ITP


INSTYTUT TECHNOLOGICZNO-PRZYRODNICZY

INSTITUTE OF TECHNOLOGY AND LIFE SCIENCES

Falenty, Al. Hrabska 3, 05-090 Raszyn, NIP 534-243-70-04, REGON 142173348

tel. +48 22 628 37 63, +48 22 735 75 02, fax 22 735 75 06

Start Wersja angielska BIP Poczta
Poczta
google

KONFERENCJE

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy
XXV MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
11-12 września 2019 r.

Problemy intensyfikacji produkcji zwierzęcej
z uwzględnieniem ochrony środowiska, standardów UE
i produkcji energii alternatywnej, w tym biogazu

WSPIERAMY POLSKIE PRODUKTY

OSTATNIE WYDARZENIA

Falenty, 30 sierpnia 2019 r.

AWARIA STOŁECZNEJ OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

Instytut Technologiczno-Przyrodniczy i jego współpracownicy są gotowi do wsparcia działań Władz w krytycznej sytuacji zagrożenia jakości wody i życia biologicznego w Wiśle.

Morze Bałtyckie jest akwenem dotkniętym silną eutrofizacją, czyli przeżyźnieniem, co powoduje duże straty społeczne i ekonomiczne. Jednym z głównych przyczyn eutrofizowania wód Morza Bałtyckiego jest nadmierny dopływ związków azotu i fosforu za pośrednictwem rzek, przy czym szacuje się, że źródłem ogólnej ilości tych składników odpowiednio w 17-19% i 32-43% są ścieki komunalne. W celu przeciwdziałania eutrofizacji Morza Bałtyckiego podejmuje się od wielu lat różne inicjatywy i działania, zarówno na poziomie regionalnym, jak i poszczególnych państw.
Awaria kolektorów stołecznej oczyszczalni ścieków Czajka spowodowała, że do Wisły trafia 3 tys. litrów ścieków surowych na sekundę. Jak można obliczyć, z Czajki może trafiać do Wisły w ciągu doby o 10,1 tony azotu ogólnego i o 1,4 tony fosforu ogólnego więcej niż normalnie. Z punktu widzenia wpływu na środowisko oraz na międzynarodowe zobowiązania Polski, wynikające z porozumienia krajów nadbałtyckich HELCOM, jest to zjawisko bardzo niekorzystne. Zwiększa ono ryzyko eutrofizacji wód oraz utrudnia osiągnięcie celów redukcyjnych przypisanych Polsce względem azotu i fosforu odprowadzanych rzekami do Bałtyku.
W obecnej sytuacji ścieki wpływają skondensowaną strugą do Wisły, nie mieszając się z wodą rzeczną. Taki strumień, o olbrzymim deficycie tlenowym, zabija w toni całe napotkane życie biologiczne.
Zdaniem naszych specjalistów oraz ekspertów z nimi współpracujących, oprócz doraźnego przejęcia jak największej części ścieków oraz odbudowy uszkodzonego kolektora, należy dążyć do zminimalizowania skutków skażenia rzeki poprzez odpowiednie działania prewencyjne już przy samym wlocie ścieków do Wisły.
Należy jak najprostszymi metodami, doprowadzić do mieszania objętości ścieków z całą objętością rzeki. Mieszanie to należy zorganizować tak, aby było jednocześnie napowietrzaniem. Wykorzystać można gotowe elementy stosowane w hydrotechnice, tzw. szykany. Już teraz doraźnie można przy lewym brzegu Wisły zacumować jednostki pływające, które strumień ścieków będą odpychały w kierunku głównego nurtu. Można wprowadzić także turbiny pływające. Warte rozważenia jest przeprowadzenie w korycie Wisły rurociągów napowietrzających, licząc się jednak z koniecznością zużycia bardzo dużych ilości energii do ich pracy. W przypadku przedłużenia się sytuacji awaryjnej można rozważyć zastosowanie sorbentów przechwytujących azot, fosfor i metale ciężkie, np. haloizytu lub opoki wapiennej. Należy też zwrócić uwagę, aby planowany, awaryjny kolektor pływający nie miał konstrukcji sztywnej ze względu na falowanie wody i zmiany jej poziomu.
W sferze komunikacji społecznej wydaje się potrzebny apel do mieszkańców stolicy i instytucji korzystających z oczyszczalni ścieków Czajka o oszczędne korzystanie z wody wodociągowej w celu zredukowania podaży ścieków. Apel taki powinien zawierać konkretne wskazówki postępowania w tym zakresie.

Obchody 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej
Zaznaczając naszą pamięć o 80 rocznicy wybuchu II wojny światowej najtragiczniejszego dla świata, a szczególnie Polski, konfliktu w dziejach ludzkości, polecamy bardzo interesujący, refleksyjny artykuł Pana Macieja Świrskiego Prezesa Reduty Dobrego Imienia Rzeczypospolitej: http://www.anti-defamation.pl/redutanews/od-redaktora-4/

NIERUCHOMOŚCI

Instytut Technologiczno - Przyrodniczy z centralą w Falentach, oddziałami w Warszawie i Poznaniu, prowadzi badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych - 72.1 PKD w następujących obszarach: ochrona, użytkowanie i kształtowanie środowiska i przyrody, agroekosystemów, zasobów wodnych, trwałych użytków zielonych oraz krajobrazu i infrastruktury obszarów wiejskich; innowacyjne, kompleksowe technologie w produkcji roślinnej, zwierzęcej i przetwórstwie rolno-spożywczym, infrastrukturze technicznej wsi oraz w pozyskiwaniu energii ze źródeł odnawialnych; bezpieczeństwo stosowanych technologii oraz użytkowania maszyn i urządzeń.