Archiwum - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Archiwum
30 sierpnia 2019
AWARIA STOŁECZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy i jego współpracownicy są gotowi do wsparcia działań Władz w krytycznej sytuacji zagrożenia jakości wody i życia biologicznego w Wiśle.
Morze Bałtyckie jest akwenem dotkniętym silną eutrofizacją, czyli przeżyźnieniem, co powoduje duże straty społeczne i ekonomiczne. Jednym z głównych przyczyn eutrofizowania wód Morza Bałtyckiego jest nadmierny dopływ związków azotu i fosforu za pośrednictwem rzek, przy czym szacuje się, że źródłem ogólnej ilości tych składników odpowiednio w 17-19% i 32-43% są ścieki komunalne. W celu przeciwdziałania eutrofizacji Morza Bałtyckiego podejmuje się od wielu lat różne inicjatywy i działania, zarówno na poziomie regionalnym, jak i poszczególnych państw.
Awaria kolektorów stołecznej oczyszczalni ścieków Czajka spowodowała, że do Wisły trafia 3 tys. litrów ścieków surowych na sekundę. Jak można obliczyć, z Czajki może trafiać do Wisły w ciągu doby o 10,1 tony azotu ogólnego i o 1,4 tony fosforu ogólnego więcej niż normalnie. Z punktu widzenia wpływu na środowisko oraz na międzynarodowe zobowiązania Polski, wynikające z porozumienia krajów nadbałtyckich HELCOM, jest to zjawisko bardzo niekorzystne. Zwiększa ono ryzyko eutrofizacji wód oraz utrudnia osiągnięcie celów redukcyjnych przypisanych Polsce względem azotu i fosforu odprowadzanych rzekami do Bałtyku.
W obecnej sytuacji ścieki wpływają skondensowaną strugą do Wisły, nie mieszając się z wodą rzeczną. Taki strumień, o olbrzymim deficycie tlenowym, zabija w toni całe napotkane życie biologiczne.
Zdaniem naszych specjalistów oraz ekspertów z nimi współpracujących, oprócz doraźnego przejęcia jak największej części ścieków oraz odbudowy uszkodzonego kolektora, należy dążyć do zminimalizowania skutków skażenia rzeki poprzez odpowiednie działania prewencyjne już przy samym wlocie ścieków do Wisły.
Należy jak najprostszymi metodami, doprowadzić do mieszania objętości ścieków z całą objętością rzeki. Mieszanie to należy zorganizować tak, aby było jednocześnie napowietrzaniem. Wykorzystać można gotowe elementy stosowane w hydrotechnice, tzw. szykany. Już teraz doraźnie można przy lewym brzegu Wisły zacumować jednostki pływające, które strumień ścieków będą odpychały w kierunku głównego nurtu. Można wprowadzić także turbiny pływające. Warte rozważenia jest przeprowadzenie w korycie Wisły rurociągów napowietrzających, licząc się jednak z koniecznością zużycia bardzo dużych ilości energii do ich pracy. W przypadku przedłużenia się sytuacji awaryjnej można rozważyć zastosowanie sorbentów przechwytujących azot, fosfor i metale ciężkie, np. haloizytu lub opoki wapiennej. Należy też zwrócić uwagę, aby planowany, awaryjny kolektor pływający nie miał konstrukcji sztywnej ze względu na falowanie wody i zmiany jej poziomu.
W sferze komunikacji społecznej wydaje się potrzebny apel do mieszkańców stolicy i instytucji korzystających z oczyszczalni ścieków Czajka o oszczędne korzystanie z wody wodociągowej w celu zredukowania podaży ścieków. Apel taki powinien zawierać konkretne wskazówki postępowania w tym zakresie.
16 marca 2019
W sobotę, 16 marca br., odbyła się w Falentach akcja edukacyjna zawieszenia budek dla ptaków i schronów dla nietoperzy, które Instytut otrzymał w podarunku od supermarketu JULA w Jankach. Na imprezę, pomimo wyjątkowo niesprzyjającej pogody, zgłosiło ok. 70 mieszkańców rejonu Falent wraz z dziećmi, z których najmłodsze było w wieku 3 miesięcy!
14 budek oraz 10 schronów zostało bardzo sprawnie zawieszonych na drzewach wskazanych przez instytutowych ornitologów. Dzieci aktywnie uczestniczyły w działaniach – nosiły budki, pomagały w wyborze drzew i w instalowaniu budek. Każda budka otrzymała imię dziecka lub dzieci, umieszczone na widocznym miejscu. Po akcji odbył się słodki poczęstunek przygotowany przez pracowników Instytutu oraz rozdanie licznych prezentów ufundowanych przez supermarket JULA. Każde z dzieci otrzymało też pamiątkowy dyplom. Na zakończenie spotkania uczestnicy mogli obejrzeć film o przyrodzie obszarów wiejskich. Animatorkami akcji były Panie: Karolina Kwietniewska z Falent Dużych oraz Dorota Nastula – kierownik sklepu JULA. Aktywnie i z poświęceniem uczestniczyli w akcji pracownicy ITP z Działu Administracyjno-Technicznego, Działu Finansowo-Księgowego oraz Zakładu Doświadczalnego w Falentach. Największa zasługa była jednak po stronie rodziców, którzy docenili wychowawcze znaczenie akcji.
20 paździrnika 2018
Załoga multimarketu JULA Janki wytypowała nasz Instytut jako odbiorcę swego świątecznego podarunku w postaci produktów o wartości 3 tysięcy zł, z przeznaczeniem na ochronę przyrody w rezerwacie Stawy Raszyńskie. Wspólnie, z udziałem instytutowych ornitologów, dokonaliśmy doboru zestawu, w którym znalazły się budki dla ptaków, schrony dla nietoperzy, karmniki oraz karma dla ornitofauny parkowej na całą zimę.
Odbiór nastąpił w dniu 21 grudnia 2018.
Kierownictwu i Personelowi JULI serdecznie dziękujemy. Planujemy już wspólną, wiosenną akcję edukacyjną rozwieszania otrzymanych budek i schronów.
20 października 2018
W sobotę została przeprowadzona obywatelska akcja sprzątania rezerwatu Stawy Raszyńskie. Stawiło się na nią ok. 70 osób, głównie rodzin mieszkających w Falentach i okolicy. Instytut objął imprezę patronatem zapewniając biuro, niezbędne akcesoria, odbiór śmieci oraz posiłek i ognisko dla uczestników. Pomocy udzieliła także jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Falentach. Pomimo deszczu akcja była bardzo udana. Z rezerwatu wyniesiono ogromne ilości śmieci, których zwożenie trwało jeszcze w poniedziałek i którymi wypełniono 4 kontenery!
Inicjatorom i uczestnikom akcji dyrekcja Instytutu składa bardzo serdeczne podziękowania.
25-26 września 2018
W Oddziale ITP Warszawa odbyła się XXIV Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi - "Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu" (Więcej)
11-13 września 2018
W dniach 11-13 września 2018 w Instytucie odbyło się spotkanie szkoleniowe z przedstawicielami Ośrodków Doradztwa Rolniczego z całej Polski pod hasłem Nauka Doradztwu Rolniczemu (Wiecej)
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści