Barbara Łaska-Zieja - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr Barbara Łaska-Zieja
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr Barbara Łaska-Zieja
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Poznaniu
ul. Biskupińska 67
60-463 Poznań
tel.  692549447
e-mail: b.laska@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach; stopień naukowy – doktor w dyscyplinie inżynieria rolnicza, w specjalności biopaliwa rolnicze.; Tytuł pracy doktorskiej: „Wpływ temperatury tłoczenia oleju na wydajność procesu i jakość oleju jako paliwa do silników spalinowych ”.
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, stopień naukowy – magister, kierunek- ochrona środowiska.

Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Odnawialne źródła energii, analizy LCA, biopaliwa rolnicze, biomasa pochodzenia rolniczego na  cele energetyczne
Wybrane publikacje

 • Łaska B., Szulc R. 2012. Pozyskiwanie i zagospodarowanie energii odnawialnej w „Ekobudynku” dla trzody chlewnej. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering. Nr 57(1) s.101-104.
 • Szulc R., Łaska B. 2012. Badania  nad  wykorzystaniem ciepła  z  odwiertów geotermalnych. Problemy Inżynierii Rolniczej.  Nr 2(76) s.169-179.
 • Szulc R., Łaska B. 2012. Badania instalacji do odzysku ciepła z odwiertów geotermalnych. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering. Nr 57(2) s. 175-178.
 • Łaska B., Myczko A., Golimowski W. 2012. Badania wydajności prasy ślimakowej i sprawności tłoczenia oleju w warunkach zimowych i letnich. Problemy Inżynierii Rolniczej. Nr 4 s. 163-170.
 • Szulc R., Łaska B. 2012. Results of the comparative exploitation study on the vertical heat exchanger in winter and summer. Intercathedra Nr. 28/3, s. 80-85.
 • Łaska B., Wawrzyniak A., Szulc R., Golimowski W.,  Pasyniuk P. 2013. Comparison of physical and chemical properties of crude cold-pressed vegetable oils used to drive agricultural tractors. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering. Nr 58(2) s. 116-118.
 • Konieczny R., Łaska B. 2014. The production capacity of renewable energy from available biomass including available technologies. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering. Nr 59(3) s. 119-124.
 • Szulc R., Łaska B., Dach J., Zbytek Z. 2014. Research results of the effectiveness of the heat obtainment from the ground in winter season. Journal of Research and Application in Agricultural Engineering. Nr 59(2) s. 87-91.
 • Szulc R., Łaska B. 2014. The results of a study of heat recovery and conversion from cowshed ventilation air.  Intercathedra Nr. 30/2, s. 89-95.
 • Szulc R., Łaska B., Szwedziak K., Wojtkiewicz K. 2014. Influence of exploitation vertical ground heat exchangers on heat potential of ground and the efficiency of the heating system. Intercathedra Nr. 30/4 s.87-94.
 • Łaska B., Szulc R. 2015. Obecny stan i możliwości wykorzystania energii odnawialnej i dalsze perspektywy jej rozwoju w Polsce.  Ciepłownictwo, Ogrzewnictwo, Wentylacja. Nr. 2, s. 58.
 • Łaska B., Golimowski W., Adamczyk F., Pasyniuk P. 2015. Wpływ warunków tłoczenia i dynamiki schładzania oleju rzepakowego jako biopaliwa na jego liczbę kwasową. Przemysł Chemiczny nr 94/ 8. s.1411-1414.
 • Wrzesińska -Jędrusiak E., Łaska -Zieja B., Aleszczyk Ł., Fedko M. 2016.  LCA jako narzędzie do oceny wpływu produktu na środowisko w ciągu jego cyklu życia. Przemysł Chemiczny nr 95/11 s. 2137-2140.
 • Łaska B., Pasyniuk P., Adamczyk F.,  Golimowski W. 2016. Wpływ warunków tłoczenia i dynamiki schładzania oleju rzepakowego jako biopaliwa na jego stabilność oksydacyjną. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. Vol 61 (2) s. 55-59.
 • Szaroleta M., Frąckowiak P., Adamczyk F., Wąchalski G., Golimowski W., Łaska - Zieja B. 2016.Wykorzystanie badań symulacyjnych do określenia budowy mieszadła oleju w zbiorniku rafinacyjnym. Technika Rolnicza Ogrodnicza i Leśna nr 4 s. 9-11.
 • Wałowski G., Łaska-Zieja B., Aleszczyk Ł., Myczko A. 2016. Techniczno-technologiczne aspekty wstępnej obróbki substratu dla procesu fermentacji metanowej. Przemysł Chemiczny  nr 95/9 s. 1788 -1792.
 • Barbara Łaska-Zieja, Florian Adamczyk, Damian Marcinkowski, Wojciech Golimowski, Marta Kołodziej, Katarzyna Szczurko. 2018. Application of heat pumps in rapeseed oil production. Journal of Research and Applications in Agricultural Engineering. ISSN 1642-686X,  Vol. 63(3) s.24-28
 • Andrzej Myczko, Robert Sawiński, Edyta Wrzesińska-Jędrusiak, Łukasz Aleszczyk, Barbara Łaska-Zieja. 2019. Prosumenckie instalacje biogazowe do sanitacji gnojowicy oraz pozostałości poprodukcyjnych z przetwórstwa rolniczego. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 19. Z. 1 (65).  ISSN 1642-8145. s. 19-36
 • Edyta Wrzesińska-Jędrusiak, Kamila Klimek, Agnieszka Najda, Barbara Łaska-Zieja, Artur Olesienkiewicz. 2020. Badania potencjału produkcji biogazu z odpadów zielarskich. Study on the potential of biogas production from herbal residues. Przemysł Chemiczny nr 99/2 doi: 10.15199/62.2020.2.7 s. 224-227.
 • Barbara Łaska-Zieja, Wojciech Golimowski, Damian Marcinkowski, Gniewko Niedbała, Ewelina Wojciechowska. 2020. Low-cost investment with high quality performance. Bleaching earths for phosphorus reduction in the low-temperature bleaching process of rapeseed oil. Foods vol 9, 603; doi:10.3390/foods9050603.
 • Herkowiak M., Wrzesińska-Jędrusiak E., Łaska-Zieja B., Waliszewska B., Myczko A. 2020. Energetyczne wykorzystanie pofermentu z biogazowania gnojowicy świńskiej. Przemysł Chemiczny 99/6 s.848- 851. DOI: 10.15199/62.2020.6.3
 • Łaska-Zieja B., Herkowiak M., Wrzesińska-Jędrusiak E., Andrzej Myczko. 2020. „Potencjał tworzenia efektu cieplarnianego przez biogazownię monosubstratową z innowacyjnym systemem mieszania.”, Przemysł Chemiczny. DOI: 10.15199/62.2020.8.8.
 • Wrzesińska-Jędrusiak E., Łaska-Zieja B., Herkowiak M., Myczko A., Klimek K., 2020. „Analiza gnojowicy świńskiej jako substratu do monosubstratowej instalacji biogazowej.” Przemysł Chemiczny. DOI: 10.15199/62.2020.11.12.
 • Herkowiak, M.; Łaska-Zieja, B.; Myczko, A.; Wrzesińska-Jędrusiak, E. Problems of Hydrogen Doping in the Methane Fermentation Process and of Energetic Use of the Gas Mixture. Appl. Sci.2021, 11, 6374. https://doi.org/10.3390/app11146374.

