Aktualności - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
Aktualności
02 stycznia 2020
Z przykrością zawiadamiamy, że odszedł na zawsze wieloletni, zasłużony pracownik Instytutu Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa doc. dr inż. Adam Krupa. Msza Święta Żałobna zostanie odprawiona w sobotę 16 stycznia o godzinie 10.00 w kościele św. Floriana w Brwinowie, skąd nastąpi odprowadzenie prochów na cmentarz miejscowy do grobu rodzinnego.
Doc. dr inż. Adam Krupa pracował w Oddziale IBMER w Kłudzienku. Był twórcą, a później wieloletnim kierownikiem Centralnego Ośrodka Doskonalenia Kadr Mechanizacji Rolnictwa w Kłudzienku. Jako bardzo aktywny popularyzator techniki rolniczej prowadził w tym ośrodku wykłady na studiach podyplomowych – był wybitnym specjalistą z zakresu mechanizacji uprawy i zbioru zielonek. Jego wiedza na temat technik i technologii wykorzystywanych w produkcji roślinnej sprawiła, że był wieloletnim wykładowcą w telewizyjnym technikum rolniczym.
Doc. dr inż. Adam Krupa był laureatem nagrody Ministra Rolnictwa, otrzymał wiele odznaczeń państwowych i resortowych, był żołnierzem Armii Krajowej.
CZEŚĆ JEGO PAMIĘCI!
31 grudnia 2020
W 2020 r zakończył sie trwający 5 lat program pn.. „Przedsięwzięcia technologiczno-przyrodnicze na rzecz innowacyjnej, efektywnej i niskoemisyjnej gospodarki na obszarach wiejskich”. Efekty realizacji programu zamieszczone zostały na stronie internetowej: Program Wieloletni (itp.edu.pl)
13 grudnia 2020
W dniu 13 grudnia 2020 r. zmarła Profesor dr hab. Róża Kochanowska – wybitna specjalistka w zakresie łąkarstwa, wieloletni pracownik naszego Ośrodka Badawczego w Szczecinie. Oficjalny nekrolog opublikował Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny, gdzie Profesor pracowała po odejściu z Instytutu. Wspomnienie o Zmarłej napisał prof. Wiesław Dembek.
01 grudnia 2020
Profesor Hazem M. Kalaji wśród najczęściej cytowanych naukowców na świecie
Prof. dr hab. Hazem M. Kalaji jest pracownikiem naukowym Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego, a od 2017 roku również pracownikiem Instytutu oraz redaktorem naczelnym naszego czasopisma Journal of Water and Land Development.
Każdego roku firma analityczna Clarivate ™ (https://clarivate.com/) identyfikuje najbardziej wpływowych naukowców na świecie, którzy byli najczęściej cytowani w ciągu ostatniej dekady. Grupa ta jest uznawana za wywierającą wyjątkowy wpływ na badania, stanowiąc czołówkę autorów cytowanych w bazie Web of Science ™. Jedynie około 0,1% liczby naukowców na świecie zasługuje na to ekskluzywne wyróżnienie.
W tym roku na liście znalazło się ok. 6400 osób, w tym  tylko cztery z Polski, a wśród nich prof. Hazem M. Kalaji jako jedyny z zakresu rolnictwa i biologii. Obecność w gronie Highly Cited Researchers jest silnie premiowana w Rankingu Szanghajskim, gdziema wagę aż 20%.
Także w 2019 roku profesor Kalaji znalazł się na liście najczęściej cytowanych naukowców.Aktualnie wartość jego wskaźnika Hirscha wynosi 30.
Prof. Hazem M.  Kalaji  znalazł się również na liście TOP 2% najbardziej wpływowych uczonych na świecie pod kątem cytowalności ich publikacji przez innych autorów w rankingu Uniwersytetu Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier i przedsiębiorstwem SciTechStrategies. Na tej prestiżowej liście znaleźli się naukowcy, których prace były najczęściej cytowane przez innych autorów z ich dyscyplin i subdyscyplin. ​Ranking jest kompleksową oceną dorobku naukowego uczonych z całego świata według indeksu bibliometrycznego (tzw. C-score), uwzględniającego m.in. liczbę cytowań niezależnych, indeks Hirscha oraz miejsce i rolę autora wśród współautorów.
Pełną listę 159 683 naukowców można znaleźć pod linkiem: https://data.mendeley.com/datasets/btchxktzyw/2
20 września 2020
Wspomnienie o śp. dr. inż. Zenonie Śniadowskim 1927-2020
Dr inż. Zenon Śniadowski urodził się w Przasnyszu 22 grudnia 1927 r. Do wybuchu II wojny światowej zdążył ukończyć 5 klas szkoły podstawowej. Edukację kontynuował w czasie okupacji na tajnych zajęciach szkolnych. W wojennych latach 1941-1944 pracował jako uczeń, a następnie robotnik w Powiatowym Zakładzie Ogrodniczym. W latach 1944-1945 pracował jako robotnik przymusowy przy kopaniu rowów i umocnień hitlerowskich w powiecie przasnyskim.
W roku 1949 podjął studia na wydziale Melioracji Wodnych SGGW w Warszawie, które ukończył w roku 1954, uzyskując tytuł zawodowy magistra.
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych. W latach 1956-1950 został oddelegowany do pracy w Instytucie Gospodarki Wodnej w Moskwie, gdzie zdobył stopień doktora nauk technicznych. W roku 1972 objął stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, które sprawował do roku 1983. W roku 1992 osiągnął wiek emerytalny, lecz przez kolejnych 10 lat pracował nadal na rzecz IMUZ.
Dr inż. Zenon Śniadowski był uznanym specjalistą w zakresie melioracji wodnych, specjalizując się w problematyce drenowań. Jego dokonania zawodowe przyniosły Mu wiele odznaczeń państwowych i resortowych, a wśród nich Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Działał aktywnie w środowisku Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Nie należał do partii politycznych.
Śp. Zenon Śniadowski pozostanie w naszej pamięci jako znakomity specjalista, a równocześnie człowiek bardzo życzliwy, skromny i koleżeński. Cześć Jego Pamięci
17 września 2020
W tym dniu odbyło w Centrali Instytutu w Falentach seminarium nt. Metoda wyznaczenia dawek azotu, fosforu i potasu z nawozów mineralnych do zastosowania na użytki zielone z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu pt. Budowa efektywnego modelu interaktywnego systemu wspierania decyzji agrochemicznych w celu optymalizacji nawożenia i ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego (akronim: INTER-NAW) sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu w ramach Programu Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG (nr umowy: GOSPOSTRATEG1/389038/8/NCBR/2018 ).Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza jako Lider oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, jako Współwykonawcy. Celem projektu jest budowa interaktywnego systemu komputerowego wspierania decyzji agrochemicznych służących optymalizacji nawożenia i ochronie wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Seminarium odbyło się hybrydowej formie: stacjonarnej i on-line.
Podczas niego dr hab. Stefan Pietrzak zaprezentował opartą na współczesnej wiedzy metodę ustalania dawek NPK na użytki zielone. Stanowić ona będzie podstawę do stworzenia programu komputerowego do sporządzania planów nawożenia łąk i pastwisk.
20 sierpnia 2020
Wspomnienie o śp. prof. dr. hab. inż. Aleksandrze Szeptyckim 1938-2020
Profesor Aleksander Szeptycki był absolwentem Politechniki Warszawskiej. Pracę w Instytucie rozpoczął w 1962 r. w Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, przemianowanym wkrótce na Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, a od 2010 roku na Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Profesor Szeptycki przeszedł wszystkie stopnie drogi naukowej, rozpoczynając ją jako pracownik inżynieryjno-techniczny, a następnie asystent, adiunkt, docent i profesor. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w IBMER w 1979 r.
Był wybitnym specjalistą w zakresie mechanizacji produkcji oraz zbioru roślin okopowych ziemniaków i buraków. Jego prace badawcze były wysoko cenione przez producentów maszyn i urządzeń rolniczych, jak również użytkowników. W tym obszarze prowadził wiele prac naukowych, których wyniki były bardzo przydatne gospodarce narodowej. Wyróżniał się swoją wiedzą naukową i zdolnościami organizacyjnymi. Był wielokrotnie nagradzany za swe wybitne osiągnięcia naukowe. Był również uznanym promotorem w pracach na stopień naukowy w zakresie techniki rolniczej w obszarze nauk rolniczych, dyscyplinie inżynieria rolnicza.
W 1990 r., na drodze konkursu, został powołany na stanowisko dyrektora IBMER, które obejmował w dwóch następnych kadencjach - w 1995 i 2000 roku.
W roku 2002 Aleksander Szeptycki uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej. Przewód habilitacyjny został przeprowadzony przez Radę Naukową Akademii Rolniczej w Krakowie. W tym samym roku otrzymał również tytuł docenta w IBMER. Już w kwietniu 2005 r. otrzymał z rąk prezydenta RP tytuł profesora nauk rolniczych. We wrześniu 2005 r. osiągnął wiek emerytalny, pracując nadal w IBMER na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych IBMER i Kierownika Oddziału Warszawskiego IBMER. Od 2015 r. aż do śmierci pełnił funkcję Sekretarza Naukowego ITP.
Profesor Aleksander Szeptycki był również aktywnym sportowcem - wioślarzem, członkiem Warszawskiego Klubu Sportowego Gwardia. W 1962 r. został powołany przez Polski Związek Towarzystwa Wioślarskiego do kadry olimpijskiej na olimpiadę w Tokio.
Profesor Aleksander Szeptycki był Przewodniczącym Rady Prymasowskiej Fundacji Wspomagania Wsi.
Profesor pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niezwykle prawy, życzliwy i obdarzony wyjątkową kulturą osobistą, którą odczuwali wszyscy, którzy mieli okazję z Nim obcować. Cześć Jego Pamięci
15-16 sierpnia 2020
W dniu 15 i 16 sierpnia br. na terenie Instytutu w Falentach odbyły uroczyste obchody Święta Wojska Polskiego oraz setnej rocznicy Bitwy Warszawskiej. Wydarzeniu nadało kształt  Stowarzyszenie Projekt Raszyn przy wsparciu Urzędu Gminy Raszyn, Starostwa Powiatowego w Pruszkowie, ITP i sponsorów.
W imieniu gospodarzy gości powitał Z-ca Dyrektora ds. Naukowych – prof. Wiesław Dembek.
Impreza ukierunkowana była na edukację dzieci i młodzieży, w związku z czym zorganizowane zostały stoiska oraz gry i warsztaty, w których brały udział całe rodziny. Patriotyczną uroczystość uświetnił jak zawsze pokaz kompanii „Woysk Księstwa Warszawskiego”.
Drugiego dnia obchodów, po zapadnięciu zmroku, na ekranie zlokalizowanym w parku pałacowym został wyświetlony film ”Bitwa Warszawska 1920 r.” w reżyserii Jerzego Hoffmana.
BADANIA NAD FILTREM OCHRONNYM Z ROŚLIN
Trójka badaczy: prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, dr Seiya Sato - wirusolog z Japonii oraz specjalista w zakresie upraw wertykalnych, dr Jacek Mojski - absolwent studiów doktoranckich naszego Instytutu, badali efektywne i praktyczne możliwości filtrowania powietrza z wykorzystaniem wybranych gatunków roślin. Badacze ci od kilku lat pracują nad zastosowaniem roślin do oczyszczania powietrza w miastach - na przestrzeniach otwartych oraz w pomieszczeniach, takich jak biura, galerie handlowe, lotniska itd. Zagadnieniu temu poświęcona była rozprawa doktorska Jacka Mojskiego, którą obronił w ITP w 2018 r.
Wymieniony zespół na bazie swoich doświadczeń postawił ostatnio śmiałą tezę badawczą: czy istnieje możliwość opracowania filtra powietrza bazującego na wykorzystaniu wybranych gatunków roślin, który mógłby m.in. funkcjonować jako osobista maseczka ochronna do zatrzymania wirusów?
Wydaje się, że warunkiem funkcjonowania filtra będzie umożliwienie absorpcji światła przez rośliny, tak aby mogły przeprowadzać proces fotosyntezy. Takie badania mogłyby zakończyć się stworzeniem produktu, który mógłby służyć nie tylko do ochrony personalnej, ale także być elementem wbudowanym w systemy oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych takich jak: szpitale, kliniki, laboratoria, szkoły lub zakłady przemysłowe.
Badania i poszukiwanie partnerów są w toku.
13 marca 2020
Szanowni Państwo.
W związku z zagrożeniem epidemicznym, w dbałości o zdrowie pracowników i współpracowników Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego informuję, że z dniem 13.03.2020 r. wstrzymane zostały do odwołania służbowe wyjazdy zagraniczne oraz wizyty gości i klientów.
We wszystkich oddziałach obowiązuje zakaz odwiedzin, budynki zamknięte są od wewnątrz z numerem telefonu przy wejściu, odbiór poczty odbywa się na zewnątrz budynku lub poprzez skrzynkę pocztową.
Wszyscy pracownicy, wobec których było to możliwe ze względu na rodzaj obowiązków, zostali rozśrodkowani poprzez przekierowanie do trybu pracy zdalnej z zachowaniem łączności e-mailowej i telefonicznej.
Na miejscach pracy pozostają ci pracownicy, którzy są niezbędni dla zapewnienia bezpieczeństwa i funkcjonowania infrastruktury Instytutu.
Członkowie dyrekcji, pracując zdalnie, pozostają w gotowości do natychmiastowego stawienia się w miejscu pracy w razie potrzeby.
We właściwych miejscach zamontowano dozowniki płynu dezynfekującego oraz zlecono systematyczną dezynfekcję klamek w drzwiach.
Laboratorium mikrobiologiczne Instytutu pozostaje w gotowości do wsparcia służb państwowych w diagnozowaniu zakażenia wirusem SARS-CoV-2.
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy zachował płynność pracy, która przebiega bez istotnych zakłóceń.
12 października 2019
W sobotę odbyło się społeczne sprzątanie rezerwatu Stawy Raszyńskie w Falentach. Na tegoroczne spotkanie stawiło się ok. 100 osób – głównie okolicznych mieszkańców oraz pracowników Instytutu, którzy często przybyli całymi rodzinami. Obecni byli także harcerze. Zaplecze techniczne, gastronomiczne i logistyczne zapewnił akcji nasz Instytut. Trud naboru uczestników, informacji, oplakatowania akcji i zajęć z dziećmi podjęły społecznie Panie: Karolina Kwietniewska z Falent Dużych i Dorota Bedkoze Stowarzyszenia Projekt Raszyn. Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach zapewniła salę jadalną oraz wóz bojowy dla zabezpieczenia ogniska. Zezwolenia na przeprowadzenie akcji udzielił Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska.
Wszystkim osobom, zaangażowanym w sprzątanie tego pięknego i bliskiemu nam wszystkim obiektu, dyrekcja Instytutu składa serdeczne podziękowania.

Fotoreportaż:
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści