ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Marek Kopacz

z Małopolskiego Ośrodka Badawczego Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Krakowie na kolokwium  habilitacyjnym w dniu 24 października 2012 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawił rozprawę habilitacyjną pt. "Zmienność obciążenia składnikami nawozowymi rolniczych obszarów karpackich kontekście przeobrażeń strukturalno-przestrzennych" opublikowanej w Wydawnictwie ITP "Woda Środowisko Obszary Wiejskie", Rozprawy Naukowe i monografie Nr 31, Falenty 2011 r.

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 24 października 2012 roku dr inż. Markowi Kopaczowi stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności kształtowanie środowiska górskiego.