Anna Bartkowiak - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr hab.inż. Anna Bartkowiak
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr hab. inż. Anna Bartkowiak, prof. ITP
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Poznaniu
ul. Biskupińska 67
60-463 Poznań
tel. 22 243-53-19
e-mail: a.bartkowiak@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • 1997, Akademia Rolnicza we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), Wydział Zootechniczny, specjalność Ochrona Środowiska, uzyskany tytuł:magister inżynier zootechniki (praca magisterska pt. Ocena funkcjonowania wybranych gospodarstw agroturystycznych w rejonie Dolnego Śląska)
 • 1998, Studia podyplomowe, Akademia Ekonomiczna we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu) Specjalność: Bankowość i Finanse, tytuł pracy dyplomowej „Podstawy samodzielności finansowej Gminnej Spółdzielni „Samopomoc Chłopska” w Odolanowie w województwie kaliskim
 • 2002, Akademia Rolnicza we Wrocławiu (obecnie Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu), uzyskanie stopnia naukowego doktora nauk rolniczych w zakresie zootechniki (praca doktorska pt. Wykorzystanie zmodyfikowanego oleju rybnego w żywieniu kur nieśnych z uwzględnieniem wartości odżywczej i parametrów jakościowych jaj)
 • 2014, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach, uzyskanie stopnia naukowego doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie Inżynieria rolnicza, specjalność mechanizacja produkcji zwierzęcej (rozprawa habilitacyjna pt. Wpływ czynników technologicznych na zrównoważony rozwój produkcji zwierzęcej)
     
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

zrównoważony rozwój rolnictwa, dobrostan zwierząt, energooszczędne budynki inwentarskie, rolnictwo niskoemisyjne, ograniczanie emisji metanu z produkcji zwierzęcej
Wybrane publikacje

 • Bartkowiak A., 2015, Sektorowy plan działań określającego obszary współpracy w ramach partnerstwa Global MethaneInitiative(do 2010roku Methane to MarketsPartnership) w zakresie zmniejszenia metanu z rolnictwa. (wydanie drugie)
 • Bartkowiak A., Bartkowiak P., 2017, Technical and Technological Progress in the Context of Sustainable Development of Agriculture in Poland. Open Access, 7th International Conference on Engineering, Project, and Production Management edited by Katarzyna Halicka and Lukasz Nazarko. Procedia Engineering 182 (2017) 66 – 75. ISSN: 1877-7058 http://www.sciencedirect.com/science/journal/18777058/182 (15 pkt.)
 • Bartkowiak A., Jadczyszyn T., Mac J., Matros B., Matyka M., Mielcarek P., Rzeźnik W., Stekla J., Talarczyk W., Zbytek Z., Witorożec A. 2017. Różneaspektywykorzystaniabiomasypofermentacyjnej [Different aspects of the use of post-fermented biomass]. Red. W. Rzeźnik. Falenty. Wydaw. ITP. ISBN 978-82-65426-30-7 ss. 106.
 • Piątek M., Bartkowiak A. 2019. Ocena wybranych właściwości fizykochemicznych gleby nawożonej masą pofermentacyjną. Woda-Środowisko-Obszary Wiejskie. T. 19. Z. 1 (65) s. 55-66.
 • Piątek M., Bartkowiak A., 2019, Analiza zawartości metali ciężkich w glebie nawożonej kompostem z masy pofermentacyjnej. Red. W. Romaniuk, H. Jankowska-Huflejt „Doskonalenie technologii w produkcji zwierzęcej i energii odnawialnej z uwzględnieniem wymagań zrównoważonego rozwoju. Wyd. ITP., Falenty-Warszawa, 222-228.
 • Bartkowiak A., Gracz W., Marcinkowski D., Skrzypek D., Wojtaszyk S. Research on quality of maize grain as a result of the application of an innovative system for storing grain under operating conditions. Agricultural Engineering ISSN 2083-1587; 2019, Vol. 23, No. 3, pp. 15-28.
 • Marcinkowski D, Bartkowiak A, Gracz W, Skrzypek D, Wojtaszyk S (2019) Research of Innovative Energy-Drying Technology with the Use of a Spiral Heat Exchanger Filled with Thermal Factor in Simulated Conditions. Advances in Crop Science and Technology (Adv Crop Sci Tech) Vol. 7, Issue 3: 430. ISSN: 2329-8863. Open access.
 • Bartkowiak A. and Bartkowiak P., 2019, Prosumer energy as an opportunity for the development of rural community in Poland. Proc. 5th International Scientific Conference on Knowledge Based Sustainable Development – ERAZ 2019, Węgry.Belgrade, 2019. 191-198. ISBN 978-86-80194-21-9. DOI: https://doi.org/10.31410/ERAZ.S.P.2019.191
 • Bartkowiak A., 2020, Energooszczędne budynki inwentarskie w koncepcji zrównoważonego rozwoju. Rozdział w monografii w: Kierunki rozwoju rynku nieruchomości. Red. P. Bartkowiak, ISBN 978-83-66199-72-9, Wyd. Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Poznań 2020, s. 104-116, Liczba autorów 11, liczba stron 149.
 • Bartkowiak A., Piątek M., 2020, Analysis of heavy metal content in soil fertilised with fresh and granulated digestate. Pol. J. Environ. Stud. Vol. 29, No. 5 (2020), 1-8. IF 1,186,DOI: 10.15244/pjoes/117692
 • Bartkowiak A., 2020, Metody i instalacje do produkcji energii elektrycznej i ciepła w rafinerii biomasy. Rozdz. 8 w monografii pt. Produkcja biogazu w rafinerii biomasy z uwzględnieniem aspektów eksploatacji biogazowi, Wyd. ITP., Falenty-Poznań. ISBN 978-83-65426-46-8.
                 
Wybrane patenty, wzory użytkowe

 • Patent na wynalazekpt. „Preparat mineralny-organiczno ograniczający kumulację metali ciężkich u zwierząt, zwłaszcza u bydła”. Autorzy: R. Kołacz, Z. Dobrzański, S. Opaliński, H. Górecki, K. Chojnacka, A. Bartkowiak, S. Tronina. Numer 209793, o udzieleniu patentu ogłoszono: 31.10.2011 WUP 10/11.
 • Patent na wynalazekpt. „Sposób wytwarzania mineralnych dodatków paszowych na bazie biomasy mikroalg”. Autorzy: Chojnacka K., Górecki H., Górecka H., Hoffmann J., Dobrzański Z., Bartkowiak A., Barańska M. Numer 209234, o udzieleniu patentu ogłoszono: 31.08.2011 WUP 08/11.
 
Projekty, granty

 • 2001-2002 - Główny wykonawca, Grant promotorski KBN nr 6 P06E 007 20,Wykorzystanie zmodyfikowanego oleju rybnego w żywieniu kur nieśnych z uwzględnieniem wartości odżywczej i parametrów jakościowych jaj.
 • 2002-2005 – Wykonawca, Projekt badawczy KBN PBZ nr 060/T09/2001/24 (zamawiany), Opracowanie technologii i receptury preparatów profilaktyczno-detoksykacyjnych na bazie naturalnych surowców huminowych i glinokrzemianowych dla zwierząt gospodarskich utrzymywanych w rejonach ekologicznego zagrożenia.
 • 2004-2006 – Wykonawca, Grant KBN nr 2 P06Z 061 26, Badania nad wykorzystaniem haloizytu (grupa glinokrzemianów) w żywieniu zwierząt gospodarskich i ograniczaniu emisji amoniaku.
 • 2004-2006 – Wykonawca, Projekt badawczy KBN, nr 2 P06Z 060 27, Wpływ suplementacji oleju rybnego w dawkach pokarmowych wysoko wydajnych krów mlecznych na ich przemiany metaboliczne oraz zawartość kwasów tłuszczowych długołańcuchowych z rodziny n-3 (L-PUFA) w mleku i przetworach mlecznych.
 • 2004-2007 –Wykonawca, Projekt badawczy KBN nr 3 T09B 064 27,Opracowanie technologii wytwarzania mineralno-organicznych materiałów paszowych wzbogaconych w makro- i mikroelementy, o składzie dostosowanym do potrzeb żywieniowych zwierząt gospodarskich.
 • 2005-2006 – Kierownik, Projekt badawczy KBN nr 2 P06Z 057 29,Wpływ systemów utrzymania zwierząt (ekologiczny i fermowy) na bezpieczeństwo żywności.
 • 2011-2013 - Ekspert wiodący, Program Wieloletni na lata 2011–2015, Działanie 1.4. Monitoring uciążliwych zapachów i emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł rolniczych, w tym pyłów i gazów cieplarnianych.
 • 2011-2013 - Ekspert, wiodący Program Wieloletni na lata 2011–2015, Działanie 4.2. Standaryzacja mechanizacji produkcji zwierzęcej, z uwzględnieniem ochrony środowiska i dobrostanu zwierząt.
 • 2016-2017 - Ekspert, Program Wieloletni na lata 2016-2020, Zadanie 2. Możliwości redukcji gazów cieplarnianych oraz gazów wpływających na jakość powietrza generowanych przez sektor rolny – technologiczne uwarunkowania i ekonomiczne oceny.
 • 2017 – Ekspert,Biostrateg1,  akr. BIOGAS&EE, NCBiR, WP4. Zastosowanie odwirowanego dygestatu i pozostałości pofermentacyjnych w celach gospodarczych, rolniczych i nawozowych oraz rozwoju aplikacji dygestatu do gleby o różnym poziomie uwodnienia (do 30% suchej masy).
 • 2018 – Ekspert, Program Wieloletni na lata 2016-2020, Zadanie 1. Ocena zasobów odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich, w szczególności biomasy oraz racjonalizacja ich wykorzystywania.
 • 2018-2019 – Ekspert,Biostrateg 3, akr. ECO-Dryer, NCBiR,Opracowanie innowacyjnej metody oczyszczania powietrza w suszarniach ziarna zbóż i nasion wraz z ograniczaniem emisji zanieczyszczeń (WP3).

Projekty badawcze w ramach badań własnych i statutowych
 • 1998 – Kierownik, Badania własne,Wstępne badania nad wpływem dwóch różnych dodatków mineralno-organicznych na jakość skorup i skład chemiczny treści jaj.
 • 1999 – Kierownik, Badania własne,Wpływ preparatów mineralno-tłuszczowego – „Humobentofet” i humusowo-mineralnego – „Humokarbowit” na cechy jakościowe i skład chemiczny jaj.
 • 2000 – Kierownik, Badania własne,Badania nad zastosowaniem preparatów mineralno-tłuszczowego – „Humobentofet” i humusowo-mineralnego – „Humokarbowit” w żywieniu kur nieśnych w I okresie produkcyjnym i ich wpływ na cechy jakościowe i skład chemiczny jaj.
 • 2005 – Wykonawca, Grant międzywydziałowy,Tolerancja uprawy Miscanthusa na glebach skażonych metalami ciężkimi oraz możliwość wykorzystania słomy jako ściółki w kurnikach.
 • 2005 – Kierownik, Grant międzywydziałowy interdyscyplinarny nr 104/GW/05,Wpływ amarantu (Amaranthusspp.) na wyniki produkcyjne kur, cechy jakościowe jaj, ich wartość odżywczą oraz wybrane parametry krwi kur.
 • 2006 – Wykonawca, Grant międzywydziałowy interdyscyplinarny nr 401/GW/06,Wpływ dodatku oleju z amarantusa (Amaranthus sp.) do paszy kur nieśnych na wyniki produkcyjne, składniki chemiczne i biotechnologiczne jaj oraz poziom lipidowych parametrów krwi kur.
 • 2010 – Wykonawca, Badania statutowe (11.5/74/2011),Pomiar i weryfikacja wartości współczynników emisji amoniaku i gazów cieplarnianych oraz pyłów z kurnika.
 • 2017-2018 – Wykonawca, Badania statutowe (13/72/2017),Badania procesów produkcji i metod diagnostycznych biopaliw.
 • 2019-2021 – Kierownik, Badania statutowe (9/72/2019),Studium uwarunkowań zintegrowanej produkcji paliw, energii elektrycznej i ciepła w agrobiorafineriach w kontekście realizacji zrównoważonego rozwoju.
                                           
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści