Poznan

Przejdź do treści
OGŁOSZENIE
Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn woj. mazowieckie
 
ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu o łącznej powierzchni 4167 m2, działka nr 6/115 arkusz mapy 06, obręb Strzeszyn Miasto Poznań. Działka nr 6/115 wchodzi w skład nieruchomości, dla której prowadzona jest księga wieczysta nr PO1P/00047678/8 w Sądzie Rejonowym Poznań Stare Miasto w Poznaniu.
 
Cena wywoławcza wynosi: 838 000 zł

Ofertę należy składać w zamkniętej kopercie z napisem: „Sprzedaż prawa wieczystego użytkowania nieruchomości gruntowej położonej w Poznaniu działka nr 6/115” od poniedziałku do piątku w terminie do dnia 14 sierpnia 2019 r. do godziny 12:00 na adres Instytut Technologiczno-Przyrodniczy, Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, sekretariat Dyrektora. O dopuszczeniu do przetargu decydować będzie data i godzina wpływu oferty do Instytutu.
Oferty winny zawierać:
– oferowaną cenę netto
– dane o oferencie
– oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęcie ich bez zastrzeżeń,
– dowód wpłaty wadium,
– oświadczenie o okresie związania z ofertą 60 dni.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.08.2019 r. o godzinie 12:30 w budynku Pawilonu Naukowego ITP W Falentach. Kryterium wyboru oferty jest cena. W razie przyjęcia oferty do oferowanej kwoty zakupu zostanie doliczony stosowny podatek od towarów i usług. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w wysokości 10% ceny wywoławczej na konto Instytutu 62 2490 0005 0000 4600 9555 6435 najpóźniej do godziny 12:00 w dniu otwarcia ofert.
Wymóg ten zostanie spełniony gdy kwota wadium znajdzie się na koncie Instytutu. Wadium przepadnie na rzecz sprzedającego, jeżeli oferent, którego oferta została przyjęta uchylił się od zawarcia umowy. Wadium złożone przez oferentów których oferty nie zostaną przyjęte zostaną zwrócone bezpośrednio po dokonaniu wyboru oferty, a oferentowi, którego oferta została przyjęta zostanie zarachowane na poczet ceny. Jeżeli wadium złożone przez nabywcę jest w innej formie niż gotówce, ulega zwrotowi po zapłaceniu ceny nabycia.
Sprzedaż nieruchomości nastąpi na zasadach przewidzianych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 5 października 1993 roku w sprawie zasad organizowania przetargu na sprzedaż środków trwałych przez przedsiębiorstwa państwowe oraz warunków odstąpienia od przetargu (Dz.U. z 1993 r. nr 97, poz 443 z puźn. zm.). Koszt sporządzania umowy notarialnej i pozostałe koszty związane z przeniesieniem praw do nieruchomości ponosi nabywca.
Instytut zastrzega sobie prawo swobodnego wyboru nabywcy spośród oferentów oferujących tą samą cenę lub kontynuacją przetargu w formie licytacji między tymi oferentami, a także prawo unieważnienia przetargu bez podania przyczyn.


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
fax 22 735 75 06
O INSTYTUCIE

Instytut ma osobowość prawną i został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym − Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer - 0000346302. Siedzibą Instytutu są Falenty, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w zakresie wymienionym w Statucie.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Wróć do spisu treści