ITP Poznan

Przejdź do treści
OGŁOSZENIE
Falenty, dnia 08.10.2020 r.


Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach ogłasza przetarg przetarg pisemny
nieograniczony na sprzedaż gruntów będących w zarządzie ITP.

1.    Przedmiot przetargu i jego przeznaczenie.
 
Przetarg dotyczy sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek niezabudowanych oznaczonych jako działki ewidencyjne: 3/11 ark. 07 oraz 6/53 ark. 06, położonych w obrębie Strzeszyn, powiat Miasto Poznań, województwo  wielkopolskie.
 
         

       
2.    Tryb przetargu.
Postępowanie prowadzone jest w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 r. w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu. (Dz.U. 1993 nr 97 poz. 443 wraz z późn. zm.).
Przetarg przeprowadzony zostanie w formie pisemnej z podziałem na części zgodnie z wykazem. Kupujący może złożyć ofertę na dowolną ilość części ze wskazaniem oddzielnej ceny na każdą z części. Ocena ofert będzie odbywać się dla każdej części oddzielnie.

3.    Miejsce, termin i zasady prowadzenia przetargu:
Sprzedawane działki można obejrzeć w terminie do dnia 27.10.2020 r po w godzinach:10:00 – 14:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu.
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach przy Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, w sekretariacie dyrektora Instytutu, do dnia 03.11.2020 r. do godziny 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach przy Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, w dniu 03.11.2020 r. o godzinie 12:05.
Wywoławcza wysokość ceny (wraz z należnym podatkiem VAT) dla poszczególnych części zamówienia wynosi:
          Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej cenę wywoławczą.
Jeżeli kilku oferentów zaoferuje tę samą cenę sprzedawca zastrzega sobie możliwość wybrania nabywcy lub kontynuowania przetargu w formie licytacji między tymi oferentami wyznaczając jednocześnie termin licytacji.
Komisja przetargowa sporządzi protokół z przebiegu przetargu, który zawiera: oznaczenie miejsca i czas przetargu, wysokość stawki wywoławczej, najwyższą zaoferowaną cenę, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wygrywającej przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokołu, podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i wygrywającego.
 
4.    Postanowienia dotyczące wadium:
Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu przetargowym jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej sprzedawanego środka trwałego.
Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 02.11.2020 r. na numer konta
 
62 2490 0005 0000 4600 9555 6435

Decyduje data wpłynięcia wadium do ITP. Zwrot wadium oferentom którzy nie wygrali licytacji nastąpi w ciągu 7 dni od dnia licytacji na rachunek bankowy z którego zostały wpłacone.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli żaden z uczestników nie zaoferuje ceny nabycia równej cenie co najmniej wywoławczej.
Wadium złożone przez oferentów, których oferty nie zostaną przyjęte zostanie zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta, zostanie zarachowana n poczet ceny; jeżeli wadium złożone przez nabywcę było w innej formie niż gotówce ulega zwrotowi po zapłacie ceny nabycia.
Wadium przepada na rzecz sprzedawcy jeżeli oferent, którego oferta zostanie przyjęta, uchyli się od zawarcia umowy.

5.    Inne postanowienia:
Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić w całości lub w części od jego prowadzenia bez podania przyczyn. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora ITP. Wzór umowy dołączono do niniejszego ogłoszenia.

6.    Podpisanie umowy.
Sprzedawca informuje, iż zawarcie umowy sprzedaży uzależnione jest od zgody na jej zawarcie przez stosowny organ w myśl Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zmianami).
W przypadku braku zgody na zawarcie umowy oferentowi przysługiwać będzie wyłącznie zwrot wadium w kwocie nominalnej bez odsetek, oferentowi nie będzie przysługiwać jakiekolwiek inne roszczenie wobec ITP z tytułu nie zawarcia umowy. Sprzedawca ustali z notariuszem termin sprzedaży nieruchomości i zawiadomi o tym terminie osobę, która wygrała przetarg.

7.    Protokół z postępowania
Wyniki przetargu zostaną zamieszczone na okres 7 dni kalendarzowych na stronie internetowej www.itp.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń ITP.

8.    Przekazanie przedmiotu sprzedaży.
Przekazanie gruntu wyłonionemu w drodze przetargu nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

9.    Osoby do kontaktu.
Leszek Białas tel.: 692 397 804; e-mail: l.bialas@itp.edu.pl
Jacek Kazimierczak tel.: 692 555 982; e-mail: j.kazimierczak@itp.edu.pl

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
fax 22 735 75 06
O INSTYTUCIE

Instytut ma osobowość prawną i został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym − Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer - 0000346302. Siedzibą Instytutu są Falenty, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w zakresie wymienionym w Statucie.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Wróć do spisu treści