Adam Brysiewicz - Instytut Technologiczno-Przyrodniczy - Państwowy Instytut Badawczy

image/svg+xml
image/svg+xml
Przejdź do treści
dr inż. Adam Brysiewicz
Zakład Przyrodniczy
Informacje

Dr inż. Adam Brysiewicz
Dyrektor Oddziału
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Państwowy Instytut Badawczy
Oddział w Szczecinie
ul. Czesława 9
71-504 Szczecin
tel. 692 377 439
e-mail: a.brysiewicz@itp.edu.pl
ORCID: https://orcid.org/0000-0002-3032-7843
Wykształcenie

 • Absolwent międzywydziałowych studiów doktoranckich Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie (w latach 2004-2009), tytuł pracy doktorskiej: "Wpływ pól magnetycznych na melanofory u ryb ze szczególnym uwzględnieniem wczesnej ontogenezy"
 • Absolwent studiów na kierunku "Rybactwo" na Akademii Rolniczej w Szczecinie (1999-2004), tytuł pracy magisterskiej: "Rozród żałobniczki czarnej (Gymnocorymbus ternetzi, Boulenger, 1895) w wodzie o różnej twardości"
Zainteresowania naukowe (słowa kluczowe)

chemizm ekosystemów wodnych, śródpolne oczka wodne, renaturyzacja małych cieków wodnych, hydrobiologia (szczególnie ichtio- i herpetofauna), ekologia i fizjologia organizmów wodnych, gatunki inwazyjne, zmiany klimatu.
Wybrane publikacje

 • Garbowski T., Brysiewicz A., Nosek J., Bar-Michalczyk D., Czerniejewski P. 2023. An Analysis of Hydromorphological Index for Rivers (HIR) Model Components, Based on a Hydromorphological Assessment of Watercourses in the Central European Plain. Environmental Management (2023). DOI:10.1007/s00267-022-01778-6.
 • Brysiewicz A., Czerniejewski P., Dąbrowski J., Formicki K., Więcaszek B. 2022. Fish Diversity and Abundance Patterns in Small Watercourses of the Central European Plain Ecoregion in Relation to Environmental Factors. Water; Vol. 14, No. 17: 2697. DOI:10.3390/w14172697.
 • Balbaa M.G., Osman H.T., Kandil E.E., Javed T., Lamlom S.F., Ali H.M., Kalaji H.M., Wróbel J., Telesiński A., Brysiewicz A., Ghareeb R.Y., Abdelsalam N.R., Abdelghany A.M. 2022. Determination of morpho-physiological and yield traits of maize inbred lines (Zea mays L.) under optimal and drought stress conditions. Frontiers in Plant Sciences, Sec. Plant Abiotic Stress; Vol. 13; DOI:10.3389/fpls.2022.959203.
 • Brysiewicz A., Czerniejewski P., Bonisławska M., Dąbrowski J. 2022. The Effect of Maintenance Works to Physical and Chemical Conditions of Small Rivers in Agricultural Areas. Ecological Chemistry and Engineering S, vol.29, no.1, pp.39-49. https://doi.org/10.2478/eces-2022-0005.
 • Brysiewicz A., Czerniejewski P., Dąbrowski J., Formicki K. 2022. Characterisation of Benthic Macroinvertebrate Communities in Small Watercourses of the European Central Plains Ecoregion and the Effect of Different Environmental Factors. Animals; 12(5):606. https://doi.org/10.3390/ani12050606
 • Kirczuk L., Dziewulska K., Czerniejewski P., Brysiewicz A., Rząd I. 2021. Reproductive Potential of Stone Moroko (Pseudorasbora parva, Temminck et Schlegel, 1846) (Teleostei: Cypriniformes: Gobionidae) Inhabiting Central Europe. Animals 11 (9), 2627, DOI: 10.3390/ani11092627.
 • Czerniejewski P., Dąbrowski J., Wawrzyniak W., Brysiewicz A., Surma O. 2021. Shell morphology, growth and longevity of Unio tumidus (Bivalvia: Unionidae) from an archaeological site and contemporary population inhabiting the Oder estuary. Hydrobiologia. 848, 3555–3569 DOI:10.1007/s10750-021-04610-0.
 • Brysiewicz A., Czerniejewski P., Bonisławska M. 2020. Effect of Diverse Abiotic Conditions on the Structure and Biodiversity of Ichthyofauna in Small, Natural Water Bodies Located on Agricultural Lands. Water, 12, 2674, DOI:10.3390/w12102674.
 • Brysiewicz A., Wolska M., Czerniejewski P., Wojciechowska A. 2020. Impact of selected abiotic components on the variability of macrobenthic community structure in small watercourses. Polish Journal of Environmental Studies 29 ( 1) 17–23, DOI: https://doi.org/10.15244/pjoes/ 94840.
 • Brysiewicz A., Bonisławska M., Czerniejewski P., Kierasiński B. 2019. Quality analysis of waters from selected small water-courses within the river basins of Odra River and Wisła River. Rocznik Ochrony Środowiska, 21 (2): 1202-1216.
 • Brysiewicz A., Formicki K. 2019. The effect of static magnetic field on melanophores in the sea trout (Salmo trutta m. trutta Linnaeus, 1758) embryos and larvae. Italian Journal of Animal Science, 18:1, 1431-1437, DOI: 10.1080/1828051X.2019.1680319.
 • Brysiewicz A., Czerniejewski P. 2019. The effect of maintenance works on ichthyofauna in the context of hydrochemical conditions of small watercourses of central and north-western Poland. Journal of Ecological Engineering 20 (8), 82–89. DOI: https://doi.org/10.12911/22998993/110814.
 • Brysiewicz A., Wesołowski P., Bonisławska M. 2019. Content of selected macro- and microelements in surface water of in-field ponds and in groundwater from adjacent agricultural areas. Journal of Elementology 24 (1): 207-219. DOI: 10.5601/jelem.2018.23.1.1651
 • Brysiewicz A., Sługocki Ł., Wesołowski P., Czerniawski R. 2017. Zooplankton community structure in small ponds in relation to fish community and environmental factors. Applied Ecology and Environmental Research 15 (4):929-941. DOI: http://dx.doi.org/10.15666/aeer/1504_929941.
 • Brysiewicz A., Formicki K., Tański A., Wesołowski P. 2017. Magnetic field effect on melanophores of the European whitefish Coregonus lavaretus (Linnaeus, 1758) and vendace Coregonus albula (Linnaeus, 1758) (Salmonidae) during early embryogenesis. Italian Journal of Zoology (The European Zoological Journal) Vol. 84, No. 1, 49-90. http://dx.doi.org/10.1080/11250003.2016.1272644.
 • Brysiewicz A. 2016. Próba wykorzystania populacji wybranych płazów do oceny jakości środowiska gruntowo-wodnego na terenach użytkowanych rolniczo. Ochrona Środowiska, Vol. 38, Nr 4, str. 13-20.
 • Brysiewicz A., Wesołowski P. 2015. Wpływ nawożenia fosforowego na skład chemiczny wód w śródpolnym oczku wodnym oraz w wodzie gruntowej z przyległych terenów rolniczych. Przemysł Chemiczny, Nr 94/10 2015, str. 1850-1853.
Wybrane patenty, wzory użytkowe

 • Patent na wynalazek nr P.429073 pt.: „Pułapka do połowu raków” autorstwa: Tański A., Formicki K. ,  Korzelecka-Orkisz A., Brysiewicz A.
 • Patent na wynalazek nr P.397416 pt. „Maty tarliskowe wspomagające naturalny rozród ryb litofilnych” autorstwa Brysiewicz A., Tański A., Formicki K.
 • Patent na wynalazek nr P.397277 pt. Świder torfowy" autorstwa: Wesołowski P., Misiewicz F., Brysiewicz A
 • Patent na wynalazek nr P.396384 pt. „Przyrząd do przechwytywania wód powierzchniowych spływających ze skłonów terenów użytkowanych rolniczo. na wynalazek nr. 221597” pt. autorstwa Burczyk P., Wesołowski P., Brysiewicz A.
Projekty, granty

 • Koordynator zadania 5 w Programie Wieloletnim 2016-2020. Zadanie pn. „Informacyjne wspomaganie przygotowania, realizacji i odbioru robót w zakresie utrzymywania urządzeń melioracji wodnych”
 • Ekspert wiodący w zadaniu 4 w Programie Wieloletnim 2016-2020. Zadanie pn. „Utworzenie i prowadzenie bazy obiektów małej retencji oraz prowadzenie Centralnej Bazy Danych Melioracyjnych”
 • Ekspert w międzynarodowym projekcie Horyzont 2020 WATERPROTECT - Innowacyjne Techniki Ochrony Jakości Wód Pitnych na Obszarach Wiejskich i Zurbanizowanych
 • Kierownik zadania badawczego ITP pt. „Wybrane uwarunkowania bytowe płazów i ichtiofauny w jeziorach o różnym stopniu zagospodarowania rolniczego zlewni” - zadanie badawcze realizowane w latach 2020-2022
 • Kierownik zadania badawczego ITP pt. „Ocena bioróżnorodności małych, polodowcowych zbiorników wodnych, ich klasyfikacja oraz metody rekultywacyjne zapobiegające postępującej biodegradacji na przykładzie wybranych mezoregionów Pobrzeża Szczecińskiego” - zadanie badawcze realizowane w latach 2016-2019
 • Kierownik zadania badawczego ITP pt. „Przyrodnicza rola i przeobrażenie bezodpływowych oczek wodnych w krajobrazie rolniczym, na przykładzie Gminy Stare Czarnowo” - zadanie badawcze realizowane w latach 2013-2015
 • Kierownik zadania badawczego ITP pt. „Ekologiczna rola oczek wodnych w krajobrazie rolniczym Pomorza Zachodniego” - zadanie badawcze realizowane w latach 2010-2013
 • Kierownik zadania badawczego ITP pt. „Wpływ aeracji pulweryzacyjnej na jakość wody dwóch jezior Pomorza Zachodniego” - zadanie badawcze realizowane w latach 2008-2010
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
Wróć do spisu treści