ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

Nadawanie stopni naukowych

dr inż. Barbara Wróbel

z Zakładu Użytków Zielonych Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach, na kolokwium  habilitacyjnym w dniu 27 września 2013 roku w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym przedstawiła rozprawę habilitacyjną stanowiącą zbiór dziewięciu samodzielnych, monotematycznych recenzowanych publikacji, pt. "KSZTAŁTOWANIE PTYMALNYCH WARUNKÓW PROZESU ZAKISZANIA RUNI ŁĄKOWEJ W DUZYCH BELACH CYLINDRYCZNYCH".

Rada Naukowa Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego nadała 27 września 2013 roku dr inż. Barbarze Wróbel stopień naukowy doktora habilitowanego nauk rolniczych w dyscyplinie agronomia w specjalności łąkarstwo.