Rozdziały monografii:
 • Łaska B., Szulc R., Karwacka A. 2012. Badania nad wykorzystaniem przetworzonego ciepła z odnawialnych źródeł energii do centralnego ogrzewania budynków. W: Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska i produkcji energii alternatywnej. Monografia pod red. W. Romaniuka, ITP w Falentach, Oddział Warszawa, 2012, s.87-92.
 • Łaska B. 2012. Produkcja nasion roślin oleistych. W: Rośliny oleiste i ich wykorzystanie jako paliwa dla ciągników rolniczych. Monografia zbiorowa pod red. W. Golimowskiego. Wydawnictwo ITP. Falenty. s. 11-43.
 • Szulc R. Łaska B. 2014. Rozwój energii odnawialnej w Polsce –stan obecny i prognozy. W: Problemy produkcji energii odnawialnej, w tym biogazu. Monografia pod red. W. Romaniuka i H.Jankowskiej-Huflejt. Wydawnictwo ITP. Falenty-Warszawa 2014, s.93-96.
 • Szulc R., Łaska B. 2015. Analiza porównawcza zagrożeń dla środowiska z odnawialnych i tradycyjnych źródeł energii. Aktualne problemy inżynierii biosystemów. Pod red. M Lipińskiego i J. Przybyła. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Poznań, s. 302-311.
 • Łaska B. 2015. Wybrane właściwości fizyczne olejów roślinnych jako biopaliw do zasilania silników spalinowych. W: Problemy produkcji energii odnawialnej, w tym biogazu. Monografia pod red. W. Romaniuka i H.Jankowskiej-Huflejt. Wydawnictwo ITP. Falenty-Warszawa 2015, s.
 • Konieczny R., Fedko M. Łaska B. Golimowski W. 2015. Nowe modele monitorowania zasobów biomasy  oraz dostępne technologie  jej konwersji w instalacjach OZE  (na przykładzie gmin wiejskich  województwa wielkopolskiego).  Wydawnictwo ITP. Falenty-Poznań. ISBN 978-83-65426-13-0
 • Myczko A., Kołodziejczyk T., Sawiński R., Myczko R., Aleszczyk Ł., Łaska-Zieja B., Wałowski G., Wrzesińska-Jędrusiak E. 2017. Koncepcja małych biogazowni do przerobu rolniczych pozostałości poprodukcyjnych. Aktualne Problemy Inżynierii Biosystemów Pod red. M. Lipińskiego i J. Przybyła. Wydawnictwo Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, s. 251-266.
Wybrane patenty, wzory użytkowe

 • Wąchalski G., Szaroleta M., Frąckowiak P., Adamczyk F., Golimowski W., Pasyniuk, P., Łaska B., Trawiński A. Zbiornik do rafinacji oleju roślinnego. Zgłoszenie patentowe na wzór użytkowy nr W.124870 z dnia 18.02.2016 r.
 • Golimowski W., Podleski J., Pasyniuk P., Łaska B., Trawiński A., Adamczyk F. Sposób transmisji ciepła powstającego przy produkcji wyrobów rolno-spożywczych, zwłaszcza żywności, do surowców. Zgłoszenie patentowe nr P.416164 z dnia 17.02.2016 r.
 • Golimowski W., Łaska B., Pasyniuk P., Adamczyk F., Trawiński A. Sposób częściowej rafinacji oleju rzepakowego. Patent nr PL 232781.
Projekty, granty

 • Udział w realizacji w Programie INNOTECH w ramach Ścieżki programowej In-Tech projektu pt; „Opracowanie technologii oraz przygotowanie do wdrożenia produkcji surowego oleju rzepakowego o podwyższonej jakości” ID: 181835
 • Udział w realizacji w ramach Programu Eco-innovation & Circular Economy projektu pt.: "Polish Environmental Technologie Verification Body at ITP OP"  No.02.0201/2013/654078/SUB/A1
 • Udział w realizacji Programu Wieloletniego 2011-2015 „Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich”. Stanowisko - ekspert pomocniczy.
 • Działania:
3.1. Monitoring i kompleksowa ocena zasobu odnawialnych źródeł energii na potrzeby planowania, rozwoju i lokalizacji instalacji agroenergetycznych.
3.2. Promocja i transfer wiedzy oraz technologii służących produkcji energii z różnych lokalnych odnawialnych zasobów.
 • Udział w realizacji, w ramach Programu BIOSTRATEG1, projektu „ Interdyscyplinarne badania nad poprawa efektywności energetycznej oraz zwiększeniem udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym polskiego rolnictwa” ID 269056 –Kierownik projektu
 • Udział w realizacji, w ramach Programu BIOSTRATEG2, projektu „Opracowanie innowacyjnych technologii kompleksowej utylizacji odpadów generowanych w trakcie tuczu trzody chlewnej” ID 298357 –ekspert wiodący
 • Udział w realizacji   projektu pt.: „Opracowanie technologii racjonalnego zagospodarowania strużyn z przetwórstwa skór”,akronim MIZDRA 2.0. Realizowany w latach 2021-2023. Umowa nr POIR.04.01.04-00-0071/20-00 z dnia 28.01.2021 r. współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego. Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe", Poddziałanie 4.1.4 "Projekty aplikacyjne", realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Konkurs 1/4.1.4/2020 - Projekty aplikacyjne. Stanowisko-Ekspert ds. analiz środowiskowych
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści