ITP Falenty ogloszenie hale

Przejdź do treści
OGŁOSZENIE
Falenty, dnia 30.12.2020 r.


Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na dzierżawę gruntów wraz z pomieszczeniami gospodarczymi będących w zarządzie instytutu.
1.     Przeznaczenie i opis przedmiotu przetargu.
Prowadzenie wyłącznie działalności zgodnej z studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia innego wykorzystania przedmiotu dzierżawy niż wymienione powyżej. Przedmiot dzierżawy są nieruchomości zaznaczone na mapie stanowiącej załącznik do ogłoszenia: nieruchomość zabudowana stanowiąca część działki ewidencyjnej o numerze 8/3 obręb Falenty, gmina Raszyn, powiat Pruszków, województwo Mazowieckie, o łącznej powierzchni około 1,7 ha wraz z 3 budynkami gospodarczymi na niej posadowionymi tj.: obora 1 o powierzchni użytkowej 430 m2 (obiekt nr 19), obora 2 o powierzchni użytkowej 430 m2 (obiekt nr 20), wiata na byki o powierzchni użytkowej 590 m2 (obiekt nr 17).
 
2.      Okres dzierżawy Przedmiotu przetargu.
Dzierżawa na okres 10 lat od dnia podpisania umowy.

3.     Tryb przetargu.
Przetarg przeprowadzony zostanie w formie pisemnej kwoty czynszu dzierżawnego za cały przedmiot dzierżawy i za cały okres trwania umowy. Czynsz z tytułu dzierżawy waloryzowany będzie corocznie, jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłaszanego przez Prezesa GUS, zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy zamieszczonej na stronie internetowej ITP (www.itp.edu.pl).

4.     Opis sposobu przygotowania oferty:
a)  Ofertę trzeba sporządzić na piśmie, w języku polskim, pismem maszynowym lub ręcznie w sposób czytelny, z wykorzystaniem trwałych nośników pisma.
b)  Zapisane strony oferty powinny być ponumerowane.
c)  Wszelkie poprawki powinny być dokonane poprzez przekreślenie błędnego zapisu
i wstawienie obok poprawnego oraz parafowane przez osobę podpisującą ofertę. Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z imienną pieczątką osoby). Dokumenty powinny zostać połączone w sposób uniemożliwiający ich przypadkową dekompletację /bez udziału osób trzecich/ oraz uniemożliwiający zmianę jej zawartości bez widocznych śladów jej naruszenia tzn. zszyte, spięte lub przesznurowane, a końce sznurka trwale zabezpieczone.
d)  W przypadku, gdy Wykonawca umieszcza w ofercie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, musi umieścić informację o ich zastrzeżeniu. Zamawiający dopuszcza spięcie i umieszczenie dokumentów zastrzeżonych, w oddzielnej wewnętrznej kopercie z oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”. Przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji /Dz. U. z 2003r. Nr 153, poz. 1503 z późn. zm./, rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co, do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności, tzn. zastrzegł składając ofertę, iż nie mogą być one udostępnione innym uczestnikom postępowania.
e)   Ofertę należy umieścić w zamkniętej, nieprzejrzystej kopercie, zawierającej nazwę Oferenta i oznaczonej:
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn
„Dzierżawa gruntów wraz z obiektami gospodarczymi ITP położonych w Falentach”
Nie otwierać – dostarczyć do rąk Przewodniczącego Komisji Przetargowej
f)   Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

5.     Miejsce, termin składania i otwarcia ofert:
Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, tj. w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach przy Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, w sekretariacie dyrektora Instytutu, do dnia 27.01.2021 r. do godziny 12.00.
Otwarcie ofert nastąpi w Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach przy
Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, w dniu 27.01.2021 r. o godzinie 12.05.
6.     Opis sposobu obliczenia ceny:
 a)   Oferta musi zawierać cenę brutto dla zamówienia, w rozumieniu art. 3 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r. o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, ze zm.), tj. wartość wyrażoną w jednostkach pieniężnych, którą zamawiający będzie obowiązany zapłacić wykonawcy za dostawę; w cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaży dostawa podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym, a także wszystkie koszty, opłaty oraz ewentualne upusty i rabaty.
 b)    Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty i składniki związane
z wykonaniem zamówienia oraz warunkami stawianymi przez zamawiającego. Cenę oferty należy podać w następujący sposób:
 -  cenę bez podatku VAT (netto),
 -  należny podatek VAT,
 -  cenę łącznie z należnym podatkiem VAT (brutto).
 c)     Cena może być tylko jedna za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowości cen.
 d)    Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich, cyfrowo i słownie. Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania).
 e)    Wszystkie ceny przedstawione w ofercie przetargowej muszą być podane i wyliczone
w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (zasada zaokrąglania: końcówki poniżej 0,5 grosza pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza).
  
7.     Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie:
 a)      Jedyne kryteria wyboru oferty spośród ważnych ofert to: cena znaczenie– 100%
 b)      Do porównania ofert zostanie wzięta wartości ogółem brutto.
 c)      Wykonawca może podać tylko jedną cenę.
 d)      Oferty z cenami wariantowymi zostaną odrzucone.
  
8.     Postanowienia dotyczące wadium i rejestracji uczestnika przetargu:
 Zamawiający przewiduje wadium w wysokości 2 000,00 zł. Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 26.01.2021 r. na numer konta
62 2490 0005 0000 4600 9555 6435
 Decyduje data i godzina wpłynięcia wadium do ITP. Zwrot wadium oferentom którzy nie wygrali przetargu nastąpi w ciągu 7 dni od dnia otwarcia ofert na rachunek bankowy z którego zostały wpłacone. Wadium zostanie zaliczone na poczet pierwszej raty czynszu dzierżawnego, o ile wygrywający oferent zawrze umowę dzierżawy.
W przypadku, gdy wygrywający oferent nie podpisze protokołu z przeprowadzonego przetargu, lub nie przystąpi do zawarcia umowy (mimo zgody na jej zawarcie przez stosowny organ w myśl Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zmianami) w miejscu i czasie wskazanym przez wydzierżawiającego - wadium przepadnie na rzecz ITP.
  
9.     Inne postanowienia:
 Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić w całości lub w części od jego prowadzenia bez podania przyczyn. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnicy przetargu, którzy wygrali przetarg. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora ITP. Wzór umowy dzierżawy dołączono do niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 2.
  
10.     Podpisanie dzierżawy.
Wydzierżawiający informuje Dzierżawcę, iż zawarcie niniejszej umowy dzierżawy uzależnione jest od zgody na jej zawarcie przez stosowny organ w myśl Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r.(Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zmianami).
W przypadku braku zgody na zawarcie umowy oferentowi przysługiwać będzie wyłącznie zwrot wadium w kwocie nominalnej bez odsetek, oferentowi nie będzie przysługiwać jakiekolwiek inne roszczenie wobec ITP z tytułu nie zawarcia umowy. Jeżeli wydzierżawiający nie uzyska zgody na jej zawarcie przez stosowny organ w myśl Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r.(Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zmianami) oferent, który wygrał przetarg uprawniony będzie do odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku wydzierżawiający zwróci oferentowi wadium w kwocie nominalnej bez odsetek w terminie 7 dni od uzyskania pisemnego odstąpienia oferenta. Oferentowi nie będzie przysługiwać jakiekolwiek inne roszczenie wobec ITP z tytułu nie zawarcia umowy.
 
11.     Protokół z postępowania
Wyniki przetargu zostaną zamieszczone na okres 7 dni kalendarzowych na stronie internetowej www.itp.edu.pl  oraz na tablicy ogłoszeń ITP.
 
12.     Przekazanie przedmiotu dzierżawy.
Przekazanie gruntu dzierżawcy wyłonionemu w drodze przetargu nastąpi protokolarnie w terminie 7 dni po podpisaniu umowy.

13.     Osoba do kontaktu.
Jacek Kazimierczak – e-mail: j.kazimierczak@itp.edu.pl

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
fax 22 735 75 06
O INSTYTUCIE

Instytut ma osobowość prawną i został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym − Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer - 0000346302. Siedzibą Instytutu są Falenty, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w zakresie wymienionym w Statucie.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Wróć do spisu treści