Beata Grabowska-Polanowska - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr Beata Grabowska-Polanowska
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr inż. Beata Grabowska-Polanowska
Adiunkt
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
ul. Ułanów 21B
31-450 Kraków
tel. 692-342-156
e-mail: b.polanowska@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • 2006 - stopień naukowy - doktor nauk chemicznych, tytuł rozprawy doktorskiej „Aktywność elektrokatalityczna elektrod metalicznych: Pt, Pd, Rh, Ru osadzanych na polianilinie w wybranych reakcjach elektroredukcji”
 • 2001-2006–Międzywydziałowe Studia Doktoranckie Instytutu Katalizy i FizykochemiiPowierzchni im. J. Habera Polskiej Akademii Naukoraz Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej Politechniki Krakowskiej
 • 1999 - dyplom Studium Pedagogicznego przy Politechnice Krakowskiej
 • 1992 - dyplom magistra inżyniera Technologii Chemicznej, Politechnika Krakowska, Wydział Inżynierii i Technologii Chemicznej, Instytut Technologii Nieorganicznej. Tytuł pracy magisterskiej -„Próby otrzymywania zasadowego siarczanu wapnia w warunkach laboratoryjnych”
     
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Zagadnienia ochrony środowiska, ochrona jakości wód i gleb, wpływ użytkowania ziemi na jakość wody, chemia analityczna, analiza chromatograficzna, metody spektrofotometryczne, metody elektrochemiczne (woltamperometria cykliczna, amperometria), detektory lotnych związków organicznych (LZO), LZO jako markery stresu oksydacyjnego (roślin, zwierząt, człowieka), metabolomika
                 
Wybrane publikacje

 • B. Grabowska-Polanowska, A. Kowalczyk, Gospodarka odpadami na terenach wiejskich, rozdział w monografii: „Gospodarka odpadami – problemy i wyzwania”, Wydawnictwo Naukowe TYGIEL. Lublin 2021, str.65-77, ISBN 978-83-66489-62-2
 • B. Grabowska-Polanowska, A. Kowalczyk, Wpływ sposobu zagospodarowywania użytków zielonych na retencję wody i wypłukiwanie składników mineralnych, rozdział w monografii: „Osiągnięcia, wyzwania oraz problemy nauk przyrodniczych i medycznych” Wydawnictwo Naukowe TYGIEL. Lublin 2020, str.221-232, ISBN 978-83-66489-40-0
 • Kowalczyk, B. Grabowska-Polanowska, M. Kopacz, Wpływ ustawodawstwa oraz świadomości ekologicznej na gospodarkę odpadami w Polsce w latach 2000-2018, rozdział w monografii: „Odpady miarą sukcesu i porażki cywilizowanej ludzkości”. Wydaw. Krajowej Szkoły Administracji Publicznej Warszawa 2020, str.149-165, ISBN 978-83-61713-19-7
 • Grabowska-Polanowska, J. Kwiecień, R. Gajewski, The Measurement of Inside Microclimate of FootwearConstructed from DifferentMaterialSets, FIBRES & TEXTILES in Ea-stern Europe 6/2020
 • Grabowska-Polanowska, P. Miarka, M. Skowron, G. Chmiel, A. Pietrzycka, I. Śliwka, Breathanalysis as promisingindicator of hemodialysisefficiency, Clinical and ExperimentalNephrology, 2018, pp.1-7, DOI:10.1007/s10157-018-1625-8
 • B. Grabowska - Polanowska, P. Miarka, M. Skowron, J. Sułowicz, K. Wojtyna, K. Moskal, I. Śliwka, Development of samplingmethod and chromatographicanalysis of volatileorganiccompoundsemitted from human skin, Bioanalysis, 2017, 9(19): 1465-1475, doi.org/10.4155/bio-2017-0128
 • B. Grabowska-Polanowska, M. Skowron, P. Miarka, A. Pietrzycka, I. Śliwka, The application of chromatographicbreathanalysis in the search of volatilebiomarkers of chronickidneydisease and coexistingtype 2 diabetesmellitus, J. Chromatogr. B, 1060 (2017) 103–110
 • B. Grabowska-Polanowska, J. Faber, M. Skowron, P. Miarka, A. Pietrzycka, I. Śliwka, A. Amann, Detection of potential CKD marker in breathusing GC/MS coupled with thermaldesorptionmethod, J. Chromatogr. A, 1301 (2013) 179-189
 • B. Grabowska-Polanowska, J. Faber, M. Skowron, P. Miarka, A. Pietrzycka, P. Zagrodzki, I. Śliwka, W. Sułowicz, M. Stępniewski, Nowe możliwości diagnostyki chorób nerek przy wykorzystaniu chromatografii gazowej, (ang. New opportunities of renaldiseases diagnostics usinggaschromatography), Przegląd Lekarski, 69 (2012) 3    
               
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

 • Współwykonawca usługi wykonania badań w celu stwierdzenia stanu wyjściowego środowiska wodno-glebowego i stanu po rewitalizacji, w ramach projektu Interreg pt. "Wspólne działania na rzecz przywrócenia i utrzymania różnorodności biologicznej karpackich ekosystemów górskich" PL-SK.01.01.00-00-0096/17, UR, 2021
 • Ekspert w zadaniach Programu Wieloletniego na lata 2016-2020:
- PW 2 "Możliwości redukcji gazów cieplarnianych oraz gazów wpływających na jakość powietrza generowanych przez sektor rolny – technologiczne uwarunkowania i ekonomiczne oceny”
- PW 3 "Monitoring efektów przyrodniczych wybranych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej wdrażanych w latach 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”
 • Publikacja popul.-nauk. - B. Grabowska-Polanowska, Liczebność ptaków jako wskaźnik kondycji środowiska naturalnego, 15-02-2021, Gospodarz.pl.
 • Współwykonawca projektów:
- Visegrad Fund (nr 22020204) „Zawartość azotanów i azotynów w warzywach pochodzących z różnych rodzajów rolnictwa”, 2021, NCBiR
- Zadanie Górskie pt. „Kreowania zrównoważonego rozwoju rolnictwa na obszarach górskich i podgórskich, uwzględniając monitoring uwarunkowań produkcji zwierzęcej na terenach górskich oraz opracowanie metod jej optymalizacji”, 2021, MRiRW
- SAVE 2 pt. “Gypsum as a waterprotectionmeasure for agriculture”, 2020-2021, University of Helsinki
 • Kierownik projektu finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (2009-2011)„Opracowanie chromatograficznej metody oznaczania dimetyloaminy i trimetyloaminy w próbkach gazowych dla celów diagnostyki medycznej”, nr projektu: N N204 1251 37, miejsce realizacji projektu: Zakład Fizykochemii Ekosystemów IFJ PAN, Kraków, Polska
 • Wykonawca w projekcie międzynarodowy w ramach 6 Program Ramowy UE (2006-2009) „Analizy wydychanego gazu skierowane na wykrywanie minimalnych śladów zmian chorobo-wych na poziomie cząsteczkowym” (ang. "Breath-gasanalysis for molecular-orienteddetection of minimaldiseases"(BAMOD)), nr projektu: LSHCCT-2005-01, miejsce realizacji projektu: Austria Uniwersytet Medyczny _ Insbruk) , Polska (IFJ PAN w Krakowie, Uniwersytet M. Kopernika w Toruniu), Niemcy, Słowacja, Wielka Brytania
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści