Barbara Wróbel - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr hab. inż. Barbara Wróbel
Zakład Przyrodniczy
Informacje

Dr hab. inż. Barbara Wróbel
Profesor ITP-PIB
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Falentach
Falenty, Aleja Hrabska 3
05-090 Raszyn
tel. 692 387 422
e-mail: b.wrobel@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, uzyskany stopień naukowy: doktor habilitowany w dyscyplinie agronomia; data: 25.09.2013.
 • Instytut Melioracji i Użytków Zielonych w Falentach, uzyskany stopień naukowy: doktor w dyscyplinie agronomia; data: 17.11.1999;
 • Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego- Akademia Rolnicza w Warszawie, Wydział Rolniczy, uzyskany tytuł zawody: magister inżynier rolnik; data: 21.06.1993;
   
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

 • nowoczesne technologie zbioru i konserwacji pasz objętościowych;
 • ocena jakości i wartości pokarmowej pasz objętościowych;
 • wpływ żywienia bydła na jakość mleka i mięsa;
 • gospodarowanie na trwałych użytkach zielonych w systemie rolnictwa ekologiczne;
 • kształtowanie warunków procesu zakiszania runi łąkowej i jakości kiszonek, poprzez stosowanie dodatków mikrobiologicznych;
Wybrane publikacje

 • Puppel K., Sakowski T., Kuczyńska B., Gradowski G., Gołębiewski M., Barszczewski J., Wróbel B., Budziński A., Kapusta A., Balcerak M. 2016. Degrees of antioxidant protection: a 2-year study of the bioactive properties of organic milk in Poland. Journal of Food Science. https://doi.org/10.1111/17503841.13594.
 • Wróbel B., Zielińska K., Fabiszewska A. 2017. The effect of biological additives on aerobic stability of silages from meadow sward intended for feeding and energy production. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. vol. 62 (4) s. 205-210.
 • Wróbel B., Barszczewski J., Terlikowski J. 2017. Ocena jakości pasz z trwałych łąk grądowych wzbogaconych mieszankami traw i roślin bobowatych. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. t. 17 z. 3(59). s. 123-144.
 • Wróbel B., Zielewicz W. 2018. Chemical composition of green forage in relation to legume plant species and its share in the meadow sward. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. vol. 63(3) s. 131-136.
 • Fabiszewska A.U., Zielińska K.J., Wróbel B. 2019. Trends in designing microbial silage quality by biotechnological methods using lactic acid bacteria inoculants: a minireview. World Journal of Microbiology and Biotechnology 35:76 https://doi.org/10.1007/s11274-019-2649-2.
 • Wróbel B., Zielewicz W. 2019. Nutritional value of red clover (Trifoliumpratense L.) and birdsfoot trefoil (Lotus corniculatus L.) harvested in different maturity stages. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. vol. 64(4) 14-19.
 • Mastalerczuk G.; Borawska-Jarmułowicz B., Dąbrowski P., Szara E.; Perzanowska A., Wróbel B. 2020. Can the application the silicon improve the productivity and nutritional value of grass–clover sward in conditions of rainfall shortage in organic management? Agronomy, 10, 1007. https://doi.org/10.3390/agronomy10071007.
 • Zielewicz W., Wróbel B., Niedbała G. 2020. Quantification of chlorophyll and carotene pigments content in Mountain Melick (Melicanutans L.) in relation to edaphic variables. Forests, 11(11), 1197; https://doi.org/10.3390/f11111197.
 • Bocianowski J., Nowosad K., Wróbel B., Szulc P. 2021. Identification of associations between SSR markers and quantitative traits of maize (Zea mays L.). Agronomy, 11, 182. https://doi.org/10.3390/agronomy1101018.
 • Szulc P, Ambroży-Deręgowska K, Waligóra H, Mejza I, Grześ S, Zielewicz W, Wróbel B. 2021. Dry matter yield of maize (Zea mays L.) as an indicator of mineral fertilizer efficiency. Plants; 10(3):535. https://doi.org/10.3390/plants10030535.
 • Wiśniewski K., Wróbel B., Barszczewski J., Sakowski T, Kuczyńska B. 2021. Chemical Characteristics of Limousine Beef Depending on Finishing Diets and Muscle Type of Meat. ActaUniversitatisCibiniensis. Series E: Food Technology, vol. 25 (1), 143-154. https://doi.org/10.2478/aucft-2021-0014.
 • Zielewicz W., Swędrzyński A., Dobrzyński J., Swędrzyńska D., Kulkova I., Wierzchowski P.S., Wróbel B. 2021. Effect of Forage Plant Mixture and Biostimulants Application on the Yield, Changes of BotanicalComposition, and MicrobiologicalSoil Activity. Agronomy.; 11(9): 1786. https://doi.org/10.3390/agronomy11091786.
                     
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Barszczewski J., Wróbel B., Karczewski E. 2010.Patent nr 214959 na wynalazek pt.: Sposób pobierania próbek materiału włóknistego kiszonek oraz urządzenie do jego stosowania.
Projekty, granty

Projekty zagraniczne
 • Low-input Grasslands Productions Systems for Livestock Feeding (Niskonakładowe systemy produkcji rolniczej na terenach górskich i podgórskich) - TCP/RER 6711, FAO,1998-1999- wykonawca.
 • Sustaining Animal Health and Food Safety in OrganicFarming (Podtrzymywanie Zdrowia Zwierząt i Bezpieczeństwo Żywnościowe w Rolnictwie Ekologicznym) – 7. Program Ramowy UE; 2003-2006 – wykonawca.
 • Fermentationexperiments with Promyr and newadditives in Poland -2005 (Doświadczenia z zakiszaniem Promyru i nowych dodatków w Polsce – 2005) – PerstopSpeciality Chemicals AB (Szwecja); 2005-2006 – wykonawca.
 • Researchrelation to the use of DOW plastic films in silage (Badania związane z wykorzystaniem plastikowych folii produkcji DOW w zastosowaniach dotyczących kiszonek, DOW: 222467, Dow Europe GmbH; 2007-2008 – kierownik projektu.
 • Bringing business, environmental and agricultural sectors together to protect the Baltic Sea and to develop agriculture in the Baltic Sea Region,Baltic Compass, UE; 2009-2012 – wykonawca.
Projekty krajowe:
 • Badania nad wpływem pasz pochodzenia łąkowo-pastwiskowego na produkcję zwierzęcą w gospodarstwach ekologicznych (HORre-401-219/04, HORre-401-186/05, HORre-401-254/06, HORre-401-179/07, RR-re-401-359/08, RR-re-401-12-160/09) MRiRW; 2004-2009- wykonawca.
 • Optymalizacja gospodarowania na trwałych użytkach zielonych w łąkarskich gospodarstwach ekologicznych, RR-re-029-4-2806/10 MRiRW; 2010 – wykonawca.
 • Projekt „Biożywność – innowacyjne, funkcjonalne produkty pochodzenia zwierzęcego”Biożywność, POIG; 2010-2014 – wykonawca.
 • Program Wieloletni pt.:”Ulepszanie krajowych źródeł białka roślinnego, ich produkcji, systemu obrotu i wykorzystania w paszach”, PW/B MRiRW; 2011-2015– ekspert w obszarze 6 pt.: „Produkcja wysokiej jakości pasz z trwałych użytków zielonych”.
 • Program Wieloletni „Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich” MRiRW; 2011-2015 - ekspert w działaniu 6.1. „Standaryzacja metod gospodarowania przyrodniczo-produkcyjną przestrzenią trwałych użytków zielonych, z uwzględnieniem ochrony bioróżnorodności.
 • Programu wieloletniego nt. „Zwiększenie wykorzystania krajowego białka paszowego dla produkcji wysokiej jakości produktów zwierzęcych w warunkach zrównoważonego rozwoju” (Uchwała Nr 222/2015 Rady Ministrów z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie ustanowienia programu wieloletniego na lata 2016-2020); 2016-2020 – ekspert wiodący w obszarze badawczym 6 „Zwiększenie wykorzystania potencjału paszowego trwałych użytków zielonych w produkcji białka poprzez ich renowację”.
 • Program Wieloletni p.n. „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”, zgodnie z umową nr GZ.me.032.1.9.2018; 2017-2018 - ekspert w zadaniu 6.
 • Projekt „Innowacyjna metoda poprawy jakości wody w wielofunkcyjnych zbiornikach retencyjnych” akronim ZBIORTUR, w ramach programu „Środowisko naturalne, rolnictwo i leśnictwo” zgodnie z zawartą w dniu 7.05.2018 r. umową nr BIOSTRATEG3/343733/15/NCBR/2018; 2019-2021 - kierownik zadania 6.Analiza możliwości wykorzystania mikroorganizmów do rewitalizacji zbiornika.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści