Opackiego

Przejdź do treści
OGŁOSZENIE
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
 
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn woj. mazowieckie
 
ogłasza przetarg nieograniczony na wynajem lokalu mieszkalnego na okres 3 lat o powierzchni użytkowej 48 m2 znajdującego się w budynku wielorodzinnym w Falentach gmina Raszyn przy ul. Opackiego 36 m. 71.
 
 
1.  Opis Przedmiotu przetargu
Wynajem lokalu mieszkalnego na okres 3 lat o powierzchni użytkowej 48 m2 znajdującego się w budynku wielorodzinnym w Falentach gmina Raszyn przy ul. Opackiego 36 m. 71 składającego się z przedpokoju, 3 pokoi z balkonem, aneksu kuchennego, łazienki oraz piwnicy. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking. Przedmiotowy lokal będzie możliwy do obejrzenia w dniu 15 maja 2019 roku w godzinach 12:00-14:00 oraz w dniu 20 maja 2019 roku w godzinach 12:00-14:00 po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu oględzin Tel.: 22 243 53 64.

2.  Tryb przetargu
Przetarg przeprowadzony zostanie w formie licytacji ustnej kwoty czynszu za jeden miesiąc. Czynsz z tytułu wynajmu waloryzowany będzie corocznie, jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłaszanego przez Prezesa GUS. Umowa najmu instytucjonalnego zostanie zawarta w ciągu 21 dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia przetargu pod warunkiem dostarczenia przez najemcę oświadczenia notarialnego w trybie art. 19f ust. 3 Ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego.

3.  Warunki przystąpienia do przetargu
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium na zasadach przewidzianych w pkt. 8 niniejszego ogłoszenia, oraz brak jakichkolwiek zaległości w rozliczeniach z wszelkich tytułów w stosunku do Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach.

4.  Miejsce, termin i zasady prowadzenia przetargu – licytacji ustnej
Licytacja odbędzie się w siedzibie zamawiającego: Sala Kryształowa w Pawilonie Naukowym ITP w Falentach, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn w dniu 23.05.2019 r. o godz. 12:30 i będzie miała charakter ustny nieograniczony (licytacja publiczna). Licytacja zostanie przeprowadzona przez Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, wyznaczonych przez instytut. Wywołujący licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu, wywoławczą wysokość czynszu z tytułu najmu nieruchomości za okres jednego miesiąca. Wywoławcza wysokość czynszu z tytułu najmu została określona w kwocie 1 950 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset pięćdziesiąt złotych) za jeden miesiąc. Wynajmujący informuje iż oprócz kwoty czynszu najmu najemca zobowiązany będzie do uiszczania podatków oraz do co miesięcznych opłat za CO, dostawę wody i ścieki zgodnie ze wskazaniem wodomierza, wywóz nieczystości zależny od liczby zamieszkiwanych osób w lokalu oraz gaz i energie elektryczną wg obciążenia przez operatora.
Wysokość postąpienia, została ustalona w kwocie 50 zł (słownie: pięćdziesiąt złotych), lub wielokrotność tej stawki. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości czynszu z tytułu najmu. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej cenę minimalną czynszu. Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą stawkę czynszu najmu i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera: oznaczenie miejsca i czas przetargu, wysokość stawki wywoławczej czynszu najmu, najwyższą stawkę czynszu najmu zaoferowaną za przedmiotową nieruchomość, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wygrywającej przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokołu, podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i wygrywającego.

5.  Postanowienia dotyczące wadium:
Zamawiający przewiduje wadium w wysokości 3 000,00 zł. Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 22.05.2019 r. na rachunek bankowy Instytutu prowadzony w ALIOR BANK: 55 2490 0005 0000 4600 8141 0275. Decyduje data i godzina wpłynięcia wadium do ITP. Zwrot wadium oferentom którzy nie wygrali licytacji nastąpi w ciągu 7 dni od dnia licytacji na rachunek bankowy z którego zostały wpłacone. Wadium wygrywającego zostanie zaliczone na poczet czynszu najmu, o ile wygrywający oferent zawrze umowę najmu. W przypadku, gdy wygrywający oferent nie przystąpi do zawarcia umowy w miejscu i czasie wskazanym przez wynajmującego - wadium przepadnie na rzecz ITP.

6.  Inne postanowienia
Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić w całości od jego prowadzenia bez podania przyczyn.

7.   Przekazanie przedmiotu najmu
Przekazanie przedmiotu najmu wyłonionemu w drodze przetargu nastąpi protokolarnie w terminie do 7 dni po podpisaniu umowy.


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
fax 22 735 75 06
O INSTYTUCIE

Instytut ma osobowość prawną i został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym − Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer - 0000346302. Siedzibą Instytutu są Falenty, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w zakresie wymienionym w Statucie.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Wróć do spisu treści