr Herbut)
Recenzja (dr hab. inż. Adam Koniuszy)
 
24 stycznia
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 24 stycznia 2019 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Nikodema Szymańskiego   pt. "Wydajność aparatu fotosyntetycznego glonów jako bioindykatora stanu troficznego wód na obszarze rolniczym ". (Promotor dr hab. inż. Irena Burzyńska).
Recenzja (dr hab. Edyta Sierka)
Recenzja (dr hab. inż. Małgorzata Gałczyńska)
Doktoraty 2018 r.
20 września
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 20 września 2018 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Wawrzyniak pt. "Systemy środowiskowej oceny technologii rolniczych i dobór działań wspierających ich rozwój". (Promotor dr hab. inż. Piotr Pasyniuk)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (dr hab. inż. Piotr Bartkowiak)
Recenzja (dr hab. inż. Jacek Dach)

27 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Konrada Piechowicza pt. "Określenie wpływu zastosowania wybranych spoiw na wzmacnianie gruntów". (Promotor dr hab. Andrzej Eymontt, prof. nadzw.)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (dr hab. inż. Eugeniusz Koda)
Recenzja (prof. dr hab. inż. Franciszek Woch)

27 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Tomasza Horaczka pt. "Reakcja aparatu fotosyntetycznego roślin miskanta olbrzymiego (Miscanthus x gigantheus Anderss.) rosnących w warunkach niedoboru wybranych makroskładników w podłożu". (Promotor dr hab. Mohamed Hazem Kalaji, promotor pomocniczy dr Piotr Dąbrowski)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (prof. dr hab. Tadeusz Łoboda)
Recenzja (prof. dr hab. inż. Marcin Rapacz)

27 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Agnieszki Rajmund pt. "Wpływ nawożenia gleby lekkiej osadem ściekowym i kompostem na przenikanie zanieczyszczeń do wód gruntowych". (Promotor prof. dr hab. Franciszek Czyżyk, promotor pomocniczy dr inż. Aleksandra Steinhoff-Wrześniewska)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (dr hab. inż. Maria Gałczyńska)
Recenzja (dr hab. inż. Agata Szymańska-Pulikowska)

27 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Edyty Wrzesińskiej-Jędrusiak pt. "Mieszanie substratów w reaktorach fermentacyjnych biogazowni". (Promotor prof. dr hab. Andrzej Myczko, promotor pomocniczy dr inż. Kamila Klimek)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (dr hab. inż Marek Kułażyński)
Recenzja (prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski)

27 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Zbigniewa Świerkota pt. "Efektywność przydomowej oczyszczalni ścieków z rozsączaniem podpowierzchniowym". (Promotor prof. dr hab. Franciszek Czyżyk, promotor pomocniczy dr inż. Anna Paszkiewicz-Jasińska)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (prof dr hab. inż. Hanna Obarska-Pempkowiak)
Recenzja (dr hab. inż. Mikołaj Sikorski)

27 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Henryka Kociela pt. "Przydatność podłoża strukturalnego dla rozwoju drzew na terenach zurbanizowanych". (Promotor Dr hab. Mohamed Hazem Kalaji, promotor pomocniczy dr Marzena Suchocka)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (dr hab. inż. Krystyna Żuk-Gołaszewska, prof. nadzw.)
Recenzja (dr hab. inż. Stefan Pietkiewicz, prof. nadzw.)

27 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Jacka Mojskiego pt. "Produktywność fotosyntetyczna roślin ozdobnych z zasobów wiejskich ogródków przydomowych zastosowanych w warunkach ogrodu wertykalnego". (Promotor dr hab. Mohamed Hazem Kalaji, promotor pomocniczy dr Tatiana Swoczyna)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (dr hab. Wojciech Bąba)
Recenzja (dr hab. Jacek Borowski)

27 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Łukasza Aleszczyka pt. "Usuwanie siarkowodoru podczas zmiennego przepływu biogazu przez filtr z rudy darniowej". (Promotor prof. dr hab. Andrzej Myczko, promotor pomocniczy dr Barbara Łaska-Zieja)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (dr hab. inż Marek Kułażyński)
Recenzja (prof. dr hab. inż. Wiesław Piekarski)

27 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr. inż. Bronisława Puczela pt. "Wpływ techniki siewu i zbioru na wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne uprawy kukurydzy na kiszonkę". (Promotor dr hab. Jan Radosław Kamiński)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (dr hab. inż. Paweł Kiełbasa)
Recenzja (dr hab. inż. Piotr Markowski)

27 czerwca
Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 2018 roku wyznaczyła recenzentów rozprawy doktorskiej mgr inż. Jolanty Puczel pt. "Oddziaływanie sposobu siewu nasion na wzrost kukurydzy i wskaźniki eksploatacyjno-ekonomiczne zbioru ziarna". (Promotor dr hab. Jan Radosław Kamiński)
Streszczenie pracy (j. polski)
Streszczenie pracy (j. angielski)
Recenzja (dr hab. inż. Mariusz Szymanek)
Recenzja (dr hab. inż. Piotr Herbut)
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Nadzór merytoryczny
Jacek Kazimierczak
Wróć do spisu treści