Aktualności - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Aktualności
26 lutego 2021
Mamy przyjemność poinformować, że postanowieniem z dnia 26 lutego 2021 r. Pan Prezydent RP Andrzej Duda nadał Panu Stefanowi Pietrzakowi tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie rolnictwo i ogrodnictwo. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Pietrzakowi i życzymy dalszych sukcesów zawodowych!
11 lutego 2021
Z wielką przyjemnością informujemy, że postanowieniem z dnia 11 lutego 2021 r. Pan Prezydent RP Andrzej Duda nadał Panu Jerzemu Barszczewskiemu tytuł profesora nauk rolniczych. Serdecznie gratulujemy Panu Profesorowi Barszczewskiemu tej zasłużonej nominacji!
11 lutego 2021
W dniu 11 lutego 2021 r. zmarł Profesor Profesor Jerzy Tymiński

Urodził się 19 kwietnia 1927 roku w Bielsku Podlaskim w rodzinie nauczycielskiej. Studia wyższe ukończył w 1952 roku na Wydziale Elektryfikacji Rolnictwa w Moskiewskim Instytucie Mechanizacji Elektryfikacji Rolnictwa i uzyskał z wyróżnieniem dyplom magistra inżyniera ze specjalności: „Wytwarzanie, rozdział i użytkowanie energii elektrycznej w rolnictwie”.W 1958 roku na tej samej uczelni obronił pracę doktorską n.t. „Teoria i projektowanie ogrodzeń elektrycznych”.
Od 1953 roku nieprzerwanie pracował w Instytucie Mechanizacji Rolnictwa, gdzie przeszedł wszystkie szczeble kariery zawodowej. Był inicjatorem i organizatorem Zakładu Elektryfikacji i z chwilą jego powołania w 1960 roku został jego kierownikiem.
W latach 1971-1980 pełnił funkcję dyrektora ds. naukowych IMER, a w latach 1980-1990 dyrektora naczelnego IBMER.Do 1999 roku pracował naukowo jako profesor w Instytucie Budownictwa i Mechanizacji Rolnictwa.
Profesor Jerzy Tymiński był inicjatorem i koordynatorem krajowym i międzynarodowym wielu programów naukowo badawczych z zakresu mechanizacji i elektryfikacji produkcji zwierzęcej.Był inicjatorem międzynarodowej współpracy Instytutów Naukowo Badawczych w dziedzinie rozwoju użytkowania energii elektrycznej w rolnictwie. Od lat 60 tych zajmował się też problematyką wykorzystania niekonwencjonalnych źródeł energii ze szczególnym uwzględnieniem energii wiatrowej (był twórcą projektu elektrowni wiatrowej 100V).Brał czynny udział w międzynarodowej współpracy w ramach FAO w zakresie zintegrowanych systemów wykorzystania odnawialnych źródeł energii.
Działalność naukowo–badawcza profesora Tymińskiego była znana i ceniona nie tylko w kraju, ale i za granicą.Jego dorobek naukowy to 160 publikacji, w tym 5 książek, 8 patentów. Jedną z jego najbardziej cenionych książek jest „Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w Polsce do 2030 roku, aspekt energetyczny i ekologiczny”.
Za swoją działalność naukową i społeczną otrzymał wiele odznaczeń i wyróżnień, w tym Krzyż Kawalerski i Oficerski Orderu Odrodzenia Polski.
Działał w wielu organizacjach naukowo badawczych (w różnych sekcjach i komitetach PAN oraz Stowarzyszeniu Elektryków Polskich). Zawsze był skromny, życzliwy, empatyczny i tolerancyjny.Pracownicyinstytutu cenili sobie jego zdanie. Mieli do niego zaufanie i zwracali się o pomoc we wszelkich sprawach, nie tylko zawodowych.
Cześć Jego Pamięci!
28 stycznia 2021
W dniu 28 stycznia 2021 roku Pani Minister Anna Gembicka – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi – wręczyła odznaczenia zasłużonym pracownikom Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, w tym 8 Krzyży Zasługi, 28 Medali za Długoletnią Służbę i 22 odznaki honorowe MRiRW „Zasłużony dla Rolnictwa”. Ceremonia wręczania odznaczeń odbyła się w ramach uroczystej części posiedzenia Rady Naukowej Instytutu. Po uroczystości Pani Minister w rozmowach kameralnych z Dyrekcją zapoznała się z bieżącą działalnością Instytutu.   
31 grudnia 2020
W 2020 r zakończył sie trwający 5 lat program pn.. „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”. Efekty realizacji programu zamieszczone zostały na stronie internetowej: Program Wieloletni (itp.edu.pl)
01 grudnia 2020
Profesor Hazem M. Kalaji wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie
Prof. dr hab. Hazem M. Kalaji jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a od 2017 roku również pracownikiem Instytutu oraz redaktorem naczelnym naszego czasopisma Journal of Water and Land Development.
Każdego roku firma analityczna Clarivate ™ (https://clarivate.com/) identyfikuje najbardziej wpływowych naukowców na świecie, którzy byli najczęściej cytowani w ciągu ostatniej dekady. Grupa ta jest uznawana za wywierającą wyjątkowy wpływ na badania, stanowiąc czołówkę autorów cytowanych w bazie Web of Science ™. Jedynie około 0,1% liczby naukowców na świecie zasługuje na to ekskluzywne wyróżnienie.
W tym roku na liście znalazło się ok. 6400 osób, w tym  tylko cztery z Polski, a wśród nich prof. Hazem M. Kalaji jako jedyny z zakresu rolnictwa i biologii. Obecność w gronie Highly Cited Researchers jest silnie premiowana w Rankingu Szanghajskim, gdziema wagę aż 20%.
Także w 2019 roku profesor Kalaji znalazł się na liście najczęściej cytowanych naukowców.Aktualnie wartość jego wskaźnika Hirscha wynosi 30.
Prof. Hazem M.  Kalaji  znalazł się również na liście TOP 2% najbardziej wpływowych uczonych na świecie pod kątem cytowalności ich publikacji przez innych autorów w rankingu Uniwersytetu Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTechStrategies. Na tej prestiżowej liście znaleźli się naukowcy, których prace były najczęściej cytowane przez innych autorów z ich dyscyplin i subdyscyplin. ​Ranking jest kompleksową oceną dorobku naukowego uczonych z całego świata według indeksu bibliometrycznego (tzw. C-score), uwzględniającego m.in. liczbę cytowań niezależnych, indeks Hirscha oraz miejsce i rolę autora wśród współautorów.
Pełną listę 159 683 naukowców można znaleźć pod linkiem: https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2
17 września 2020
W tym dniu odbyło w Centrali Instytutu w Falentach seminarium nt. Metoda wyznaczenia dawek azotu, fosforu i potasu z nawozów mineralnych do zastosowania na użytki zielone z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu pt. Budowa efektywnego modelu interaktywnego systemu wspierania decyzji agrochemicznych w celu optymalizacji nawożenia i ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego (akronim: INTER-NAW) sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu w ramach Programu Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG (nr umowy: GOSPOSTRATEG1/389038/8/NCBR/2018 ).Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza jako Lider oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, jako Współwykonawcy. Celem projektu jest budowa interaktywnego systemu komputerowego wspierania decyzji agrochemicznych służących optymalizacji nawożenia i ochronie wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Seminarium odbyło się hybrydowej formie: stacjonarnej i on-line.
Podczas niego dr hab. Stefan Pietrzak zaprezentował opartą na współczesnej wiedzy metodę ustalania dawek NPK na użytki zielone. Stanowić ona będzie podstawę do stworzenia programu komputerowego do sporządzania planów nawożenia łąk i pastwisk.
15-16 sierpnia 2020
W dniu 15 i 16 sierpnia br. na terenie Instytutu w Falentach odbyły uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego oraz setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wydarzeniu nadało kształt  Stowarzyszenie Projekt Raszyn przy wsparciu Urzędu Gminy Raszyn, Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ITP i sponsorów.
W imieniu gospodarzy gości powitał Z-ca Dyrektora ds. Naukowych – prof. Wiesław Dembek.
Impreza ukierunkowana była na edukację dzieci i młodzieży, w związku z czym zorganizowane zostały stoiska oraz gry i warsztaty, w których brały udział całe rodziny. Patriotyczną uroczystość uświetnił jak zawsze pokaz kompanii „Woysk Księstwa Warszawskiego”.
Drugiego dnia obchodów, po zapadnięciu zmroku, na ekranie zlokalizowanym w parku pałacowym został wyświetlony film ”Bitwa Warszawska 1920 r.” w reżyserii Jerzego Hoffmana.
BADANIA NAD FILTREM OCHRONNYM Z ROŚLIN
Trójka badaczy: prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, dr Seiya Sato - wirusolog z Japonii oraz specjalista w zakresie upraw wertykalnych, dr Jacek Mojski - absolwent studiów doktoranckich naszego Instytutu, badali efektywne i praktyczne możliwości filtrowania powietrza z wykorzystaniem wybranych gatunków roślin. Badacze ci od kilku lat pracują nad zastosowaniem roślin do oczyszczania powietrza w miastach - na przestrzeniach otwartych oraz w pomieszczeniach, takich jak biura, galerie handlowe, lotniska itd. Zagadnieniu temu poświęcona była rozprawa doktorska Jacka Mojskiego, którą obronił w ITP w 2018 r.
Wymieniony zespół na bazie swoich doświadczeń postawił ostatnio śmiałą tezę badawczą: czy istnieje możliwość opracowania filtra powietrza bazującego na wykorzystaniu wybranych gatunków roślin, który mógłby m.in. funkcjonować jako osobista maseczka ochronna do zatrzymania wirusów?
Wydaje się, że warunkiem funkcjonowania filtra będzie umożliwienie absorpcji światła przez rośliny, tak aby mogły przeprowadzać proces fotosyntezy. Takie badania mogłyby zakończyć się stworzeniem produktu, który mógłby służyć nie tylko do ochrony personalnej, ale także być elementem wbudowanym w systemy oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych takich jak: szpitale, kliniki, laboratoria, szkoły lub zakłady przemysłowe.
Badania i poszukiwanie partnerów są w toku.
13 marca 2020
Szanowni Państwo.
W związku z zagrożeniem epidemicznym, w dbałości o zdrowie pracowników i współpracowników Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego informuję, że z dniem 13.03.2020 r. wstrzymane zostały do odwołania służbowe wyjazdy zagraniczne oraz wizyty gości i klientów.
We wszystkich oddziałach obowiązuje zakaz odwiedzin, budynki zamknięte są od wewnątrz z numerem telefonu przy wejściu, odbiór poczty odbywa się na zewnątrz budynku lub poprzez skrzynkę pocztową.
Wszyscy pracownicy, wobec których było to możliwe ze względu na rodzaj obowiązków, zostali rozśrodkowani poprzez przekierowanie do trybu pracy zdalnej z zachowaniem łączności e-mailowej i telefonicznej.
Na miejscach pracy pozostają ci pracownicy, którzy są niezbędni dla zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonowania infrastruktury Instytutu.
Członkowie dyrekcji, pracując zdalnie, pozostają w gotowości do natychmiastowego stawienia się w miejscu pracy w razie potrzeby.
We właściwych miejscach zamontowano dozowniki płynu dezynfekującego oraz zlecono systematyczną dezynfekcję klamek w drzwiach.
Laboratorium mikrobiologiczne Instytutu pozostaje w gotowości do wsparcia służb państwowych w diagnozowaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zachował płynność pracy, która przebiega bez istotnych zakłóceń.
12 października 2019
W sobotę odbyło się społeczne sprzątanie rezerwatu Stawy Raszyńskie w Falentach. Na tegoroczne spotkanie stawiło się ok. 100 osób – głównie okolicznych mieszkańców oraz pracowników Instytutu, którzy często przybyli całymi rodzinami. Obecni byli także harcerze. Zaplecze techniczne, gastronomiczne i logistyczne zapewnił akcji nasz Instytut. Trud naboru uczestników, informacji, oplakatowania akcji i zajęć z dziećmi podjęły społecznie Panie: Karolina Kwietniewska z Falent Dużych i Dorota Bedkoze Stowarzyszenia Projekt Raszyn. Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach zapewniła salę jadalną oraz wóz bojowy dla zabezpieczenia ogniska. Zezwolenia na przeprowadzenie akcji udzielił Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Wszystkim osobom, zaangażowanym w sprzątanie tego pięknego i bliskiemu nam wszystkim obiektu, dyrekcja Instytutu składa serdeczne podziękowania.

Fotoreportaż:
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści