ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Irena Burzyńska

z Laboratorium Badawczego Chemii Środowiska Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, na kolokwium habilitacyjnym w dniu 18 października 2013 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawiła rozprawę habilitacyjną pt. "Migracja składników mineralnych i węgla organicznego do wód gruntowych w warunkach zróżnicowanego użytkowania łąk na glebach mineralnych".

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 18 października 2013 roku dr inż. Irenie Burzyńskiej stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia w specjalności chemia środowiska rolniczego.