Anita Konieczna - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr inż. Anita Konieczna
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr inż. Anita Konieczna
Adiunkt
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Warszawie
ul. Rakowiecka 32
00-532 Warszawa
tel. 694 479 746
e-mail: a.konieczna@itp.edu.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8874-2399
Wykształcenie

 • Publiczna obrona pracy doktorskiej pt. Efektywność energetyczna technologii produkcji kukurydzy z przeznaczeniem na cele energetyczne na Uniwersytecie Przyrodniczym w Lublinie – Rada Dyscypliny Inżynieria Mechaniczna (2019). Stopień naukowy doktora w dziedzinie nauk inżynieryjno-technicznych w dyscyplinie inżynieria mechaniczna nadany przez Senat Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie 29.11.2019 r.
 • Otwarcie przewodu doktorskiego (2016) w Instytucie Technologiczno–Przyrodniczym, Oddział w Warszawie z Nauk Rolniczych w dyscyplinie inżynieria rolnicza
 • Absolwentka Podyplomowych Studiów Rachunkowości, Kolegium Zarządzania i Finansów, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie (1999-2000). Praca dyplomowa pt. Należności w rachunkowości i w analizie finansowej, Warszawa 2000
 • Absolwentka Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego – Akademia Rolnicza w Warszawie; studia dzienne magisterskie, Wydział Rolniczy; kierunek: Ochrona Środowiska Rolniczego (1992-1997). Praca magisterska pt. Znaczenie użytków zielonych w ochronie środowiska przyrodniczego, ginących i zagrożonych gatunków roślin, Warszawa 1997
     
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Ochrona środowiska rolniczego, odnawialne źródła energii, energochłonność produkcji roślinnej, efektywność energetyczna, emisje GHG, redukcja emisji
Wybrane publikacje

 • Konieczna A, Roman K, Borek K, Grzegorzewska E. GHG and NH3 Emissions vs. Energy Efficiency of Maize Production Technology: Evidence from PolishFarms; a Further Study. Energies 2021; 14(17):5574. https://doi.org/10.3390/en14175574
 • Konieczna A., Roman K., Roman M., Śliwiński D., Roman M. 2021. Energy Efficiency of Maize Production Technology: Evidence from Polish Farms. Energies 2021, 14(1), 170, https://doi.org/10.3390/en14010170
 • Konieczna A., Borek K., Mazur K., Wardal W. J. 2019. Emisje podtlenku azotu i ditlenku węgla z aplikacji nawozów nieorganicznych i naturalnych w wybranych technologiach upraw kukurydzy na kiszonkę. Przemysł Chemiczny 6/2019. SIGMA-NOT, ISSN 0033-2496, s. 901-906
 • Roman K., Konieczna A. 2018. Emisja PM2,5 z produkcji roślinnej i gleb rolniczych. Innowacyjne technologie w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej, ochrony środowiska i energii odnawialnej. Monografia pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. W. Romaniuka i H. Jankowskiej-Huflejt. Wydawnictwo ITP, Falenty - Warszawa 2018. ISBN 978-83-65426-34-5
 • Konieczna A. 2018. Emisje CO2, CO, NMLZO, NOx, PM do atmosfery ze środków transportu na przykładzie modelowej gminy wiejskiej. Innowacyjne technologie w produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem standardów Unii Europejskiej, ochrony środowiska i energii odnawialnej. Monografia pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. W. Romaniuka i H. Jankowskiej-Huflejt. Wydawnictwo ITP, Falenty - Warszawa 2018. ISBN 978-83-65426-34-5
 • Konieczna A., Roman K. 2016. Wpływ na środowisko wybranych technologii uprawy roślin energetycznych. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie nr 22.  Instalacje agroenergetyczne – aspekty środowiskowy i logistyczny. Pod red. naukową A. Grzybek, P. Pasyniuk. Falenty 2016, s.83-97
 • Konieczna A., Pasyniuk P. 2016. Emisje z produkcji nawozów sztucznych i zużycia paliw w różnych technologiach upraw roślin energetycznych. Acta. Agroph, 2016, 23(4). Lublin 2016. ISSN 1234-4125. s. 363-380
 • Konieczna A., Roman K. 2016. Badania biogazowni w aspekcie jej wpływu na środowisko. Inżynieria w Rolnictwie. Monografie nr 22.  Instalacje agroenergetyczne – aspekty środowiskowy i logistyczny. Pod red. naukową A. Grzybek, P. Pasyniuk. Falenty 2016, s. 109-119
 • Muzalewski A., Konieczna A. 2015. Zakupy wozów paszowych w ramach PROW 2007–2013. Monografia pod redakcją naukową prof. dr hab. inż. Wacława Romaniuka i dr hab. inż. Haliny Jankowskiej-Huflejt. Falenty-Warszawa 2015, s.138-145. ISBN 978-83-62416-93-6
 • Roman K., Konieczna A. 2015. Evaluation of a different fertilisation in technology of corn for silage, sugar beet and meadow grasses production and their impact on the environment in Poland. African Journal of Agricultural Research Vol. 10(12), pp. 1351-1358, 19 March, 2015. ISSN 1991-637X
 • Konieczna A., Roman K. 2013. Wpływ wielkości nawożenia na bilans NPK i próchnicy w glebie w wybranych technologiach produkcji roślinnej. Inżynieria Rolnicza, Z.3(145) T.1, s.139-148, Kraków 2013
                   
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

 • Ekspert w projekcie BioMagic; BIOSTRATEG III (2017-2021) - Bioprodukty z biomasy lignocelulozowej pozyskanej z gruntów marginalnych w celu wypełnienia luki obecnej w narodowej biogospodarce.
 • Ekspert w projekcie BioCHP; BIOSTRATEG I (2015-2019) - Badania oraz przygotowanie do wdrożenia technologii wytwarzania energii i ciepła w kotłowni zasilanej zmikronizowaną biomasą.
 • Ekspert w Zadaniu 2. Możliwości redukcji gazów cieplarnianych oraz gazów wpływających na jakość powietrza generowanych przez sektor rolny – technologiczne uwarunkowania i ekonomiczne oceny, Program Wieloletni ITP (2016-2020) pt. Przedsięwzięcia technologiczno – przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich, na zlecenie MRiRW.
 • Ekspert wiodący w Zadaniu 6. Wspieranie działań na rzecz ochrony wód przed presjami pochodzenia rolniczego; Program Wieloletni ITP (2016-2020) pt. Przedsięwzięcia technologiczno – przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich, na zlecenie MRiRW.
 • Ekspert w Działaniu 3.3 Monitoring skuteczności funkcjonowania instalacji agroenergetycznych oraz efektywności energetycznego wykorzystywania surowców; ProgramWieloletni ITP(2011-2015) pt. Standaryzacja i monitoring przedsięwzięć środowiskowych, techniki rolniczej i rozwiązań infrastrukturalnych na rzecz bezpieczeństwa i zrównoważonego rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, na zlecenie MRiRW.
 • Uczestnik projektu VI Edycja TEKLA PLUS – Stolica Staży (2014) - Opracowanie nowej, energooszczędnej i innowacyjnej technologii produkcji paliw alternatywnych z odpadów.
 • Ekspert w projekcie BIOCLUS (2009-2012) - Rozwój badań i środowiska innowacyjnego w pięciu regionach europejskich na polu zrównoważonego użycia zasobów biomasy; Seventh Framework Programme.
           
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści