ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Komórki działalności podstawowej

Zakład Inżynierii Produkcji Roślinnej
dr inż. Leszek Sergiel

AAbsolwent Wydziału Inżynierii Produkcji SGGW w Warszawie. Tytuł magistra inżyniera uzyskał w 2006 roku. Po ukończeniu studiów rozpoczął pracę na stanowisku inżyniera serwisu w prywatnym przedsiębiorstwie. W 2010 roku podjął pracę w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym w Zakładzie Inżynierii Produkcji Roślinnej. W 2013 roku uzyskał stopień naukowy doktora na podstawie dysertacji pt. Wpływ parametrów układu koło gleba na zmiany stanu gleby w strefie przejazdu przedstawionej na Wydziale Inżynierii Produkcji SGGW. Od lipca 2016 roku pełni obowiązki Kierownika Zakładu Inżynierii Produkcji Roślinnej w Instytucie Technologiczno-Przyrodniczym.

Leszek Sergiel uczestniczył w realizacji wielu zadań badawczych w ramach: Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Wieloletniego, tematów badawczych dla rolnictwa ekologicznego oraz zadań statutowych.

Jest autorem i współautorem wielu publikacji naukowych, również w wysoko punktowanych czasopismach światowych, między innymi - ELSEVIER Biosystems Engineering na temat ugniatania gleby i pracy maszyn do produkcji roślinnej. Autor i współautor patentów i wzorów użytkowych oraz wdrożeń w zakresie techniki rolniczej dotyczącej uprawy, pielęgnacji i zbioru roślin a także transportu.
Jest aktywnym członkiem SITR działając w zarządzie regionalnych struktur oddziału mazowieckiego.

doprawiające, oddziaływanie maszyn na glebę, ugniatanie gleby, woda w glebie, ekologiczne metody pielęgnacji roślin, technologie polowej produkcji roślinnej.