Agnieszka Kowalczyk - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr inż. Agnieszka Kowalczyk
Zakład Technologiczny
Informacje

Dr inż. Agnieszka Kowalczyk
Adiunkt
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Krakowie
ul. Ułanów 21B
31-450 Kraków
tel. 692-341-557
e-mail: a.kowalczyk@itp.edu.pl
Wykształcenie

 • Absolwentka międzywydziałowych studiów doktoranckich na Politechnice Krakowskiej, Wydział Inżynierii Środowiska (w latach 2003-2008), tytuł pracy doktorskiej: „Modelowanie rozmyte strategii podejmowania decyzji grupowych w hydroinżynierii”
 • Absolwentka studiów magisterskich na Wydziale Inżynierii Środowiska, Politechnika Krakowska (2001-2003). Tytuł pracy: "Ocena erozji glebowej w zlewni rzeki Bystrzycy Dusznickiej do przekroju projektowanego zbiornika retencyjnego”
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

kształtowanie i ochrona środowiska, ochrona jakości wód i gleb,procesy erozyjne, ochrona przyrody, biologiczna i krajobrazowa różnorodność regionów górskich, wpływ użytkowania ziemi na jakość wody
Wybrane publikacje

 • Kowalczyk A., Kopacz M.2020. Analysis of the surface water quality in the Szreniawa River catchment area. Journal of water and land development. Polish Academy of Sciences. ITP Warszawa. No. 47 (X–XII). e-ISSN 2083-4535
 • Kowalczyk A., Smoroń S., Kopacz M., 2019. Influence of runoff of suspended solids on quality of surface water: Case study of the Szreniawa River. Journal of water and land development. Polish Academy of Sciences. ITP Warszawa. No. 41 (IV–VI): 83–90, PL ISSN 1429–7426, e-ISSN 2083-4535
 • Kowalczyk A., Twardy S., 2018. Erozja wodna gleb karpackich w warunkach dominacji darniowo-leśnej szaty roślinnej na przykładzie zlewni górnego Grajcarka. Łąkarstwo w Polsce (Grassland Science in Poland), 21, 83-96, Poznań, 2018. PL ISSN 1506-5162
 • Kopacz M., Kowalczyk A, Sylwester S., Ostrach Z., 2018. Sustainable management of water resources in terms of the water needs for agricultural purposes in small rural communes (based on the example of the Grybów commune, Poland). Journal of water and land development. Polish Academy of Sciences. ITP Warszawa–Falenty, No. 39      (X–XII): 67–76, PL ISSN 1429–7426, e-ISSN 2083-4535
 • Kopacz M., Kowalczyk A., Smoroń S., Rychtarczyk M., 2018. Influence of structural and functional changes on N-P-K load of agricultural origin and surface water quality in the upper Dunajec River basin in the years 1980-2010. Geology, Geophysics& Environment. Vol. 44(3): 295-308
 • Smoroń S., Pietrzak S., Kowalczyk A., Kurnicki R., 2018. Efektywność wprowadzonych dopłat do działań na trwałych użytkach zielonych w ramach PROW 2007-2013. Woda Środowisko Obszary Wiejskie, ITP Falenty: 2018 (I–III). T. 18. Z. 1 (61), ISSN 1642-8145
 • Kowalczyk A.,Kuźniar A., S. Smoroń, 2014. The threats of water erosion in the Proszowice Plateau. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 23, No. 3A, 2014, s. 58-61. ISSN 1230-1485
 • Smoroń S., Kowalczyk A., 2014.  Diversity of surface waters quality in Szreniawa River sub-catchments. Polish Journal of Environmental Studies, vol. 23, No. 3A, 2014, s. 116-119. ISSN 1230-1485
 • Smoroń S., Kowalczyk A., 2012. Nitrogen and phosphorus dynamics in the surface flowing waters of the loessial areas in Northern Malopolska, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21, No. 5A, s. 392-395
 • Kowalczyk A., Kuźniar A., 2012. The threats of water erosion in the GrajcarekRiver basin, Polish Journal of Environmental Studies, vol. 21, No. 5A, s. 217-221
 • Kowalczyk A., Kuźniar A., Smoroń S., 2011.Assessment of soil loss and preventive measures to combat erosion in mountain areas (using the Bystrzyca Dusznicka River basin as a case study), Polish Journal of Environmental Studies, vol. 20, nr 4A, s. 151-155
Wybrane patenty, wzory użytkowe

Brak danych.
Projekty, granty

 • Współwykonawca usługi wykonania badań w celu stwierdzenia stanu wyjściowego środowiska wodno-glebowego i stanu po rewitalizacji, w ramach projektu Interreg pt. "Wspólne działania na rzecz przywrócenia i utrzymania różnorodności biologicznej karpackich ekosystemów górskich" PL-SK.01.01.00-00-0096/17, UR, 2021
 • Ekspert w zadaniach Programu Wieloletniego na lata 2016-2020:
- PW 2 "Możliwości redukcji gazów cieplarnianych oraz gazów wpływających na jakość powietrza generowanych przez sektor rolny – technologiczne uwarunkowania i ekonomiczne oceny”
- PW 3 "Monitoring efektów przyrodniczych wybranych narzędzi Wspólnej Polityki Rolnej wdrażanych w latach 2014-2020, ze szczególnym uwzględnieniem Działania rolno-środowiskowo-klimatycznego”
- PW 5 "Informacyjne wspomaganie przygotowania, realizacji i odbioru robót w zakresie utrzymywania urządzeń melioracji wodnych”
- PW 6 "Wspieranie działań na rzecz ochrony wód przed presjami pochodzenia rolniczego”
 • Kierownik zadań statutowych:
- "Koncepcja kompleksowych działań na rzecz poprawy retencyjności i zmniejszenia procesów erozyjnych na wybranych obszarach województwa małopolskiego” (nr 13/85/2019-2021)
- "Możliwości przeciwdziałania erozji w obszarach karpackich na przykładzie zlewni górnego Dunajca po przekrój w Krościenku” (nr. 4/85/2016-2018)
 • Współwykonawca projektów oraz szkoleń:
- Visegrad Fund (nr 22020204) „Zawartość azotanów i azotynów w warzywach pochodzących z różnych rodzajów rolnictwa”, 2021, NCBiR
- Zadanie Górskie pt. „Kreowanie zrównoważonego rozwoju rolnictwa na obszarach górskich i podgórskich, uwzględniając monitoring uwarunkowań produkcji zwierzęcej na terenach górskich oraz opracowanie metod jej optymalizacji”, 2021, MRiRW
- SAVE 2 pt. “Gypsum as a water protection measure for agriculture”, 2020-2021, University of Helsinki
- Visegrad Fund (nr 21910319) „Water and natural environment of MałePieniny. Shared values. Joint education action”, 2019, NCBiR
-FINEGRASS (projekt polsko-norweski): "Wpływ zmian klimatycznych na wydajność użytków zielonych, ich warunki wodne i biomasę”, 2013-2017, NCBiR
 • Ewaluator: "Ocena rezultatów wdrażania Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w latach 2014-2018”, Zadanie II – środowisko klimat, 2019, MRiRW
 • Kierownik ekspertyzy: "Zrównoważone gospodarowanie na gruntach rolnych sprzyjające ochronie gleb, wód oraz powietrza i przyczyniające się do łagodzenia zmiany klimatu i przystosowania się do niej”. 2019, MRiRW
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści