ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Tomasz Szymczak

z Zakładu Zasobów Wodnych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego na kolokwium  habilitacyjnym w dniu 18 lutego 2013 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawił rozprawę habilitacyjną stanowiącą zbiór dziesięciu samodzielnych, monotematycznych publikacji pt. "Odpływ rzeczny z małych nizinnych zlewni rolniczych i jego modelowanie z uwzględnieniem oddziaływań antropogenicznych".

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 18 lutego 2013 roku dr inż. Tomaszowi Szymczakowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności hydrologia i gospodarka wodna.