ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

O Instytucie > Struktura, zakres prac > Laboratorium ITP > Laboratoria Akredytowane

Laboratorium Badawcze Elektryki Rolniczej - LBER

 • Przedmiot działalności
 • Polityka jakości
 • Badane cechy
 • Wykaz urządzeń
 • Cennik usług
 • Kadra

Przedmiot działalności LBER

 • Badania bezpieczeństwa użytkownia maszyn i narzędzi rolniczych z napędem elektrycznym lub elektrycznymi elementami grzejnymi oraz urządzeń o bezpośrednim działaniu prądu na organizmy żywe.
 • Badania bezpieczeństwa użytkownia maszyn do formowania, dozowania i konfekcjonowania produktów.
 • Badania bezpieczeństwa użytkownia maszyn i urządzeń dla przemysłu rolno-spożywczego.
 • Badania bezpieczeństwa przeciwporażeniowego.
 • Badania wykorzystywane są na potrzeby oceny zgodności z dyrektywami i certyfikacji na znak bezpieczeństwa "B"
 • Prace prowadzące do aktualizacji polskich norm i przepisów prawnych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania elektrycznego sprzętu rolniczego.
Lokalizacja LBER: 02-532 Warszawa, ul. Rakowiecka 32
Telefon 22 243 54 39

Polityka jakości Laboratorium Badawczego Elektryki Rolniczej

 • działając jako podmiot systemu oceny zgodności
 • troszcząc się o zaufanie do niego
 • działając zgodnie z wymaganiami zawartymi w PN EN ISO/IEC 17025:2005
 • mając poczucie odpowiedzialności za poziom akredytacji
 • dbając o zapewnienie jej wiarygodności
 • przyczyniając się w ten sposób do usuwania barier technicznych w handlu międzynarodowym stawia sobie następujące cele:
  • doprowadzenie systemu jakości i działań Laboratorium do poziomu umożliwiającego zapewnienie wysokiego, zgodnego z wymaganiami norm międzynarodowych, stopnia kompetencji akredytowanej przez PCA jednostki
  • wprowadzenie i utrzymanie Laboratorium w sieci światowego systemu oceny zgodności (notyfikacja)
  • ciągłe doskonalenie kompetencji LBER i aktywne reagowanie na zgłaszane zapotrzebowanie na rozszerzanie akredytacji na nowe obszary w związku z rozwojem światowego, a w ślad za nim krajowego, systemu oceny zgodności.

Wychodząc z założenia, że poziom akredytacji, a także stopień zadowolenia naszych Klientów zależy od kwalifikacji i kompetencji pracowników LBER będzie realizowało powyższe cele poprzez:

 • zapewnienie niezależności i bezstronności na wszystkich poziomach funkcjonowania LBER
 • współpracę z akredytowanymi podmiotami prowadzoną w sposób nienaruszający zasad bezstronności i zapewniający im satysfakcję i wartość dodaną
 • zapewnienie przejrzystości systemu jakości dzięki szczegółowej, powszechnie dostępnej i dostarczanej z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym informacji o zmianach w jego funkcjonowaniu
 • upowszechnienie systemu konsultacji z Klientami
 • zapewnienie ochrony informacji o Klientach oraz ochrony ich praw własności
 • zapewnienie satysfakcji pracowników LBER z uwzględnieniem stałego podnoszenia ich kwalifikacji
 • zaangażowanie kierownictwa w wyzwalanie aktywności i zachęcanie pracowników do ciągłego doskonalenia sposobów wykonywania pracy.
Cały personel LBER zna i stosuje politykę i procedury zawarte w Księdze Jakości oraz towarzyszącej dokumentacji. Kierownictwo LBER deklaruje, że dołoży wszelkich starań, aby powyższa polityka jakości była w pełni realizowana.

Działalność LBER obejmuje badanie sprzętu elektrycznego, maszyn, urządzeń i instalacji:

 • wg wymagań Dyrektywy "niskonapięciowej" 2006/95/WE wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 sierpnia 2007 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla sprzętu elektrycznego (Dz.U. nr 155, poz. 1089)
 • wg wymagań Dyrektywy "maszynowej" 2006/42/WE wprowadzonej rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa (Dz.U. Nr 259, poz. 2170)
Badania prowadzone są według wymagań norm zharmonizowanych z powyższymi dyrektywami między innymi rodziny norm PN-EN 60335-1:2012, PN-EN 60204-1:2010, PN EN ISO 12100-1:2011, PN-EN 6745-1:2009.
Laboratorium w większości wykonuje badania dużych obiektów (np.: suszarnie, schładzarki mleka, komory klujnikowe) na terenie całej Polski. Możliwe jest to dzięki wykorzystaniu nowoczesnej aparatury badawczo-pomiarowej o niewielkich rozmiarach, przystosowanej do pracy w trudnych warunkach środowiskowych między innymi takich firm jak: PTL DR Grabenhorst, METREL, R&S, Lab-EL, GOSSEN-METRAWATT, MEGGER. Przyrządy pomiarowe wykorzystywane do pracy w terenie posiadają parametry przyrządów laboratoryjnych.

BADANE CECHY OBJĘTE PROCESEM AKREDYTACJI
(wg PN-EN 60335-1 i PN-EN 60204-1)

 • Klasyfikacja
 • Poprawność oznaczeń i ostrzeżeń w instrukcji
 • Poprawność ochrony przed dostępem do części czynnych
 • Wielkość prądu rozruchu maszyn i urządzeń z napędem silnikowym
 • Wielkość poboru mocy i prądu
 • Nagrzewanie się części konstrukcyjnych
 • Wielkość prądu upływowego i wytrzymałość elektryczna w temperaturze roboczej
 • Odporność urządzenia na przenikanie ciał stałych i wody
 • Wielkość prądu upływowego i wytrzymałość elektryczna w stanie zimnym
 • Zabezpieczenie przed przeciążeniem transformatorów i obwodów zasilanych z transformatorów
 • Odporność na nienormalne warunki pracy urządzeń
 • Stateczność
 • Poprawność konstrukcji zabezpieczeń przed zagrożeniami mechanicznymi
 • Wytrzymałość mechaniczna
 • Poprawność konstrukcji
 • Poprawność doboru i konstrukcji przewodów wewnętrznych
 • Poprawność doboru i zastosowania części składowych
 • Poprawność przyłączenia do sieci i doboru giętkich przewodów zewnętrznych
 • Poprawność konstrukcji zacisków przewodów zewnętrznych
 • Poprawność wykonania połączeń ochronnych
 • Poprawność wykonania połączeń mechanicznych i elektrycznych
 • Wielkość odstępów izolacyjnych powierzchniowych, powietrznych i skrośnych
 • Odporność na wysoką temperaturę, żar i prądy pełzające
 • Odporność na korozję
 • Odporność na pył
 • Poprawność zabezpieczenia przed napięciami szczątkowymi
 • Poprawność wyposażenia elektrycznego maszyn
 • Rezystancja izolacji

WYKAZ BADANYCH URZĄDZEŃ W LBER WG NORM WYROBU

1 PN-EN 60335-2-15:2007 - parniki elektryczne
2 PN-EN 60335-2-41:2005 - pompy do cieczy o temperaturze nie przekraczającej 350C
3 PN-EN 60335-2-55:2008 - urządzenia stosowane w akwariach i basenach ogrodowych
4 PN-EN 60335-2-59:2007 - urządzenia owadobójcze
5 PN-EN 60335-2-70:2005 - dojarki mechaniczne
6 PN-EN 60335-2-71:2007 - urządzenia grzejne stosowane w hodowli i chowie zwierząt.
7 PN-EN 60335-2-73:2008 - mocowane grzałki nurkowe
8 PN-EN 60335-2-74:2008 - przenośne grzałki nurkowe
9 PN-EN 60335-2-76:2008 - ogrodzenia elektryczne
10 PN-EN 60335-2-77:2010 - kosiarki trawnikowe zasilane z sieci z operatorem pieszym
11 PN-EN 60335-2-86:2006 - elektryczne urządzenia do połowu ryb
12 PN-EN 60335-2-87:2004 - urządzenia do głuszenia zwierząt
13 PN-EN ISO 13732:2013 - schładzarki mleka
14 PN-EN 60745-2-15:2009 - nożyce do żywopłotów
15 PN-EN 809 + A1:2009 - pompy i zespoły pompowe do cieczy
16 PN-EN 50338:2006 - kosiarki akumulatorowe
17 PN-EN 786 + A2:2009 - elektryczne przycinarki trawnikowe prowadzone przez operatora i ręczne oraz krawędziarki trawnikowe
18 PN-EN 50636-2-91 - przycinarki trawnikowe prowadzone przez operatora i ręczne oraz przycinarki krawędziowe

