Aktualności - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Aktualności
12 grudnia 2022
W dniu 12.12.2022 r. przyznano nagrodę Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi za osiągnięcia w zakresie wdrażania postępu w rolnictwie, rozwoju wsi, rynkach rolnych i rybołówstwie za 2021 r. Nagroda przypadła zespołowi autorskiemu ITP-PIB w składzie:
- dr hab. inż. Grzegorz Wałowski,
- dr inż. Barbara Dybek,
- dr Dorota Anders.
Temat opracowania wdrożonego do praktyki rolniczej: Prosumencka mobilna mikrobiogazownia (instalacja dla produkcji biogazu rolniczego przy zastosowaniu gnojowicy świńskiej) na potrzeby gospodarstwa rolnego. W uroczystości wręczenia nagród Laureatom towarzyszyli: dr Wacław Roman Strobel - Dyrektor ITP-PIB, dr inż. Dorota Kluszczyńska - Zastępca Dyrektora ds. Rozwoju i Komunikacji ITP-PIB, prof. Artur Hugo Świergiel - Przewodniczący Rady Naukowej ITP-PIB, prof. Henryk Sobczuk - Kierownik Zakładów Naukowych ITP-PIB.
01 grudnia 2022
Z przyjemnością informujemy, że na stronie projektowej GDOŚ opublikowane zostały Kompendia dot. metod zwalczania barszczy, rdestowców, niecierpków, raków oraz żółwi. Instytut był w tym przedsięwzięciu jednym z konsorcjantów, a pracownicy naszego Instytutu figurują jako autorzy opracowania. Wyniki tego projektu pozwoliły na opracowanie metod eliminacji gatunków inwazyjnych oraz wytycznych dla jednostek administracji samorządowej i państwowej, zarządzających obszarami chronionymi.
22 listopada 2022
Mamy przyjemność poinformować, że Przewodniczący naszej Rady Naukowej, Pan Prof. dr hab. Artur Hugo Świergiel został powołany przez Prezydenta Andrzeja Dudę na przewodniczącego Rady ds. Szkolnictwa Wyższego, Nauki i Innowacji przy Prezydencie RP. W nowej radzie znalazło się 18 wybitnych przedstawicieli polskiej nauki.

5 listopada 2022
SPRZĄTANIE REZERWATU STAWY RASZYŃSKIE
 
W dniu 5 listopada 2022 r. w Falentach odbyło się tradycyjne sprzątanie naszego rezerwatu, w którym Instytut pełni rolę patrona i zaplecza
technicznego, a koordynacją uczestników zajęła się Pani Karolina Kwietniewska - mieszkanka Falent Dużych.
W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło ponad 150 osób, z czego dużą część stanowiła młodzież i dzieci wraz ze swoimi rodzicami.W sprzątaniu brali też czynny udział wolontariusze zaproszeni przez Stowarzyszenie Projekt Raszyn, reprezentowane przez Panią Prezes Dorotę Betko oraz pracownicy i przedstawiciele dyrekcji Instytutu.
 
Po akcji sprzątania odbyło się tradycyjne spotkanie integracyjne uczestników przy ognisku z kiełbaskami, fasolówką „profesorską” i ciastami przygotowanymi przez Panie z Instytutu. Wszystkie dzieci i młodzież obecne na ognisku otrzymały drobne upominki. Wydarzenie wsparła Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach udostępniając pomieszczenie, gdzie rozstawiono stoły oraz zabezpieczając teren ogniska. Znakomitemu klimatowi spotkania nie przeszkodziła nawet deszczowa pogoda.
Warto zauważyć, że śmieci w rezerwacie było zdecydowanie mniej niż zeszłych latach, na co wpływ mają niewątpliwie coroczne akcje sprzątania, indywidualne działania mieszkańców, a zapewne także związany z tym wzrost świadomości społecznej.
Dyrekcja Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB składa serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom akcji sprzątania rezerwatu Stawy Raszyńskie.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
21-22 września 2022
W tych dniach w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym Państwowym Instytucie Badawczym w Falentach odbyła się XXVIII Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, nt. „Problemów zrównoważonego rolnictwa, ochrona obszarów wiejskich, zasobów wodnych i środowiska”. Konferencja była transmitowana on-line. (więcej...)
15 - 16 września 2022
W dniach 15-16 września przedstawiciele Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - PIB uczestniczyli w spotkaniach  z delegacją Zjednoczonych Emiratów Arabskich (ZEA) zorganizowanych na marginesie III posiedzenia Polsko-Emirackiej Komisji Wspólnej ds. Współpracy Gospodarczej.  Przedmiotem rozmów były m.in. perspektywy rozwoju polsko-emirackiej współpracy, również w kontekście zagrożeń związanych z przerwaniem globalnych łańcuchów dostaw żywności wywołanym konfliktem zbrojnym na Ukrainie.
 
Pierwsze spotkanie z ww. delegacją, podczas którego obecne na nim  instytuty badawcze mogły zaprezentować swoją działalność, ze szczególnym uwzględnieniem takich aspektów jak bezpieczeństwo żywności, cyfryzacja i wykorzystanie nowych technologii, miało miejsce w dniu 15 września 2022 roku w Instytucie Ogrodnictwa- PIB  w Skierniewicach. Z ramienia Instytutu udział w nim wzięli Panowie: prof. dr hab. Hazem M. Kalaji, prof. dr hab. Henryk Sobczuk oraz Z-ca Dyrektora Przemysław Trzosek.
 
W następnym dniu, 16 września br., w rozmowach, które odbyły się w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi z udziałem Sekretarza stanu Ryszarda Bartosika, uczestniczyli Profesorowie -  Hazem M. Kalaji  i  Henryk Sobczuk. Podczas tego spotkania  sekretarz stanu ds. handlu zagranicznego w Ministerstwie Gospodarki Zjednoczonych Emiratów Arabskich, dr Thanim bin Ahmed Al Zeyoudi  wyraził nadzieję na dalsze zwiększanie udziału polskiej żywności na emirackim rynku z uwagi na jej walory jakościowe i smakowe. Poinformował o dążeniach władz Zjednoczonych Emiratów Arabskich do rozwoju własnego rolnictwa. Pozwoliłyby to ZEA w większym stopniu uniezależnić się od dostaw żywności z zewnątrz. Nadmienił, że warunkowania klimatyczno-glebowe w ZEA wymagają zaangażowania najnowocześniejszych technologii w rolnictwie dla osiągnięcia tych ambitnych celów. Uczestnicy spotkania, zarówno ze strony polskiej, jak i emirackiej,  zgodnie przyznali, że dostrzegają duże możliwości w zakresie współpracy naukowo-badawczej.
14 września 2022
Przedstawiciele dyrekcji naszego Instytutu zostali zaproszeni w dniu 14 września br. na posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rady Gminy Raszyn. W spotkaniu wzięli udział prof. Wiesław Dembek oraz dr Dorota Kluszczyńska. Odbyło się ono w pięknie odrestaurowanym budynku Austerii w Raszynie. W trakcie spotkania ustalono kierunki współpracy z Komisją w zakresie ochrony i eksponowania dziedzictwa historycznego Falent, jako miejsca ściśle związanego z historią Raszyna, oraz możliwości organizowania wspólnych wydarzeń kulturalno-edukacyjnych. Przedstawiciele Komisji przyjęli zaproszenie do naszego Instytutu, gdzie w dniu 23 września mogli zapoznać się wstępnie z bogatymi materiałami nt. historii Falent.
12 września 2022
12 WRZEŚNIA UCZESTNICZYLIŚMY W JUBILEUSZU 30-LECIA RADY GŁÓWNEJ INSTYTUTÓW BADAWCZYCH, KTÓRY ODBYŁ SIĘ W AULI MAŁEJ I WIELKIEJ POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
Z tej okazji, 12 września 2022 r., podczas uroczystego posiedzenia Rady, wręczone zostały wyróżnienia za najbardziej innowacyjne i prężenie działające placówki. Podczas uroczystości była także możliwość zapoznania się z najnowszymi osiągnięciami wielu instytutów badawczych, których liczne rozwiązania tworzone w zakładach naukowych, pracowniach, laboratoriach badawczych służą polskiemu społeczeństwu.
W roku 2022 przypada 30 lecie Rady Głównej Instytutów Badawczych (RGIB) – organizacji, która reprezentuje obecnie 91 instytutów badawczych w Polsce prowadzących badania naukowe na rzecz gospodarki, infrastruktury, środowiska, rolnictwa, medycyny oraz szeroko rozumianego bezpieczeństwa i nauk humanistycznych.
3-4 września 2022
XXXI Krajowa Wystawa Rolnicza w Częstochowie to kolejna edycja Wystawy organizowanej podczas Ogólnopolskich Dożynek Jasnogórskich. Jest ona jedną z najbardziej prestiżowych, a zarazem największych cyklicznych imprez branży rolniczej, która gromadzi kilkuset wystawców i dziesiątki tysięcy zwiedzających. Organizowana jest na terenach Klasztoru Ojców Paulinów na Jasnej Górze, gdzie harmonijnie połączyły się sfery sacrum i profanum.
Po raz kolejny honorowy patronat nad wydarzeniem objął Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej – Pan Andrzej Duda.
Projekt XXXI Krajowej Wystawy Rolniczej i realizację ekspozycji wykonali pracownicy Instytutu.
28 lipca 2022
WYNIKI EWALUACJI JAKOŚCI DZIAŁALNOŚCI NAUKOWEJ INSTYTUTU
W wyniku przeprowadzonej ewaluacji jakości działalności naukowej za lata 2017-2021, Minister Edukacji i Nauki decyzjami z dnia 28 lipca 2022 r. przyznał Instytutowi Technologiczno-Przyrodniczemu – Państwowemu Instytutowi Badawczemu kategorie B+, zarówno w dyscyplinie „inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka”, jak i „rolnictwo i ogrodnictwo”.
Nasz Instytut jako jedyny spośród instytutów rolniczych uzyskał ocenę dla dwóch dyscyplin, co oznacza, że w obu ma prawo do nadawania stopni doktora oraz doktora habilitowanego. Ma również jako jedyny możliwość samodzielnego założenia szkoły doktorskiej. Jest to efektem wysiłku naszych pracowników, którzy podjęli trud zdobywania punktów w dwóch dyscyplinach.
Przedstawione wyniki ewaluacji oznaczają istotną poprawę pozycji Instytutu w porównaniu z wynikami kategoryzacji za lata 2013-2016.
11-13 czerwca 2022
III Krajowe Dni Pola Poświętne 2022 to wydarzenie zorganizowane w tym roku przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział Poświętne. Przez weekend wystawę odwiedziło ponad 150 tys. osób. Wśród nich najwięcej było rolników, mieszkańców obszarów wiejskich i miejskich z całej Polski, producentów rolnych, firm działających na rzecz sektora rolnego.
 
Sobotnie wydarzenie otworzyli: Anna Gembicka sekretarz stanu i pełnomocnik rządu do spraw lokalnych inicjatyw społecznych oraz Sławomir Piotrowski – dyrektor Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego Warszawa. W niedzielnym wydarzeniu uczestniczył Wicepremier Henryk Kowalczyk, Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który dokonał m.in. inauguracji platformy eDWIN.
 
W poniedziałek 13 czerwca premier Kowalczyk uczestniczył w „Dniu Młodego Rolnika” spotykając się z młodzieżą i studentami w Płońsku, uczestnicząc w lekcjach online w studiu i na Polu Doświadczalnym.
 
Na wystawie również Instytut promował swoje osiągnięcia w namiocie Nauka polska a innowacje w rolnictwie oraz na terenie otwartym, gdzie odbywał się pokaz pracy hamowni.
 
Nasze stoisko cieszyło się dużym zainteresowaniem zwiedzających, odpowiadaliśmy na pytania rolników i uczniów szkół rolniczych interesujących się zagadnieniami ochrony środowiska, oszczędności i gospodarowania zasobami wodnymi oraz innowacyjnymi rozwiązaniami dla gospodarstw rolnych.
 
Stoisko nasze w sobotę odwiedziła minister Anna Gembicka, natomiast w niedzielę gościliśmy na stoisku Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka, któremu przedstawiliśmy ofertę naszych innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa, ochrony środowiska i obszarów wiejskich.
 
Dużym zainteresowaniem cieszyło się Pole doświadczalne-1060 poletek doświadczalnych.
 
Instytut w konkursie Hit Targowy otrzymał Puchar Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka za działalność innowacyjną oraz wieloletnią współpracę z doradztwem na rzecz rolnictwa, ochrony środowiska i obszarów wiejskich. Puchar i dyplom odebrała Pani dr Dorota Kluszczyńska Zastępca Dyrektora Instytutu ds. komunikacji i rozwoju.
 
Wystawie towarzyszyły konferencje, pokazy pracy maszyn oraz konkursy: Hit Targowy, Najciekawsze stoisko i Najlepszy produkt naturalny- w których komisjom konkursowym przewodniczyli nasi pracownicy- Renata Kalinowska i Andrzej Seliga. Przedstawiciele Instytutu współpracują przy organizacji wystawy i imprez towarzyszących.
06 czerwca 2022
Prof. dr hab. Hazem M. Kalaji, pracownik ITP-PIB w dniu 30 maja był członkiem delegacji Misji Gospodarczej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi do Egiptu. Organizatorem wydarzenia była  Agencja Inwestycji i Handlu S.A.
18 maja 2022
W dniu 11 maja 2022 r. pod auspicjami Wydawnictwa Duszpasterskiego Rolników przy Diecezji Włocławskiej odbyły się warsztaty nt.: Aktualne spojrzenie na ocenę gleb użytkowanych rolniczo oraz funkcjonowanie ekosystemów glebowych, zorganizowane w ramach projektu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej pt.: Rola współczesnego rolnictwa w tworzeniu bioróżnorodności – wyzwania dla nowoczesnego rolnictwa. Warsztaty odbyły się w auli Centrum Kultury i Historii Wahadło w Brześciu Kujawskim. Nasz Instytut zapewnił obsługę merytoryczną wydarzenia organizując prelegentów – program w załączeniu. Formuła spotkań wymaga każdorazowo udziału 9 wykładowców – 3 profesorów, 3 doktorów i trzech magistrów. Funkcję głównego specjalisty projektu sprawuje prof. Wiesław Dembek. W ramach projektu odbędzie się jeszcze w tym roku jedno spotkanie. Uczestnikami warsztatów byli rolnicy, doradcy rolniczy z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie oraz uczniowie Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Starym Brześciu i Zespołu Szkół w Lubrańcu. Goście oficjalni reprezentowali ARIMR, KRUS oraz Starostwo Powiatowe we Włocławku. Spotkanie prowadził Pan Bartosz Woźniak – Redaktor Naczelny Wydawnictwa Duszpasterskiego Rolników.
Fotoreportaż, Wydawnictwo Duszpasterskie Rolników
05 kwietnia 2022
W siedzibie Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego- Państwowego Instytutu Badawczego w Falentach odbyło się inauguracyjne Posiedzenie Rady Naukowej Instytutu - kadencja 2021-2025.
Nowo wybrani członkowie Rady Naukowej otrzymali nominacje z rąk Zastępcy Dyrektora Departamentu Strategii i Rozwoju MRiRW Pana Bartosza Dąbrowskiego oraz Pana prof. dr. hab. Wiesława Dembka, występującego w imieniu Dyrektora Instytutu Pana dr. Wacława Strobla.
Na Przewodniczącego Rady Naukowej Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego w kadencji 2021-2025 został wybrany Pan prof. dr hab. inż. Artur Hugo Świergiel. Funkcję Zastępcy Przewodniczącego będzie pełnić Pan prof. dr hab. inż. Stefan Pietrzak. Sekretarzem Rady Naukowej została Pani dr hab. inż. Barbara Wróbel.
20 marca 2022
W dniach 18-20 marca odbyły się XXVII Międzynarodowe Targi Techniki Rolniczej AGROTECH w Kielcach. Jak co roku w targach uczestniczyły firmy rolnicze z całego świata (350 firm z 11 krajów), prezentujące ciągniki, kombajny, maszyny sadownicze, silosy zbożowe, nawozy czy środki uprawy rolnej. Nie zawiedli również zwiedzający w liczbie blisko 50 tys.
Pierwszego dnia gościem targów był Krzysztof Ciecióra, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi, który podkreślił  kluczowe znaczenie produkcji żywności. – Żywność jest priorytetem i należy się na niej skupić. To wymaga też zaopiekowania się rolnikami, zarówno dużymi, jak i małymi przedsiębiorstwami - stwierdził. Podkreślił również konieczność przekonfigurowania łańcuchów dostaw, które mają zdecydowany wpływ na stabilność sytuacji w rolnictwie.
Wśród wystawców nie zabrakło również Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego, który corocznie przedstawia swoje osiągnięcia wykorzystując w tym celu filmy, postery, rollupy, ulotki i wydawnictwa oraz odpowiada na pytania związane z rolnictwem i techniką rolniczą. Podczas tegorocznej edycji ITP-PIB wystąpił z dwoma stoiskami, informacyjnym oraz ekspozycją prezentującą urządzenie do rekultywacji trwałych użytków zielonych, produkowane na licencji Instytutu.
Komisja konkursu o Złoty Medal Targów AGROTECH, pod przewodnictwem dra inż. Andrzeja Seligi - Dyrektora Oddziału w Warszawie ITP-PIB w Falentach przyznała cztery wyróżnienia oraz dziewięć złotych medali dla najlepszych produktów prezentowanych podczas targów. Podsekretarz Krzysztof Ciecióra wręczył Puchar Wiceprezesa Rady Ministrów Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka.
Na ożywienie tegorocznych targów wpłynęło przede wszystkim zniesienie obostrzeń covidowych - to pozwoli  rozwinąć skrzydła wszystkim imprezom targowym, w szczególności targom Agrotech – powiedział  Andrzej Mochoń - prezes zarządu Targów Kielce.
09 marca 2022
Począwszy od lutego bieżącego roku zespół pracowników Instytutu pomaga  uchodźcom z Ukrainy, przewożąc, obdarowując, goszcząc i znajdując im miejsca schronienia. Rodziny z małymi dziećmi są zabierane naszymi samochodami z punktów recepcyjnych przy przejściach granicznych do instytutowych kwater noclegowych i miejsc noclegowych wskazanych przez wojewodów. Nasza pomoc będzie kontynuowana na miarę naszych sił i możliwości technicznych.
01 marca 2022
Pracownicy Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego: Ewa Kanecka-Geszke, Wiesława Kasperska-Wołowicz, Tomasz Szymczak i Wiesław Dembek, zostali wyróżnieni przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi dyplomami i nagrodami za „wybitne krajowe osiągnięcie mające znaczenie dla wdrażania postępu w rolnictwie”. Wyróżnienia zostały przyznane za wkład w przygotowywanie opracowania pt.: Adaptacja gospodarki wodnej w rolnictwie do zmieniającego się klimatu.
07 lutego 2022
Projekt pt. „Opracowanie innowacyjnej produkcji słomek ze słomy do różnych napojów”, w którym nasz Instytut jest jednym z głównych wykonawców, zajął pierwsze miejsce w Polsce w konkursie „Najciekawsze Innowacyjne rozwiązania w rolnictwie” w 2021 roku.
Projekt realizowany jest w ramach działania WSPÓŁPRACA Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, a jego koordynatorem – zgodnie z przyjętymi regułami – jest  Świętokrzyski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Modliszewicach.
Projekt ma wielkie znaczenie społeczne i biznesowe, bowiem pozwoli wyeliminować z rynku niepożądane środowiskowo „słomki” z materiałów syntetycznych. W samej tylko Polsce zużywa się 1,2 mld  takich „słomek” rocznie. Projekt pozwoli zautomatyzować proces zbioru słomy i produkcji słomek, bowiem tradycyjne, ręczne ich wykonywanie powodowało, że były one niewspółmiernie droższe od plastikowych. Oczywiście słomki ze słomy są całkowicie i szybko biodegradowalne, podczas gdy proces naturalnego rozpadu plastiku trwa kilkaset lat.
29 stycznia 2022
W dniu 29 stycznia 2022 dyrektor Wacław Strobel oraz profesor Wiesław Dembek wzięli udział w uroczystościach związanych z rocznicą zbrojnego uwolnienia z niewoli niemieckiej polskich oficerów – żołnierzy Września 1939 oraz Powstania Warszawskiego.
Oficerowie ci byli internowani w jenieckim obozie oficerskim Oflag II C Woldenberg. W sytuacji praktycznego zlikwidowania polskiego szkolnictwa na terenach okupowanych przez III Rzeszę, z oflagu tego jeńcy, działający pod osłoną Konwencji Genewskiej oraz Międzynarodowego Czerwonego Krzyża, stworzyli prężny ośrodek naukowy z uniwersytetem oraz ok. 50 kołami naukowymi i fachowymi. Działał tam między innymi prof. Zygmunt Sochoń – późniejszy dyrektor Instytutu Melioracji i Użytków Zielonych, który napisał w obozie rozprawę doktorską. Powrót do społeczeństwa wyniszczonego eksterminacyjną polityką hitlerowską i sowiecką prawie 7000 ludzi doskonale wykształconych w „największej polskiej szkole okresu okupacji” był bezcennym wsparciem dla kraju, pomimo represji i ograniczeń stosowanych przez władze PRL wobec „oficerów sanacyjnych”.
20 stycznia 2022
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy – Państwowy Instytut Badawczy został oficjalnym przedstawicielem Polski w OECD, posiadającym uprawnienia do badania ciągników rolniczych i leśnych  https://www.oecd.org/agriculture/tractors/codes/01-oecd-tractor-codes-general-texts.pdf
Badania prowadzone są w naszym akredytowanym Laboratorium Badawczym Ciągników i Maszyn Rolniczych, kierowanym przez inż. Sebastiana Dorocińskiego, który został mianowany delegatem Polski w OECD.
OECD - Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (Organisation for Economic Cooperation and Development) jest światową organizacją międzyrządową skupiającą 36 państw, której podstawowym celem jest promowanie polityki nastawionej naosiągnięcie możliwie najwyższego, trwałego wzrostu gospodarczego, zatrudnienia oraz standardu życia w państwach członkowskich, przy jednoczesnym utrzymaniu stabilizacji finansowej, przyczynianie się do „zdrowej ekspansji gospodarczej” w państwach członkowskich, jak również w państwach trzecich, co oznacza współdziałanie na rzecz równomiernego rozwoju gospodarczego, oraz promowanie rozwoju handlu światowego, opartego na wielostronnych niedyskryminacyjnych zasadach, zgodnie ze zobowiązaniami międzynarodowymi.
Standardowe kodeksy OECD, dotyczące urzędowych badań ciągników rolniczych i leśnych, umożliwiają krajom uczestniczącym przeprowadzanie badań ciągników zgodnie ze zharmonizowanymi procedurami oraz uzyskiwanie oficjalnych zatwierdzeń OECD, które ułatwiają handel międzynarodowy.
10 stycznia 2022
Rada Ministrów RP przyjęła w grudniu 2021 krajowy Projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej  na lata 2023-2027. W bieżącym roku Plan będzie uzgadniany z Komisją Europejską, co otworzy drogę do 25 mld euro dla polskiego rolnictwa na lata 2023-2027. Zasadniczym i obligatoryjnym załącznikiem umożliwiającym procedowanie Planu był dokument „Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej”.
 Koordynacja wykonania tego bardzo wymagającego opracowania została powierzona naszemu Instytutowi. W pracy brało udział łącznie 7 instytutów rolniczych. Trzeba podkreślić, że na 59 autorów Prognozy 33 osoby to pracownicy naszego Instytutu. Całością prac kierował dr Hubert Piórkowski.
05 stycznia 2022
Japoński Urząd Patentowy (JPO) opublikował wniosek o patent wynalazku półmaski antywirusowej z mchów, który zgłosił profesor Hazem M. Kalaji z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego – Państwowego Instytutu Badawczego wraz z wirusologiem Dr. Seiya Sato z Uniwersytetu Farmacji i Stosowanych Nauk Przyrodniczych w Niigata w Japonii.  
Wynalazek dotyczy półmasek antywirusowych wielokrotnego użytku (przede wszystkim przeciwko wirusom grypy) oraz mechanizmów (elementów) wentylacyjnych do budynków i pojazdów, które pochłaniają wirusy.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści