Andrzej Jucherski - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr hab. inż. Andrzej Jucherski
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr hab. inż.. Andrzej Jucherski
Profesor ITP-PIB
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
Górskie Centrum Badań i Wdrożeń w Tyliczu
ul. Pułaskiego 25A
33-383 Tylicz
tel. 692 532 934
e-mail: a.jucherski@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • dr hab. inż. Inżynieria rolnicza. Instytut Technologiczno-Przyrodniczy w Falentach. 2014
 • dr inż. Inżynieria rolnicza. Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa w Warszawie. 2000
 • mgr inż. mechanik. Politechnika Wrocławska. Wydział Mechaniczny. 1969


Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

Sanitacja ściekowo-nawozowa i ochrona środowiska (sozotechnika) na górskich terenach wiejskich użytkowanych rolniczo w tym:
 • badania skuteczności procesów oczyszczania i utylizacji ścieków na obszarach przyrodniczo cennycho zabudowie luźnej i rozproszonej, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju hybrydowych układów technologicznych, wykorzystujących specjalne, quasi techniczne urządzenia i obiekty ze złożami filtracyjnymi (w tym: gruntowo i glebowo-roślinnymi) przystosowanymi do warunków geo-fito-klimatycznych charakterystycznych dla terenów górzystych oraz:
 • monitoring wpływu działalności bytowo rolniczej na środowisko wodno-glebowe na terenach górskich użytkowanych rolniczo.
 • „Wewnętrzna” infrastruktura techniczna oraz urządzenia technologiczne w zapleczu produkcyjnym gospodarstw rodzinnych, w tym gospodarstw organicznych (ekologicznych),ze szczególnym uwzględnieniem technicznego wyposażenia gospodarki ściekowo-nawozowej w tym:budowli, urządzeń i maszyn do magazynowania, uzdatniania i polowego zadawania nawozów naturalnych metodami minimalizującymi oddziaływanie na środowisko,
 • Technika rolnicza w pracach polowych na terenach górzystych, a w szczególności upowszechnianiewłaściwych dla warunków polskich nowoczesnych technologii i technik zbioru oraz konserwacji pasz z górskich użytków zielonych,a także maszyn i urządzeń do utrzymania i pielęgnacji górskiego krajobrazu.
 • Wpływ postępu technologiczno-konstrukcyjnego(w mechanizacji i organizacji prac polowych, produkcji zwierzęcej i w zapleczu gospodarskim) na rozwój ekonomiczny gospodarstw rodzinnych (w tym: ekologicznych) w Karpatach, z możliwością odniesienia wskaźników oceny do poziomu mierzonego w skali ogólnokrajowej.
Wybrane publikacje

 • Ocena funkcjonalna współczesnych rozwiązań technologicznych stosowanych w przydomowych oczyszczalniach ścieków – POŚ do 50 RLM (5m3/d) Rozdział, Jucherski A, Walczowski A 2020
 • Ocena oddziaływania wybranych przydomowych instalacji i oczyszczalni ścieków bytowych na jakość wód podziemnych i gleby na podstawie wyników badań w Programie Wieloletnim PW-7. Rozdział, Jucherski A, Walczowski A i inni 2020
 • Biofilter with innovative filling for low-temperature treatment of sawage from de-icing airport runways. Artykuł, Rodziewicz J, Mielcarek A, Janczukowicz W, Ostrowska K, Jóźwiakowski K, Bugajski P, Jucherski A. 2020 10.1016/j.seppur.2020.116761
 • Technological reliability of pollutant removal in different seasons in one-stage constructed wetland system with horizontal flow operating in the moderate climate. Artykuł, Jóźwiakowski K, Bugajski P, Kurek K, Cáceres R, Siwiec T, Jucherski A, Czekała W, Kozłowski K 2020 10.1016/j.seppur.2019.116439
 • Technological reliability of domestic wastewater purification in a small Sequencing Batch Biofilm Reactor (SBBR). Artykuł, Jucherski A, Walczowski A, Bugajski P,Jóźwiakowski K 2019  10.1016/j.seppur.2019.05.024
 • Badania przydatności alkalicznych materiałów filtracyjnych do usuwania fosforanów z biologicznie oczyszczonych ścieków bytowych. Artykuł, Jucherski A, Nastawny M, Walczowski A, Jóźwiakowski K, Gajewska M, Ochrona Środowiska 2017 vol.39, nr 1, ss. 33-36
 • Influence of the particle size of carbonate-siliceous rock on the efficiency of phosphorous removal from domestic wastewater. Artykuł, Kamińska A, Jucherski A, Walczowski A,  Pytka A, Gizińska-Górna M, Nastawny M, Jóźwiakowski K, Baran S, Marzec M, Gajewska M 2017
 • Assessment of the technological reliability of a hybrid constructed wetland for wastewater treatment in a mountain eco-tourist farm in Poland. Artykuł, Jucherski A,  Nastawny M, Walczowski A Jóźwiakowski K,  Gajewska M, 201710.2166/wst.2017.139
       
     
     
     
     
   
Wybrane patenty, wzory użytkowe

 • Samobieżny nośnik maszyn, zwłaszcza do prac rolnych w rejonach górzystych. Wzór użytkowy z prawem ochronnym nr 50589 i świadectwem autorskim nr 9198 ogłoszonym 19.02.1993 r.
 • Mechaniczny ładowacz obornika. Wzór użytkowy  PL52082 Y1 z prawem ochronnym ogłoszonym 31.03.1994 WUP 03/94. 1990 r.
 • Osadnik filtracyjny zagrodowej oczyszczalni ścieków. Wzór użytkowy PL 54874 Y1 z prawem ochronnym ogłoszonym 31.01.1997 WUP 01/07.
 • Stokowe złoże do oczyszczania ścieków. Wzór użytkowy PL 60851 Y1 z prawem ochronnym ogłoszonym 30.11.2004 WUP 11/04.
 • Stokowe złoże do tlenowego doczyszczenia ścieków. Wzór użytkowy  PL 60852 Y1 z prawem ochronnym ogłoszonym 30.11.2004 WUP 11/04.
 • Stokowe złoże do wstępnego napowietrzania i tlenowego doczyszczenia ścieków. Wzór użytkowy  60853 Y1 z prawem ochronnym 30.11.2004 WUP 11/04.
 • Układ zespołów urządzeń do oczyszczania ścieków. Patent PL 1921661B1 z ogłoszeniem udzielenia patentu: 29.09.2006 WUP 09/06.
 • Złoże żwirowe do oczyszczania ścieków, zwłaszcza z gospodarstw jednozagrodowych. Wzór użytkowy PL 62839 Y1 z prawem ochronnym ogłoszonym: 31.01.2007 WUP 01/07.
 • Urządzenie do beztlenowego doczyszczania ścieków bytowych zwłaszcza z górskich gospodarstw. Patent PAT.219989 udzielony na podstawie zgłoszenia P.397419 z 14.12.2011 r, ogłoszony decyzją z 21 listopada 2014.
 • Zespół złóż filtracyjnych do oczyszczania ścieków, zwłaszcza z górskich obiektów turystycznych. Patent PAT.219994 udzielony na podstawie zgłoszenia P.397420 z 14.12.2011 r, ogłoszony decyzją z 21 listopada 2014.
                 
Projekty, granty

 • Autorska realizacja wieloletniego (1998-2010) programu badawczo-wdrożeniowego związanego z budową zagrodowych instalacji do uzdatniania i rolniczego zagospodarowania ścieków bytowych i osadów na górskich terenach rolniczych z zabudową rozproszoną. Wymiernym rezultatem są wdrożenia ponad 200-tu tego typu obiektów na terenach makroregionu południowo-wschodniego.
 • Autorska współrealizacja  programów badawczo-wdrożeniowych związanych z techniką proekologicznego zagospodarowania odchodów zwierzęcych z upowszechnieniem wykonawstwa urządzeń systemem gospodarczym przez rolników indywidualnych lub ich zorganizowanych grup – pod nadzorem autorskim ITP – dawniej w IBMER (2004-2011).
 • Realizator programu „Ekosanitacja obszarów wiejskich w zabudowie rozproszonej w dorzeczu Górnej Wisły”.Program współrealizowany z Polskim Klubem Ekologicznym w Gliwicach (2009).
 • Program Interreg Baltic Sea Region: „ Water emissio and their reduction in village commnities”. Village Waters nr# R014 (2016-2019). Installation of technological systems for wastewater treatment.
 • Ekspert i współrealizator zadania: „Ścieżka edukacyjno-prezentacyjna obiektów technologicznych w indywidualnych systemach oczyszczania ścieków z wykorzystaniem procesów filtracji w quasi technicznych instalacjach gruntowo-roślinnych” (2019).
 • Ekspert Wiodący w Programie Wieloletnim PW: „ Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”, w zadaniu 7: „Ocena Skuteczności Funkcjonowania i wpływu na Środowisko Przydomowych Oczyszczalni Ścieków oraz Wyznaczenie Pożądanych Kierunków ich Rozwoju”(2020)
 • Ekspert wiodący w Zadaniu zleconym przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. „Kreowanie zrównoważonego rozwoju rolnictwa na obszarach górskich i podgórskich, uwzględniając monitoring uwarunkowań produkcji zwierzęcej na terenach górskich oraz opracowanie metod jej optymalizacji”w podzadaniu: „Standardy użytkowania łąk i pastwisk - Dobre praktyki i zalecenia użytkowania górskich i podgórskich łąk i pastwisk” (2021).
       
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści