Aktualności - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
PRODUKT POLSKI
image/svg+xml
Przejdź do treści
Kalendarium
28.11.2023
Począwszy od dnia dzisiejszego trwają prace związane z utrzymaniem rowów dennych w stawach na terenie rezerwatu Stawy Raszyńskie.
Działanie jest zgodne z Zarządzeniem Nr 20 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.
28.06.2023
SZTUCZKI Z LORNETKĄ, CZYLI ZNIEKSZTAŁCENIA POZNAWCZE
Na stronie internetowej skofu (odczyt z dnia 09.06.2023) został umieszczony tekst pod tytułem Postępuje dewastacja Rezerwatu z podtytułem Postępuje dewastacja Rezerwatu na skutek zaniedbań Instytutu” utworzony przez „redakcję", bez podpisu.
Artykuł jest znakomitym przykładem zniekształcenia poznawczego, zwanego w psychoterapii poznawczo-behawioralnej sztuczką z lornetką. Jeśli coś w zwykłej perspektywie wydaje nam się normalne, możemy przyłożyć do oczu lornetkę i usilnie wyszukiwać skazy na ogólnym obrazie. Jeśli je znajdziemy, odwracamy lornetkę okularami do przodu i po przyłożeniu jej do obiektu widzimy najmniejszą skazę w wielokrotnym powiększeniu. Wtedy możemy uaktywnić następną technikę zniekształcenia poznawczego, jaką jest przeskoczenie do wniosków z dołączeniem triku ich katastrofizacji. Jesteśmy, jako autorzy publikacji naukowych, szczególnie na to uczuleni, bowiem uwaga recenzenta, że autor wysnuł wnioski nieuprawnione, z miejsca dyskwalifikuje pracę.
Odnosząc się do konkretów, czyli do artykułu:
Dramatyczne ujęcia samochodów ingerujących w teren rezerwatu są najwyraźniej z różnych lat, a co więcej znalazł się wśród nich samochód patrolowy Zakładu Doświadczalnego(!). Niektóre samochody stoją na Czarnej Drodze, na odcinku gdzie Urząd Gminy nie wydał pozwolenia na ustawienie szlabanu, inne są ustawione przy Drodze Hrabskiej, na co jakikolwiek szlaban nie ma żadnego wpływu.
Wspomniane wyżej nagłe przeskoczenie do wniosków, i to w tonie katastroficznym, nastąpiło już pospiesznie w tytule, który jasno sugeruje, że rezerwat jest dewastowany, jednak bez podania uzasadnienia tego stwierdzenia. Dochodzi tu do głosu, znana w teorii zniekształcenia poznawczego, technika wnioskowania dychotomicznego (czarno-białego) połączona z etykietowaniem: skof - dobry, Instytut - zły. Ani słowa o tym w artykule, jak również gdzie indziej, że Instytut rozwiązuje trudne problemy 100 ha stawów z hodowlą ryb, mając do czynienia z różnymi rodzajami presji i zagrożeń – kłusownictwem, ptakami rybożernymi, perforacją grobli przez bobry, wtórną sukcesją roślinności, sprzecznymi z przepisami zachowaniami turystów (przykładem może być chociażby niedawna wycieczka rowerowa SKOF po rezerwacie) itd., itp. To także ma swoje miejsce w teorii zniekształcania poznawczego jako „odrzucanie pozytywów”, czyli pomijanie działań konstruktywnych.
Jako placówka naukowa, zainteresowanych tematem odsyłamy do bogatej, fachowej literatury przedmiotu, jak chociażby pozycja: Beck, J. (2012). Terapia poznawczo-behawioralna. Podstawy i zagadnienia szczegółowe. Kraków: WUJ.  
13.04.2023
Z życia rezerwatu
10.04.2023
Ludzie to lubią, ludzie to kupią …
W numerze 58-59 lokalnego czasopisma Nasza Strefa ukazał się artykuł autorstwa Anny Gawryś, Bogumiły Stępińskiej-Gniadek i Wojciecha Rogowskiego ukazujący w tonie dramatycznym stan rezerwatu po przeprowadzeniu zabiegów pielęgnacyjnych na groblach.
Nie komentując obsesyjnie pejoratywnej (jak zwykle) retoryki wypowiedzi trzeba zauważyć, że na terenach chronionych jak Europa długa i szeroka prowadzona jest walka z wtórną sukcesją roślinności. Idą na to ogromne środki Wspólnej Polityki Rolnej w ramach interwencji rolnośrodowiskowo-klimatycznych oraz pieniądze pochodzące z grantów dla obszarów szczególnie cennych. Tak np. na obszarze Biebrzańskiego Parku Narodowego wycina się corocznie przy użyciu ciężkich maszyn tysiące hektarów zadrzewień i zakrzaczeń, aby chociaż częściowo uratować te tereny dla potrzeb rolnictwa, ponieważ to właśnie gospodarcze użytkowanie zapewnia zachowanie cennej flory i fauny. Setki ton powstającej w ten sposób nekromasy tworzą istotny problem recyklingowy. W rezerwacie Stawy Raszyńskie dokonano zaledwie części niezbędnych zabiegów w tym zakresie, koniecznych aby umożliwić oczyszczenie kanałów i cyrkulację wody we wrażliwym systemie hydrologicznym stawów.   
Odnosząc się przykładowo w tonie rzeczowym do dramatycznej informacji autorów artykułu o niegdysiejszym pozyskiwaniu karpia w Falentach w ilości 7-9 ton z hektara trzeba zauważyć, że taka wielkość oznaczałaby pięciokrotne przekroczenie norm intensywnego chowu, którego nigdy nie stosowano w tych stawach. Poziom odłowów wyraźnie malał w kolejnych latach od 2010  do 2016 roku, średnio z 500 kg do około 400 kg z ha. W chowie ekologicznym w 2010 roku uzyskano efekty na poziomie 400-490 kg z ha, a na stawie z chowem konwencjonalnym nawet mniej, bo zaledwie 369 kg z ha ze względu na straty w rybostanie.
Ponieważ podlegające drobiazgowym recenzjom publikacje są w Instytucie naszym chlebem powszednim, jesteśmy szczególnie uwrażliwieni na potrzebę pisania prawdy oraz konieczność znajomości chociażby podstaw  merytorycznych podejmowanych zagadnień.  
No cóż, autorzy jak widać pokładają ufność w mającym już dwa tysiące lat spostrzeżeniu, iż w polityce epistola non erubescit (papier się nie rumieni).
04.04.2023
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20 RDOŚ z 30 września 2021r. w okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca odbywać się będzie pływanie łodzią w celu płoszenia kormoranów.
28.03.2023
W dniu 27 marca 2023, w godzinach wieczornych, na terenie rezerwatu stwierdziliśmy dewastację szandorów i krat zabezpieczających mnichy stawowe, co spowodowało utratę wody w stawach. W pobliżu miejsca zdarzenia, nasz pracownik, wykonujący rutynowy patrol, stwierdził obecność lokalnego aktywisty – lidera SKOF, poruszającego się po rezerwacie poza szlakiem turystycznym.
 
Poruszanie się w granicach tego unikatowego obszaru może odbywać się wyłącznie po szlakach turystycznych, o czym informują tablice edukacyjne i co zresztą jest oczywiste dla każdego świadomego turysty. Wchodzenie w strefy poza szlakami i nieprzestrzeganie powyższych zasad zakłóca czynności życiowe ptaków. Wtargnięcie w miejsca, gdzie ptaki nie są przyzwyczajone do obecności człowieka, powoduje ich płoszenie i niepokojenie, co ma swoje niekorzystne konsekwencje chociażby w sukcesach lęgowych. Należy przy tym zaznaczyć, że poruszanie się poza szlakami turystycznymi i nieprzestrzeganie ogólnych zasad zachowywania się na obszarze chronionym stanowi wykroczenie w świetle ustawy o ochronie przyrody.
14.03.2023
Obecnie w rezerwacie wykonywane są prace związane z usunięciem pozostałości po przeprowadzonych działaniach ochronnych na groblach. Trwają też prace przygotowawcze do zarybienia stawów, tj. nawożenie i uprawa dna.
26.02.2023
W dniu 28 lutego zostaną zakończone prace związane z utrzymaniem grobli stawowych, polegające m.in na usuwaniu porastającej je roślinności.  
05.11.2022
SPRZĄTANIE REZERWATU STAWY RASZYŃSKIE
W dniu 5 listopada 2022 r. w Falentach odbyło się tradycyjne sprzątanie naszego rezerwatu, w którym Instytut pełni rolę patrona i zaplecza technicznego, a koordynacją uczestników zajęła się Pani Karolina Kwietniewska - mieszkanka Falent Dużych.
W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło ponad 150 osób, z czego dużą część stanowiła młodzież i dzieci wraz ze swoimi rodzicami.W sprzątaniu brali też czynny udział wolontariusze zaproszeni przez Stowarzyszenie Projekt Raszyn, reprezentowane przez Panią Prezes Dorotę Betko oraz pracownicy i przedstawiciele dyrekcji Instytutu.
Po akcji sprzątania odbyło się tradycyjne spotkanie integracyjne uczestników przy ognisku z kiełbaskami, fasolówką „profesorską” i ciastami przygotowanymi przez Panie z Instytutu. Wszystkie dzieci i młodzież obecne na ognisku otrzymały drobne upominki. Wydarzenie wsparła Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach udostępniając pomieszczenie, gdzie rozstawiono stoły oraz zabezpieczając teren ogniska. Znakomitemu klimatowi spotkania nie przeszkodziła nawet deszczowa pogoda.
Warto zauważyć, że śmieci w rezerwacie było zdecydowanie mniej niż zeszłych latach, na co wpływ mają niewątpliwie coroczne akcje sprzątania, indywidualne działania mieszkańców, a zapewne także związany z tym wzrost świadomości społecznej.
Dyrekcja Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego PIB składa serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom akcji sprzątania rezerwatu Stawy Raszyńskie.
Do zobaczenia w przyszłym roku!
04.04.2022
Zgodnie z Zarządzeniem Nr 20 RDOŚ z 30 września 2021r. w okresie od 4 kwietnia do 30 czerwca na stawie Raszyńskim, Falenckim, Puchalskim oraz Rozgrodzonym odbywać się będzie pływanie łodzią w celu płoszenia kormoranów.  
20.03.2022
Do końca marca prowadzone będą prace związane z uprzątaniem wyciętych w lutym na groblach stawowych drzew i krzewów. W okresie tym nie będą prowadzone żadne nowe wycinki w drzewostanie. Ponadto na polu ornym, położonych na działce 21/4 (pole przylegające do Stawu Puchalskiego) przeprowadzona będzie w marcu uprawa polowa przygotowująca pod wiosenny zasiew lucerny. Oba działania są zgodne z wytycznymi zarządzenia nr 20 RDOŚ w Warszawie z 30 września 2021 r.
21.02.2022
W terminie do końca lutego 2022 r. w rezerwacie "Stawy Raszyńskie", na działce 3/12 przy Stawie Raszyńskim wykonywane będą prace związane z odbudową przepustu wraz z odtworzeniem fragmentu grobli nad w/w przepustem. Ponadto zostanie wykonane odmulenie rowu znajdującego się przy Stawach Zimochowach. Powyższe działania wynikają z zadań ochronnych określonych w zarządzeniu nr 20 RDOŚ w Warszawie z 30 września 2021 r.
24.01.2022
W okresie od 27 stycznia do 1 marca  Instytut będzie prowadził prace dotyczące utrzymania grobli stawowych oraz rowów w obrębie Stawu Raszyńskiego, nr 13, 11, 8 oraz Stawu Zimochowu. Prace będą polegały na usuwaniu drzew i krzewów porastających groble a także usuwaniu roślinności blokującej przepływ wody w rowach. Powyższe działania wynikają z zadań ochronnych określonych w zarządzeniu nr 20 RDOŚ w Warszawie z 30 września 2021 r.
