ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Organy stanowiące i opiniodawczo-doradcze

Rada Naukowa

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym idoradczym w zakresie działalności statutowej oraz sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-technicznej. Zadania i zakres działania Rady określa odrębny regulamin. Członków Rady Naukowej w liczbie określonej w statucie wybierają w głosowaniu tajnym pracownicy Instytutu na okres 4 lat.

Skład Rady Naukowej
Instytutu Technologiczno-Przyrodniczego w Falentach
na 4-letnią kadencję 2017 - 2021

I. Członkowie Rady zatrudnieni w ITP

1. Dr hab. Jerzy Barszczewski prof. nadzw. Agronomia – chemia rolna
2. Mgr inż. Kinga Borek -
3. Dr hab. Irena Burzyńska prof. nadzw. Agronomia – chemia środowiska rolniczego
4. Prof. dr hab. Wiesław Dembek Ochrona i kształtowanie środowiska – torfoznawstwo
5. Dr hab.Wojciech Golimowski prof. nadzw. Inżynieria rolnicza - odnawialne źródła energii
6. Dr hab. Halina Jankowska-Huflejt prof. nadzw. Agronomia - łąkarstwo
7. Prof. dr hab. Jerzy Lech Jugowar Inżynieria rolnicza – energia odnawialna, mechanizacja produkcji zwierzęcej
8. Dr hab. Jan Kamionka prof. nadzw. Inżynieria rolnicza –inżynieria rolnicza
9. Dr hab. Marek Kopacz prof. nadzw. Ochrona i kształtowanie środowiska - kształtowanie środowiska górskiego
10. Dr inż. Katarzyna Krężałek Ochrona i kształtowanie środowiska - ochrona i kształtowanie zasobów wodnych
11. Dr hab. Józef Lipiński prof. nadzw. Ochrona i kształtowanie środowiska - melioracje wodne i kształtowanie środowiska
12. Prof. dr hab. Leszek Łabędzki Ochrona i kształtowanie środowiska – melioracje wodne
13. Dr hab. Zygmunt Miatkowski  prof. nadzw. Ochrona i kształtowanie środowiska– melioracji rolnych
14. Prof. dr hab. Andrzej Myczko Inżynieria rolnicza - mechanizacja produkcji zwierzęcej,agroenergetyka
15. Dr hab.  Stefan Pietrzak prof. nadzw. Agronomia – oddziaływanie rolnictwa na środowisko
16. Prof. dr hab. Wacław Romaniuk Inżynieria rolnicza – mechanizacja produkcji zwierzęcej
17. Dr hab. Maria Strzelczyk prof. nadzw. Ochrona i kształtowanie środowiska – gospodarka odpadami i sanitacja wsi
18. Prof. dr hab. Aleksander Szeptycki Inżynieria rolnicza – technologia produkcji rolniczej
19. Prof. dr hab. Stanisław Twardy Agronomia - łąkarstwo
20. Dr hab. Barbara Wróbel prof. nadzw. Agronomia - łąkarstwo

II. Członkowie Rady niezatrudnieni w ITP

1. Dr hab. Piotr Banaszuk prof. nadzw. Ochrona i kształtowanie środowiska – zrównoważony rozwój obszarów wiejskich i zarządzanie zasobami naturalnymi
2. Prof. dr hab. Przemysław Borkowski Budowa i eksploatacja maszyn - obróbka erozyjna wysokociśnieniową strugą cieczy
3. Dr hab. Janusz Czerepko prof. nadzw. Leśnictwo - ekologia lasu
4. Prof. dr hab. Bohdan Dobrzański Agronomia agrofizyka, fizyka materiałów roślinnych, sadownictwo
5. Prof. dr hab. Stefan Ignar Ochrona i kształtowanie środowiska - melioracje wodne, hydrologia, Kształtowanie środowiska
6. Dr hab. Mohamed Hazem Kalaji Agronomia - fizjologia roślin, fotosynteza, fluorescencja chlorofilu, fotosystem, stres abiotyczny, rośliny energetyczne
7. Dr hab. Ignacy Kitowski Biologia - ekologia zwierząt
8. Dr hab. Roman Lusawa Agronomia ekonomia, integracja europejska, rozwój obszarów wiejskich, samorząd terytorialny, rozwój lokalny
9. Prof. dr hab. Bożena Łozowicka Agronomia - ochrona roślin, toksykologia żywności, toksykologia środowiska, analiza pozostałości pestycydów, związki biologiczne aktywne
10. Dr inż. Tomasz Mirosław Budowa i eksploatacja maszyn
11. Mgr inż. Krzysztof Niedzielski -
12. Dr hab. Artur Nosalewicz Agronomia-agrofizyka
13. Prof. dr hab. Janusz Podleśny Agronomia uprawa roli i roślin
14. Dr hab. Mateusz Stasiak Agronomia-agrofizyka
15. Prof. dr hab. Agnieszka Sujak Technika rolnicza-biofizyka, inżynieria rolnicza
16. Dr hab. Małgorzata Suska-Malawska Biologia - biologia środowiskowa
17. Prof. dr hab. Małgorzata Szynkowska Nauki chemiczne -adsorpcja i kataliza, chemia analityczna, ochrona środowiska
18. Dr hab. Marek Śnieg Technika rolnicza maszyny i urządzenia rolnicze
19. Mgr inż. Monika Zabrzeńska-Chaterera -
20. Dr inż. Józef Zajkowski Inżynieria i ochrona środowiska

PREZYDIUM

Przewodniczący prof. dr hab. Bohdan Dobrzański, Jr.
Zastępca Przewodniczącego prof. dr hab. inż. Andrzej Myczko
Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Stefan Pietrzak prof. nadzw.
Sekretarz dr hab. inż. Barbara Wróbel prof. nadzw.
Członek prof. dr hab. Agnieszka Sujak
Członek prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki
Członek prof. dr hab. inż. Jerzy Lech Jugowar

Komisja ds. rozwoju i oceny kadry naukowej

Przewodniczący Prof. dr hab. Agnieszka Sujak
Zastępca Przewodniczącego dr hab. Mohamed Hazem Kalaji
Członek dr hab. inż. Irena Burzyńska prof. nadzw.
Członek dr hab. Małgorzata Suska-Malawska
Członek dr hab. inż. Barbara Wróbel prof. nadzw.

Komisja ds. naukowo-badawczych, wdrożeniowych i upowszechniania

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Leszek Łabędzki
Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Zygmunt Miatkowski prof. nadzw.
Członek prof. dr hab. inż. Stefan Ignar
Członek dr hab. inż. Maria Strzelczyk prof. nadzw.
Członek prof. dr hab. inż. Stanisław Twardy

Komisja ds. ekonomiczno-organizacyjnych

Przewodniczący prof. dr hab. inż. Jerzy Lech Jugowar
Zastępca Przewodniczącego dr hab. inż. Jan Kamionka prof. nadzw.
Członek dr hab. inż. Jerzy Barszczewski prof. nadzw.
Członek dr hab. inż. Józef Lipiński prof. nadzw.
Członek prof. dr hab. inż. Wacław Romaniuk

 

Sekretariat Rady Naukowej

tel. 22 243 53 99
22 243 53 91
e-mail: