ITP Rakowiecka

Przejdź do treści
OGŁOSZENIE
Instytut Technologiczno - Przyrodniczy w Falentach ogłasza przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę części Budynku i placu utwardzonego w Oddziale Instytutu w Warszawie przy ul Rakowieckiej 32.
1.  Przedmiot dzierżawy
Przedmiotem dzierżawy są pomieszczenia biurowe położone w Warszawie znajdujące się w budynku przy ul. Rakowieckiej 32 (działka nr 23/1 o powierzchni 0,7863 ha z obrębu o numerze 1-01-02), które to pomieszczenia są szczegółowo zaznaczone na planach stanowiących załączniki nr 1, 2, 3 do niniejszego ogłoszenia oraz wolny od zabudowań plac przylegający do budynku w granicach znaczonych na planie stanowiącym załącznik nr 4 do niniejszego ogłoszenia. Łączna powierzchnia pomieszczeń biurowych będących przedmiotem niniejszej umowy dzierżawy wynosi 2 125,97 m2, zaś powierzchnia placu 515 m2
z przeznaczeniem na parking lub rekreację.

2.  Przeznaczenie Przedmiotu przetargu.
Prowadzenie działalności biurowej, dydaktycznej lub szkolnictwa Przeznaczenie przedmiotu dzierżawy nie może być zmieniane w trakcie trwania umowy. Zamawiający zastrzega sobie możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy w przypadku stwierdzenia innego wykorzystania przedmiotu dzierżawy niż wymienione powyżej.

3.  Okres dzierżawy Przedmiotu przetargu.
Dzierżawa przez okres 10 lat od dnia podpisania umowy.

4.  Tryb przetargu.
Przetarg przeprowadzony zostanie w formie licytacji ustnej kwoty czynszu dzierżawy za cały przedmiot dzierżawy i za cały okres trwania umowy. Czynsz z tytułu dzierżawy waloryzowany będzie corocznie, jeden raz na początku każdego roku kalendarzowego według wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych w roku minionym ogłaszanego przez Prezesa GUS, zgodnie z zapisami zawartymi w projekcie umowy zamieszczonej na stronie internetowej ITP (www.itp.edu.pl).

5.  Miejsce, termin i zasady prowadzenia przetargu – licytacji ustnej:
Licytacja odbędzie się w siedzibie zamawiającego: Sala Kryształowa w Pawilonie Naukowym ITP w Falentach, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn w dniu 17.10.2018 r. o godz. 13:00 i będzie miała charakter ustny nieograniczony (licytacja publiczna).
Licytacja zostanie przeprowadzona przez Przewodniczącego oraz członków komisji przetargowej, wyznaczonych przez instytut. Wywołujący licytację, podaje do wiadomości przedmiot przetargu, wywoławczą wysokość czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości za 1 miesiąc dzierżawy. Wywoławcza wysokość czynszu z tytułu dzierżawy została określona w kwocie 60 300 zł netto (słownie netto: sześćdziesiąt tysięcy trzysta złotych) za miesiąc za całość przedmiotu dzierżawy, do kwoty tej doliczony będzie stosowny podatek VAT. Wydzierżawiający informuje iż oprócz kwoty czynszu dzierżawnego Dzierżawca zobowiązany będzie do uiszczania podatków, opłat za wszystkie media, utrzymywania na własny koszt ochrony Przedmiotu Dzierżawy oraz ponoszenia kosztów dokonywanych obowiązkowych przeglądów technicznych Przedmiotu Dzierżawy i prowadzenia dokumentacji technicznej Przedmiotu Dzierżawy zgodnie z treścią projektu umowy.
Wysokość postąpienia, została ustalona w kwocie 500 zł netto (słownie: pięćset złotych), lub wielokrotność tej stawki. Uczestnicy przetargu zgłaszają kolejne postąpienia wysokości czynszu z tytułu dzierżawy . Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli przynajmniej jeden uczestnik przetargu zaoferował co najmniej cenę minimalną czynszu. Po ustaniu zgłaszania postąpień prowadzący licytację wywołuje trzykrotnie ostatnią, najwyższą stawkę czynszu dzierżawy i zamyka licytację, a następnie ogłasza imię i nazwisko albo nazwę lub firmę uczestnika przetargu, który wygrał przetarg. Komisja przetargowa sporządza protokół z przebiegu przetargu, który zawiera: oznaczenie miejsca i czas przetargu, wysokość stawki wywoławczej dzierżawy, najwyższą stawkę dzierżawy zaoferowaną za przedmiotową nieruchomość za cały okres trwania umowy i całość przedmiotu dzierżawy, imię, nazwisko i miejsce zamieszkania osoby wygrywającej przetarg lub nazwę i adres firmy, która przetarg wygrała, wzmiankę o odczytaniu protokołu, podpisy osoby prowadzącej przetarg, członków komisji i wygrywającego.

6. Postanowienia dotyczące wadium i rejestracji uczestnika przetargu:
Zamawiający przewiduje wadium w wysokości 20 000,00 zł. Wadium należy wpłacić nie później niż do dnia 16.10.2018 r. do godziny 12:00 na numer konta 62 2490 0005 0000 4600 9555 6435.
Decyduje data i godzina wpłynięcia wadium do ITP. Zwrot wadium oferentom którzy nie wygrali licytacji nastąpi w ciągu 7 dni od dnia licytacji na rachunek bankowy z którego zostały wpłacone. Wadium zostanie zaliczone na poczet kaucji zgodnie z projektem umowy, o ile wygrywający oferent zawrze umowę dzierżawy .
W przypadku, gdy wygrywający oferent nie podpisze protokołu z przeprowadzonego przetargu, lub nie przystąpi do zawarcia umowy (mimo zgody na jej zawarcie przez stosowny organ w myśl Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zmianami)) w miejscu i czasie wskazanym przez wydzierżawiającego - wadium przepadnie na rzecz ITP. Każdy z uczestników, który przed rozpoczęciem licytacji zgłosi się do komisji przetargowej zostanie zarejestrowany na podstawie dowodu osobistego oraz potwierdzenia wpłaty wadium (a w przypadku podmiotów zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym lub w ewidencji gospodarczej dodatkowo na podstawie aktualnego – nie starszego niż 30 dni – odpisu z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej) i otrzyma numer który upoważnia do licytowania. W przypadku osób reprezentujących uczestnika przetargu, należy dodatkowo przedłożyć stosowne dokumenty uprawniające i potwierdzające ich umocowanie do uczestnictwa w postępowaniu przetargowym i podpisywania stosownej dokumentacji przetargowej. Stosowne pełnomocnictwo i dokumenty potwierdzające umocowanie należy złożyć najpóźniej do godziny 12:00 w dniu 16.10.2018 r. Decyduje moment wpłynięcia pełnomocnictwa i dokumentów potwierdzających umocowanie do ITP.

7.     Inne postanowienia:
Przed rozpoczęciem przetargu organizator przetargu może odstąpić w całości lub w części od jego prowadzenia bez podania przyczyn. Protokół z przeprowadzonego przetargu podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej oraz uczestnicy przetargu, którzy wygrali przetarg. Protokół podlega zatwierdzeniu przez Dyrektora ITP. Wzór umowy dzierżawy dołączono do niniejszego ogłoszenia – załącznik nr 2. Dzierżawca zobowiązuje się do wykonania prac adaptacyjnych na zasadach określonych w projekcie umowy.

8.     Podpisanie umowy dzierżawy.
Wydzierżawiający informuje Najemcę, iż zawarcie niniejszej umowy dzierżawy uzależnione jest od wyrażenia zgody na jej zawarcie przez stosowny organ w myśl Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r.(Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zmianami).
W przypadku braku zgody na zawarcie umowy oferentowi przysługiwać będzie wyłącznie zwrot wadium w kwocie nominalnej bez odsetek, oferentowi nie będzie przysługiwać jakiekolwiek inne roszczenie wobec ITP z tytułu nie zawarcia umowy. Jeżeli do dnia 20 grudnia 2018 roku wydzierżawiający nie uzyska zgody na jej zawarcie przez stosowny organ w myśl Ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym z dnia 16 grudnia 2016 r.(Dz.U. z 2016 r. poz. 2259 z późn. zmianami) oferent, który wygrał przetarg uprawniony będzie do odstąpienia od zawarcia umowy dzierżawy. W takim przypadku wydzierżawiający zwróci oferentowi wadium w kwocie nominalnej bez odsetek w terminie 7 dni od uzyskania pisemnego odstąpienia oferenta. Oferentowi nie będzie przysługiwać jakiekolwiek inne roszczenie wobec ITP z tytułu niezawarcia umowy.

9.     Protokół z postępowania
Wyniki przetargu zostaną zamieszczone na okres 7 dni kalendarzowych na stronie internetowej www.itp.edu.pl oraz na tablicy ogłoszeń ITP.

10.  Przekazanie przedmiotu dzierżawy.
Przekazanie przedmiotu dzierżawy wyłonionemu w drodze przetargu nastąpi protokolarnie w terminie 14 dni po podpisaniu umowy.

11.  Kontakt pod numerem telefonu.
+48 692 553 636

INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn,
NIP 534-243-70-04, REGON 142173348
tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02
fax 22 735 75 06
O INSTYTUCIE

Instytut ma osobowość prawną i został wpisany w Krajowym Rejestrze Sądowym − Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego numer - 0000346302. Siedzibą Instytutu są Falenty, gmina Raszyn, powiat pruszkowski, województwo mazowieckie.
Instytut może prowadzić działalność gospodarczą na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie gospodarczej (Dz.U. z 2007 r. nr 155, poz. 1095 z późn. zm.) w zakresie wymienionym w Statucie.
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY
Wróć do spisu treści