Cennik usług

Lp. Rodzaj maszyny Cena w zł
1 2 3
1. Śrutowniki, rozdrabniacze, zgniatacze, mieszalniki, czyszczalnie, wialnie 4.500
2. Wózki paszowe 3.500
3. Wozy paszowe 5.000
4. Transportery paszowe, przenośniki 4.500
5. Linie paszowe 6.500
6. Silosy paszowe bez elementów wyposażenia elektrycznego 1.500
7. Dojarki bańkowe 4.000
8. Dojarnie wielostanowiskowe 8.000
9. Schładzarki do mleka o poj. zbiornika do 1000 dm3 5.000
10. Schładzarki do mleka o poj. zbiornika powyżej 1000 dm3 6.000
11. Zgarniacze obornika 4.500
12. Pompy do gnojowicy 3.000
13. Pompy do wody, pompy do wody zanieczyszczonej 3.000
14. Pompy akwarystyczne, pompy fontannowe 3.500
15. Parniki, warniki elektryczne 3.000
16. Płyty, maty grzejne i inne urządzenia grzejne 3.500
17. Aparaty lęgowe i klujnikowe 6.000
18. Sztuczne kwoki 3.500
19. Systemy bateryjnego chowu drobiu 8.500
20. Systemy wentylacji proste 4.000
21. Systemy wentylacji złożone 6.000
22. Systemy klimatyzacji w budynkach inwentarskich 8.000
23. Lampy owadobójcze, pułapki świetlne, pułapki rażące 4.000
24. Urządzenia UV do naświetlania jaj z wyposażeniem 4.500
25. Elektryzatory do ogrodzeń elektrycznych 4.500
26. Ogrodzenia elektryczne kompletne 5.000
27. Urządzenia do elektrycznego połowu ryb 4.500
28. Suszarnie do zboża i nasion (z wyposażeniem do trzech silników) 7.000
29. Suszarnie do zboża i nasion (z wyposażeniem powyżej trzech silników) 10.000
30. Przenośniki pneumatyczne, dmuchawy z napędem elektrycznym 4.500
31. Przenośniki ślimakowe 4.000
32. Lampy akwaryjne, eliminatory glonów 3.000
33. Linie technologiczne proste (do 5 urządzeń wykonawczych) 15.000
34. Linie technologiczne złożone (powyżej 5 urządzeń wykonawczych) 20.000
35. Motonarzędzia prowadzone pieszo z jednym elementem roboczym 4.500
36. Kosiarki trawnikowe prowadzone pieszo 5.000
37. Wykaszarki, przycinarki, kosy elektryczne 4.000

Ceny są cenami netto dla urządzeń w wersji podstawowej. W poszczególnych przypadkach ceny są indywidualnie uzgadniane w zależności od złożoności urządzenia i nakładów na badania. W przypadku zlecenia badań typoszeregu koszt badania drugiej i dalszych maszyn lub urządzeń ustalany jest indywidualnie w porozumieniu ze zleceniodawcą, przy uwzględnieniu wielkości typoszeregu i przewidywanej pracochłonności badań.

Dla urządzeń nie wymienionych w cenniku koszt badania negocjowany jest indywidualnie w zależności od przewidywanej pracochłonności przy koszcie godziny 83,6 zł netto.

Podana w cenniku cena usługi badawczej dotyczy pełnego zakresu badań. Stanowi ona sumę związaną z badaniami, ich efektywną pracochłonnością, stopniem złożoności wyrobu i zakresem niezbędnych badań.

Cennik nie obejmuje kosztów usług obcych, materiałów bezpośrednich, aparatury specjalnej i delegacji.

Nazwisko - Stanowisko e-mail Telefon Pokój
Oddział w Warszawie

 


Warszawa
tel. 22 243 54 39