ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
googleInstytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach ogłasza przetarg pisemny
na dzierżawę gruntów wraz z pomieszczeniami gospodarczymi będących w zarządzie ITP.Instytut Technologiczno- Przyrodniczy w Falentach ogłasza przetarg pisemny
nieograniczony na sprzedaż gruntów będących w zarządzie ITP.

BADANIA NAD FILTREM OCHRONNYM Z ROŚLIN

Trójka badaczy: prof. dr hab. Mohamed Hazem Kalaji z Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego, dr Seiya Sato - wirusolog z Japonii oraz specjalista w zakresie upraw wertykalnych, dr Jacek Mojski - absolwent studiów doktoranckich naszego Instytutu, badali efektywne i praktyczne możliwości filtrowania powietrza z wykorzystaniem wybranych gatunków roślin. Badacze ci od kilku lat pracują nad zastosowaniem roślin do oczyszczania powietrza w miastach - na przestrzeniach otwartych oraz w pomieszczeniach, takich jak biura, galerie handlowe, lotniska itd. Zagadnieniu temu poświęcona była rozprawa doktorska Jacka Mojskiego, którą obronił w ITP w 2018 r.

Wymieniony zespół na bazie swoich doświadczeń postawił ostatnio śmiałą tezę badawczą: czy istnieje możliwość opracowania filtra powietrza bazującego na wykorzystaniu wybranych gatunków roślin, który mógłby m.in. funkcjonować jako osobista maseczka ochronna do zatrzymania wirusów?
Wydaje się, że warunkiem funkcjonowania filtra będzie umożliwienie absorpcji światła przez rośliny, tak aby mogły przeprowadzać proces fotosyntezy. Takie badania mogłyby zakończyć się stworzeniem produktu, który mógłby służyć nie tylko do ochrony personalnej, ale także być elementem wbudowanym w systemy oczyszczania powietrza w pomieszczeniach zamkniętych takich jak: szpitale, kliniki, laboratoria, szkoły lub zakłady przemysłowe.

Badania i poszukiwanie partnerów są w toku.

WSPIERAMY POLSKIE PRODUKTY

NIERUCHOMOŚCI

OSTATNIE WYDARZENIA

16 września 2020
W tym dniu w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Falentach odbyła się XXVI Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nt. Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu. Konferencja była transmitowana on-line przez firmę Network Expert.

20 września 2020
Wspomnienie o śp. dr. inż.
Zenonie Śniadowskim

1927-2020
Dr inż. Zenon Śniadowski urodził się w Przasnyszu 22 grudnia 1927 r. Do wybuchu II wojny światowej zdążył ukończyć 5 klas szkoły podstawowej. Edukację kontynuował w czasie okupacji na tajnych zajęciach szkolnych. W wojennych latach 1941-1944 pracował jako uczeń, a następnie robotnik w Powiatowym Zakładzie Ogrodniczym. W latach 1944-1945 pracował jako robotnik przymusowy przy kopaniu rowów i umocnień hitlerowskich w powiecie przasnyskim.
W roku 1949 podjął studia na wydziale Melioracji Wodnych SGGW w Warszawie, które ukończył w roku 1954, uzyskując tytuł zawodowy magistra.
Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę w Instytucie Melioracji i Użytków Zielonych. W latach 1956-1950 został oddelegowany do pracy w Instytucie Gospodarki Wodnej w Moskwie, gdzie zdobył stopień doktora nauk technicznych. W roku 1972 objął stanowisko Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych, które sprawował do roku 1983. W roku 1992 osiągnął wiek emerytalny, lecz przez kolejnych 10 lat pracował nadal na rzecz IMUZ.
Dr inż. Zenon Śniadowski był uznanym specjalistą w zakresie melioracji wodnych, specjalizując się w problematyce drenowań. Jego dokonania zawodowe przyniosły Mu wiele odznaczeń państwowych i resortowych, a wśród nich Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.
Działał aktywnie w środowisku Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Wodnych i Melioracyjnych. Nie należał do partii politycznych.
Śp. Zenon Śniadowski pozostanie w naszej pamięci jako znakomity specjalista, a równocześnie człowiek bardzo życzliwy, skromny i koleżeński. Cześć Jego Pamięci

17 września 2020
W tym dniu odbyło w Centrali Instytutu w Falentach seminarium nt. Metoda wyznaczenia dawek azotu, fosforu i potasu z nawozów mineralnych do zastosowania na użytki zielone z uwzględnieniem wymogów ochrony środowiska. Seminarium zostało zorganizowane w ramach projektu pt. Budowa efektywnego modelu interaktywnego systemu wspierania decyzji agrochemicznych w celu optymalizacji nawożenia i ochrony wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego (akronim: INTER-NAW) sfinansowanego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach programu w ramach Programu Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków GOSPOSTRATEG (nr umowy: GOSPOSTRATEG1/389038/8/NCBR/2018 ). Projekt jest realizowany przez konsorcjum naukowe, w skład którego wchodzą Krajowa Stacja Chemiczno-Rolnicza jako Lider oraz Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowy Instytut Badawczy i Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, jako Współwykonawcy. Celem projektu jest budowa interaktywnego systemu komputerowego wspierania decyzji agrochemicznych służących optymalizacji nawożenia i ochronie wód przed zanieczyszczeniami pochodzenia rolniczego. Seminarium odbyło się hybrydowej formie: stacjonarnej i on-line.
Podczas niego dr hab. Stefan Pietrzak zaprezentował opartą na współczesnej wiedzy metodę ustalania dawek NPK na użytki zielone. Stanowić ona będzie podstawę do stworzenia programu komputerowego do sporządzania planów nawożenia łąk i pastwisk.

20 sierpnia 2020
Wspomnienie o śp. prof. dr. hab. inż. Aleksandrze Szeptyckim 1938-2020
Profesor Aleksander Szeptycki był absolwentem Politechniki Warszawskiej. Pracę w Instytucie rozpoczął w 1962 r. w Instytucie Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, przemianowanym wkrótce na Instytut Budownictwa, Mechanizacji i Elektryfikacji Rolnictwa, a od 2010 roku na Instytut Technologiczno-Przyrodniczy. Profesor Szeptycki przeszedł wszystkie stopnie drogi naukowej, rozpoczynając ją jako pracownik inżynieryjno-techniczny, a następnie asystent, adiunkt, docent i profesor. Stopień naukowy doktora nauk technicznych uzyskał w IBMER w 1979 r.
Był wybitnym specjalistą w zakresie mechanizacji produkcji oraz zbioru roślin okopowych ziemniaków i buraków. Jego prace badawcze były wysoko cenione przez producentów maszyn i urządzeń rolniczych, jak również użytkowników. W tym obszarze prowadził wiele prac naukowych, których wyniki były bardzo przydatne gospodarce narodowej. Wyróżniał się swoją wiedzą naukową i zdolnościami organizacyjnymi. Był wielokrotnie nagradzany za swe wybitne osiągnięcia naukowe. Był również uznanym promotorem w pracach na stopień naukowy w zakresie techniki rolniczej w obszarze nauk rolniczych, dyscyplinie inżynieria rolnicza.
W 1990 r., na drodze konkursu, został powołany na stanowisko dyrektora IBMER, które obejmował w dwóch następnych kadencjach - w 1995 i 2000 roku.
W roku 2002 Aleksander Szeptycki uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk rolniczych w zakresie inżynierii rolniczej. Przewód habilitacyjny został przeprowadzony przez Radę Naukową Akademii Rolniczej w Krakowie. W tym samym roku otrzymał również tytuł docenta w IBMER. Już w kwietniu 2005 r. otrzymał z rąk prezydenta RP tytuł profesora nauk rolniczych. We wrześniu 2005 r. osiągnął wiek emerytalny, pracując nadal w IBMER na stanowisku Zastępcy Dyrektora ds. Naukowych IBMER i Kierownika Oddziału Warszawskiego IBMER. Od 2015 r. aż do śmierci pełnił funkcję Sekretarza Naukowego ITP.
Profesor Aleksander Szeptycki był również aktywnym sportowcem - wioślarzem, członkiem Warszawskiego Klubu Sportowego Gwardia. W 1962 r. został powołany przez Polski Związek Towarzystwa Wioślarskiego do kadry olimpijskiej na olimpiadę w Tokio.
Profesor Aleksander Szeptycki był Przewodniczącym Rady Prymasowskiej Fundacji Wspomagania Wsi.
Profesor pozostanie w naszej pamięci jako człowiek niezwykle prawy, życzliwy i obdarzony wyjątkową kulturą osobistą, którą odczuwali wszyscy, którzy mieli okazję z Nim obcować. Cześć Jego Pamięci

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.