06.11.2021
W dniu 6 listopada 2021 r. w Falentach odbyło się tradycyjne sprzątanie naszego rezerwatu, w którym nasz Instytut pełni rolę patrona i zaplecza technicznego, a koordynacją uczestników zajmuje Pani Karolina Kwietniewska z Falent Dużych. W tegorocznym spotkaniu uczestniczyło prawie 200 osób, z czego dużą część stanowiła młodzież i dzieci przybyłe ze swoimi rodzicami.Wydano ponad 100 par rękawic i 300 worków na śmieci.  W sprzątaniu brali m.in. czynny udział Pan Andrzej Zaręba – Wójt Gminy Raszyn oraz przedstawiciele dyrekcji Instytutu. Po raz pierwszy sprzątano także śmieci zalegające w wodzie stawów, które wyciągali wyspecjalizowani wolontariusze pływający kajakami, zaproszeni przez Stowarzyszenie Projekt Raszyn, reprezentowane przez Panią Prezes Dorotę Betko. Flotyllą kajakową dowodził Pan Marek Ożóg. Wszystkie działania monitorował dron pilotowany przez pracowników Instytutu.
Po akcji sprzątania odbyło się tradycyjne spotkanie uczestników przy ognisku z  kiełbaskami i fasolówką własnoręcznie ugotowaną przez Panie z Instytutu. Wszystkie dzieci i młodzież obecne na ognisku otrzymały drobne upominki. Wydarzenie wsparła także Ochotnicza Straż Pożarna w Falentach udostępniając pomieszczenie, gdzie rozstawiono stoły.
Plonem sprzątania były dwie przyczepy traktorowe wypełnione workami na odpady. Istotnego wsparcia akcji udzieliło Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman S-ka z o.o., które bezpłatnie odebrało zebrane odpady.
Dyrekcja Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego - Państwowego Instytutu Badawczego składa serdeczne podziękowania wszystkim Uczestnikom akcji sprzątania rezerwatu Stawy Raszyńskie. Jak widać, dzięki wysiłkowi oraz dobrej i szczerej woli wszystkich stron owocna współpraca jest możliwa i jest drogą do osiągnięcia widocznych efektów. Do zobaczenia w przyszłym roku!
29.10.2021
Wobec nasilających się aktów dewastacji, kłusownictwa i zaśmiecania rezerwatu oraz innych nielegalnych aktywności na jego terenie, zgodnie z zarządzeniem (nr 20, załącznik nr 2) Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w sprawie sposobów ochrony czynnej ekosystemów rezerwatu, Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - PIB rozpoczął patrolowanie rezerwatu dronami.Spektrum możliwości, jakie dają nowoczesne drony jest bardzo szerokie. Zastąpią one funkcjonariuszy w kontrolach wobec osób zaśmiecających rezerwat i schodzących ze szlaku. Patrol rezerwatu to czasem nawet kilka godzin pracy człowieka, którą dron może wykonać w parę minut. Instytut zatrudnia operatorów dronów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia i będą mogli wykorzystywać bezzałogowce do monitorowania terenu, wykonywania zdjęć i przekazywania komunikatów dźwiękowych.
05.10.2021
W dniach 05-09 października prowadzimy pielęgnacyjne wykaszanie łąk wewnątrz rezerwatu. Prace  polegają na koszeniu oraz zgrabianiu i belowaniu trawy.
22.06.2021
Ruszyły prace remontowe wieży widokowej przy Stawie Falenckim.
07.06.2021
W ramach upowszechniania wiedzy o rezerwacie Stawy Raszyńskie, na terenie ITP-PIB odbyła się prelekcja dla uczniów szkoły podstawowej. Zajęcia poprowadzili prof. dr hab. inż. Jerzy Barszczewski oraz dr Hubert Piórkowski.
Po części teoretycznej grupa wybrała się na obserwację rezerwatu. Swoje spostrzeżenia dzieci uwidoczniły na pracach, które podarowały Instytutowi. Bardzo dziękujemy!
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści