ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Małgorzata Gałczyńska

z Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie na kolokwium  habilitacyjnym w dniu 06 czerwca 2013 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawiła  rozprawę habilitacyjną pt. "Reakcja przęstki pospolitej (Hippuris vulgaris L.) i żabiścieku pływającego (Hydrocharis morsus-ranae L.) na zanieczyszczenie wody wybranymi metalami ciężkimi i możliwości wykorzystania tych roślin w fitoremediacji wód" opublikowanej w Wydawnictwie Uczelnianym Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego  w  Szczecinie, Szczecin 2012.

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 06 czerwca 2013 roku dr inż. Małgorzacie Gałczyńskiej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie ochrona i kształtowanie środowiska w specjalności  ochrona i kształtowanie ekosystemów wodnych.